مقالات مسیحی (تصویری- قسمت دوم)

نمایش فهرست برنامه ها در هفته های قبل

حکمت عیسی مسیح برای زندگی امروز من

نمایش فهرست برنامه ها در هفته های قبل

پیروزی در نبردی مهمتر

آیهٔ کلیدی: امثال ۱۶:۳۲ صبر از قدرت بهتر است و کسی که بر خود مسلط باشد از شخصی که شهری …
ادامه مطلب

خدا فراموشت نکرده!

آیاتِ کلیدی مزمور: ۷۷: ۱۱ و ۱۴۱۱ بلی، معجزات و کارهای بزرگی را که خداوند انجام داده است به یاد …
ادامه مطلب

میوه‌های محبت

آیهٔ کلیدی: غلاطیان ۵: ۲۲۲۲ اما هرگاه روح خدا زندگی ما را هدایت فرماید، این ثمرات را در زندگی ما …
ادامه مطلب

بخشیدن یا گله کردن

آیاتِ کلیدی این تعلیم :کولسیان ۳: ۱۲ – ۱۷۱۲ حال که خدا شما را برای این زندگی تازه برگزیده و …
ادامه مطلب

اعتماد به بصیرتِ خداوند

آیهٔ کلیدی رومیان ۸: ۲۸۲۸ و ما می‌دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می‌برد که او …
ادامه مطلب

شفای بنیادی عیسی مسیح در ما

آیهٔ کلیدی: انجیل مرقس ۲: ۱۷عیسی سخن آنان را شنید و به ایشان فرمود: «بیماران به پزشک نیاز دارند، نه …
ادامه مطلب

فیضِ خداوند عیسی مسیح

آیاتِ کلیدی: افسسیان ۲: ۸ – ۹۸ بنابراین، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح …
ادامه مطلب

کلامِ دگرگون کنندهٔ خداوند

آیهٔ کلیدی: افسسیان ۵: ۲۶۲۶ تا آن را مقدس و پاک سازد و با غسل تعمید و کلام خدا آن …
ادامه مطلب

فقط عیسی مسیح می‌ تواندطوفانِ زندگی شما را آرام کنه

آیهٔ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۶: ۲۰۲۰ ولی عیسی به ایشان فرمود: «من هستم، نترسید!»آمین!سلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر کجای …
ادامه مطلب

جنگِ افکارِ ما

آیاتِ کلیدی: ۲قرنتیان ۱۰: ۳ – ۵۳زیرا هر چند در این دنیا به سر می‌‌بریم، اما به روشِ دنیوی نمی …
ادامه مطلب

خداوند با ما صحبت می‌‌کنه

آیاتِ کلیدی: عبرانیان ۱: ۱ – ۲۱ در زمانهای گذشته، خدا بوسیله پیامبران، اراده و مشیت خود را بتدریج بر …
ادامه مطلب

بیرون کردنِ بت‌ها از زندگیمان

آیهٔ کلیدی: خروج ۳: ۲۰تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. آمین!سلام عزیزانِ حق جو.امیدوارم در هر کجای این …
ادامه مطلب

برنامه امروز مطالعه کتاب مقدس