مقالات مسیحی (تصویری- قسمت دوم)

نمایش فهرست برنامه ها در هفته های قبل

حکمت عیسی مسیح برای زندگی امروز من

نمایش فهرست برنامه ها در هفته های قبل

ارزشِ رنج کشیدن برای دیگران

آیاتِ کلیدی: کولسیان ۱: ۲۴دوستِ خوبِ من، خدمت نمودن به مردم و معرفی عیسی مسیح به آنها هزینه داره.هنگامی که …
ادامه مطلب

در تاکِ حقیقی بمانید!

آیاتِ کلیدی: انجیلِ یوحنا ۱۵: ۱ – ۸عیسی به شاگردان تعلیم می‌دهد که با او پیوند داشته باشند.۱ «من تاک …
ادامه مطلب

آیا خدا فرمانِ شماست یا لاستیکِ زاپاسِ شما؟

آیهٔ کلیدی: مزمورِ ۴: ۱۱ ای خدای عادل من، وقتی نزد تو فریاد بر می‌آورم، مرا اجابت فرما. زمانی که …
ادامه مطلب

خداوند، به کم ایمانی من کمک کن

آیاتِ کلیدی مطالعهٔ امروز در انجیلِ مرقس فصلِ ۹و آیاتِ ۱۴تا ۲۷هستند.با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور …
ادامه مطلب

نیشِ مرگ کجاست؟

آیهٔ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، دراولِ قرنتیان ۱۵: ۵۵هست.با هم این قسمت از کلامِخدا را مرور می‌‌کنیم.۵۵ ای مرگ پیروزی تو …
ادامه مطلب

؛بهائ بخششِ گناهانِ ما

آیهٔ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، در رومیان ۸: ۳۲ هست.با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور می‌‌کنیم.۳۲ در جایی …
ادامه مطلب

؛ اهمیتِ ملاقات‌های تازه با عیسی مسیح

آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، در انجیلِ اولِ یوحنا ۱: ۳ – ۴هستند.با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور …
ادامه مطلب

تست شده اما ایمن در عیسی مسیح

آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، درانجیلِ لوقا ۲۲: ۳۱ – ۳۲هستند.با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور می‌‌کنیم.۳۱ ای …
ادامه مطلب

اهمیت اطاعت کامل از خداوند

آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، درعبرانیان ۵: ۷ – ۸هستند.با هم این قسمت از کلامِخدا را مرور می‌‌کنیم. (بیشتر…) …
ادامه مطلب

خداپناهگاه و قوتِ ماست!

آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، درمزمور ۴۶: ۱ – ۱۱هستند.با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور کنیم. (بیشتر…) …
ادامه مطلب

راه‌های قدیمی را کنار بگذار

آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، درافسسیان ۴: ۱۷ – ۲۴هستند.با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور کنیم. (بیشتر…) …
ادامه مطلب

دلیلی برای اعتمادِ به نفس

آیاتِ کلیدیِ مطالعهٔ امروزِ، درامثال ۳: ۲۱ – ۲۶هستند.با هم این قسمت از کلامِ خدا را مرور کنیم. (بیشتر…) …
ادامه مطلب

برنامه امروز مطالعه کتاب مقدس