فیلیپیان ۳: ۳ – ۱۱

۳ ما با قطع کردن قسمتی از بدن خود، فرزند خدا نمی شویم ، بلکه با پرستش خدا بوسیله روح او. ختنه واقعی همین است . ما مسیحیان به آن فداکاری که عیسی مسیح در راه ما کرده است افتخار می کنیم و تصدیق می نماییم که با توانایی ها و امتیازات انسانی خود، قادر به نجات خود نیستیم .

۴ خود من بیش از هرکس دیگری ، دلیل داشتم که می توانم خود را نجات دهم . اگر دیگران فکر می کنند که با تکیه به اصل و نصب و امتیازات شخصی خود می توانند نجات یابند، من بیشتر حق دارم چنین فکری بکنم ! ۵ زیرا من در یک خانواده اصیل یهودی ، از طایفه “بنیامین “، بدنیا آمده ام ؛ و هشت روزه بودم که ختنه شدم . بنابراین ، یک یهودی کامل هستم . از این گذشته ، عضو فرقه “فریسیان “ نیز بودم ، که در زمینه اجرای احکام دین یهود، از همه سختگیرترند. ۶ تعصب من در دین یهود بقدری بود که مسیحیان را آزار و شکنجه می دادم ، و می کوشیدم که فرایض دینی را مو به مو اجرا نمایم . ۷ اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار باارزش بود، دور ریخته ام ، تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم . ۸ بلی ، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح ، بی ارزش است . بنابراین ، همه را کنار گذاشته ام ، چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم ، ۹ و با او یکی شوم ، و دیگر برای نجات یافتن ، بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه نکنم ، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد؛ زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بی گناه بحساب می آورد. ۱۰ اکنون من همه چیز را رها کرده ام ، چون دریافته ام که فقط از این راه می توانم مسیح را واقعاً بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد، دست یابم ؛ من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و مردن با او یعنی چه . ۱۱ تا به هر قیمتی که شده ، بتوانم مانند کسانی که در روز قیامت زنده می شوند، زندگی کاملا جدیدی بیابم و در تازگی و خرمی آن بسر برم .

بیشتر مردم راجع به حقایق اساسی “شخصیت و عملکرد” عیسی مسیح فقط چیز هایی شنیده اند.

اما متاسفانه تعداد کمی از مردم با خود مسیح به صورت شخصی آشنا شده و با او ارتباطی صمیمی و مستقیم دارند.

مردم عادی و حتی بسیاری از ایمان داران به عیسی مسیح اینروز‌ها آنقدر سرگرم فعالیت‌ها و اجرای نقشه‌هایی‌ خودشان

هستند که به مسیح تا زمانی که موقعیت دشوار یا خطر ناکی برایشان بوجود نیاید نمی اندیشند و رابطه‌ای ندارند.

اما خدا را شکر- زیرا افراد بی‌ شماری در سراسر این جهان هستند که، طعم محبت و فیض عیسی مسیح را چشیده و

با وی به صورت خیلی صمیمانه – رابطه ای شخصی – صمیمی و پیوسته دارند.

این افراد فروتن، همواره در شناخت بهتر از مسیح و تقویت روابطشان با او می‌‌کوشند.

شناخت هر چه بهتر از مسیح، وقت گذرانیدن بیشتر با او هر روزه، اطاعت و همینطور، اجرای خواست‌های او در

زندگیشان برای این عزیزان در صدر الویت قرار دارد.

بیأیید با هم بیاموزیم چگونه ما هم می‌‌توانیم مسیح را در صدر همه چیز در زندگی خود قرار داده و از برکات او

برخوردار گردیم.

برای شروع، لطفا به آیات فیلیپیان ۳: ۸ – ۱۰ توجه خاصی مبذول بفرمأیید.

۱ – وقتی ما مسیح، خواست و ارادهٔ او را در زندگی خود در مقام اول قرار می‌‌دهیم:

او بر شدت اشتیاق ما در شناخت بهتر از خودش می‌‌افزاید.

با وجود این که پولس رسول رابطه‌ای بسیار نزدیک و صمیمی با عیسی مسیح داشت، اما با این وجود وی در آیهٔ هشتم

می‌‌فرماید؛۸ بلی ، همه چیز در مقابل نعمت شناخت خداوندم عیسی مسیح ، بی ارزش است . بنابراین ، همه را کنار

گذاشته ام ، چون برای من پشیزی ارزش ندارند، با این هدف که مسیح را داشته باشم ،

۲ – وقتی ما مسیح و خواست و ارادهٔ او را در زندگی خود در مقام اول قرار می‌‌دهیم؛

او زندگی ما را برکت داده و تغییر می‌‌دهد.

شناخت بهتر و بیشتر صحیح از عیسی مسیح، ما را در رشد روحانی بالغ تر می‌‌سازد.

دیگر تنها به اعمال نیک خود و تلاش‌هایمان برای رستگاری و بخشش گناهانمان فخر نفروخته و تکیه نخواهیم کرد.

) آیهٔ ۹(۹ و با او یکی شوم ، و دیگر برای نجات یافتن ، بر کارهای خوب خودم و یا اطاعت از قوانین مذهبی تکیه

نکنم ، بلکه اعتمادم بر مسیح باشد؛ زیرا فقط از راه ایمان به مسیح است که خدا ما را بی گناه بحساب می آورد.

۳ – وقتی ما مسیح و خواست و ارادهٔ او را در زندگی خود در مقام اول قرار می‌‌دهیم؛

وی بر اعتماد ما نسبت به خود می‌‌افزاید و در داشتن یک زندگی پاک و بی‌ گناه کمک می‌‌فرماید.

قدرت روح القدس، در افرادی که به مسیح نزدیکترند بهتر عمل خواهد نمود.

۴ – وقتی ما مسیح و خواست و ارادهٔ او را در زندگی خود در مقام اول قرار می‌‌دهیم؛

این موجب آن می‌‌شود تا ما با دیدگاهی بهتر و شناختی عمیقتر به فداکاری که مسیح برای ما انجام داده است آشنا گردیم.

درک صحیح از فروتنی و شدت درد و رنجی که مسیح برای پرداخت تاوان گناهان ما پرداخت، ما را در مشکلات

زندگی و مصا یبی که در زندگی برایمان پیش می‌‌آیند مهیا ساخته و برای پیروزی بر آنها قوت می‌‌بخشد.

پولس در آیهٔ دهم می‌‌فرماید:۱۰ اکنون من همه چیز را رها کرده ام ، چون دریافته ام که فقط از این راه می توانم مسیح

را واقعاً بشناسم و به آن قدرتی که او را پس از مرگ زنده کرد، دست یابم ؛ من می خواهم درک کنم که رنج کشیدن و

مردن با او یعنی چه .

۵ – وقتی ما مسیح و خواست و ارادهٔ او را در زندگی خود در مقام اول قرار می‌‌دهیم؛

موجب این می‌‌شود که تا ما خودمان را نسبت به گناه مرده انگاریم.

گناه زمانی ارباب ما بودو ما اسیر و برده آن.

اما در ایمان به عیسی مسیح، روح القدس او ما را در غلبه بر گناه و داشتن یک زندگی پاک و خدا پسندانه راهنمأیی و

کمک خواهد فرمود.

عزیزان، آیا زندگی شما منعکس کنندهٔ این حقیقت است که، “مسیح و خواست و ارادهٔ وی در مقام اول قرار دارد؟”

آیا شناخت و رابطهٔ شما از مسیح سطحی، نا استوار و تنها به صورت یک عادت کهنه در آمده است؟

برای شروع داشتن یک رابطهٔ دوستانه و بسیار صمیمی می‌‌توانید از همین لحظه شروع کنید.

از او بخواهید تو به شما در شناخت و پیروی بهتر از خود کمک نماید.

اجازه ندهید خوشی‌های زودگذر و وسوسه‌های این دنیا شما را از گنج شناخت عیسی مسیح به دور نگاه دارند.

بیأید تا ما هم مانند پولس رسول بگوییم: آیهٔ ۷ اما اکنون همه این امتیازات را که روزگاری برایم بسیار باارزش بود،

دور ریخته ام ، تا بتوانم ایمان و امیدم را به مسیح ببندم .

***************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان