متی ۱۶: ۱۳ – ۱۶

۱۳ وقتی عیسی به نواحی اطراف قیصریه فیلیپس رسید از شاگردان خود پرسید: « بنظر مردم پسر انسان کیست ؟»

۱۴ آنها جواب دادند: « بعضی ها می گویند یحیای تعمید دهنده است و عده ای می گویند: الیاس یا ارمی ا و یا یکی از انبیاء است»

۱۵ عیسی پرسید: « شما مرا کی می دانید؟ »

۱۶ شمعون پطرس جواب داد: « تو مسیح، پسر خدای زنده هستی .»

در طول تاریخ، هیچ کس تاثیری موثرتر از عیسی مسیح بر روی جهان نگذاشته است.

اما مردم جهان هنوز به درستی او را نمی شناشند.

بسیاری بر این باور هستند که او زندگی را با تولد خود در آخوری در شهر بیت الحم آغاز نمود.

اما حقیقت این است که وی از ازل بوده.

) میکا ۵: ۲ (ای بیت لحم افراته، گرچه تو از کوچکترین شهرهای یهودا هستی، ولی از تو پیشوایی ظهور می کند که

نسل او از قدیم وجود داشته است. او بر قوم اسرائیل حکمرانی خواهد کرد.

عیسی مسیح به عنوان یکی از اعضای تثلیث، “پسر خداوند است که از ازل بوده.”

این به سادگی بدان معناست که، “حیات وی آغازی نداشته و پایانی نیز نخواهد داشت.”

انجیل یوحنا ۱: ۱ در ازل کلمه بود.کلمه با خدا بود و کلمه خود خدا بود،

تولد مسیح در بیت الحم، فقط ورود فیزیکی او به این جهانی بود که خود آفریده.

عیسی، همان مسیحأیی بود که مردم برای مدتی طولانی در انتظار آمدن او بودند.

او به این جهان آمد تا ماموریتی را که خدای پدر به وی محول نموده بود به اجرا در آورد.

روزی مسیح از شاگردان خود پرسید، “شما مرا که می‌‌دانید؟”

انجیل متی ۱۶: ۱۵عیسی پرسید: « شما مرا کی می دانید؟ »

این سوال مسیح تنها مختص به شاگردانش در آن زمان نبود.

این سوال بسیار مهم و حیاتی است که من و شما هم به بایستی امروزه به آن جواب دهیم.

هیچ حد وسط برای تعین شخصیّت و ماهیت حقیقی مسیح وجود ندارد، زیرا که تنها او راه رستگاری و رسیدن به خدای

پدر می‌‌باشد.

انجیل یوحنا ۱۴: ۶عیسی به او گفت:« من راه و راستی و حیات هستم، هیچکس جز بوسیلۀ من نزد پدر نمی آید.

یا مسیح فرزند خداست یا که یک دروغگو.

در انجیل متی ۱۶: ۱۶، وقتی پطرس به مسیح پاسخ داد که، “تو مسیح، پسر خدای زنده هستی‌”، مسیح به وی گفت،

انجیل متی ۱۶: ۱۷آنگاه عیسی گفت: « ای شمعون پسر یونا، خوشا بحال تو! چون تو این را از انسان نیاموختی بلکه

پدر آسمانی من آنرا بر تو مکشوف ساخته است .

من و شما هم امروز به کمک خداوند نیاز داریم تا بتوانیم به درستی درک کنیم که عیسی مسیح به راستی کیست!

بهترین راه شناخت و درک صحیح از شخصیت واقعی مسیح، این است که، تولد – زندگی و خدمات وی را در کلام خدا

مطالعه کنیم.

اما باید توجه داشته باشیم که، تنها خواندن و حتی حفظ نمودن چگونگی تولد، زندگی و خدمات مسیح، او را به ما

نمی شناسند.

وقتی ما دانستیم که او کیست، چگونه زندگی کرد و چه ماموریتی را در طول حیات زمینی خود به کمال رسانید، آنگاه

می‌‌بایستی نسبت به آن عکس العملی نشان دهیم.

عکس العمل شما بعد از علم کافی از این که مسیح کیست چه می‌‌باشد؟

حقیقت را شناختن و آن را نپذیرفتن، یک خودکشی روحانی است.

اما کسانی که حقیقت را می‌‌شنوند و به او ایمان می‌‌آورند، آمرزش و حیات ابدی را از خداوند دریافت می‌‌نمایند.

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان