Radio Aramesh Society (PEACE) Reaching Farsi speaking peoplle with the messages of Grace and Peace of Jesus Christ for their daily lives

مزمور٣۴ازکلامخدا.

اميدوارمکهروحخداوندتوسطاينمزمورشماراازهرگونهافسردهگیونگرانیرهائیبخشد.

درهرزمانیخداوندراستايشخواهمکرد،شکروسپاساوپيوستهبرزبانمجاریخواهدبود.

٢جانمنبهوجودخداوندفخرمیکند،اشخاصفروتنوافتادهاينراخواهندشنيدوخوشحالخواهندشد. ٣بيأئيدباهمناماوراستايشکنيم!

۴خداوندرابهکمکطلبيدمواومرااجابتفرمودومراازهمهترسهايمرهاساخت. ۵مظلومانبهسویاونظرکردندوخوشحالشدند،آنهاهرگزسرافکندهنخواهندشد. ۶اينحقيرفريادبرآوردوخداوندصدایاوراشنيدواوراازهمهمشکلاتشرهانيد. ٧فرشتهخداونددورآنانیکهازخداوندمیترسندواوراگرامیميدارندحلقهمیزندوايشانراازخطرمیرهاند.

٨بيأييدامتحانکنيدوببينيدکهخداوندنيکوست! خوشابحالکسانیکهبهاوپناهمیبرند! ٩ایهمهعزيزانخداوند،اوراگرامیبداريد،زيراکسانیکهترسواحتراماورادردلدارندهرگزمحتاجودرماندهنخواهندشد. ١٠شيرهانيزگرسنگیمیکشند،اماطالبانخداوندازهيچنعمتیبیبهرهنيستند.

١١ایجوانان،بيأييدتابهشمادرسخداترسیيادبدهم. بهمنگوشکنيد! ١٢آيامیخواهيدزندگیخوبوعمریطولانیداشتهباشيد؟١٣پس،زبانتانراازبدیودروغحفظکنيد. ١۴بله،ازبدیدوریکنيدونيکويیوآرامشراپيشهخودسازيد. ١۵خداوندازنيکوکارانمراقبتمیکندوبهفريادايشانگوشمیدهد. ١۶امااوبرضدبدکاراناستوسرانجام،اثرآنهاراازرویزمينمحوخواهدساخت. ١٧نيکانفريادبرآوردندوخداوندصدایايشانرا

شنيدوآنهاراازتمامسختیهايشانرهانيد. ١٨خداوندنزديکدلشکستگاناست،اوآنانیراکهاميدخودراازدستدادهاند،نجاتمیبخشد.

١٩مشکلاتانسانخوبزياداست،اماخداونداوراازهمهمشکلاتشمیرهاند. ٢٠خداوندتماماستخوانهایاوراحفظمیکندونمیگذاردحتیيکیازآنهاشکستهشود. ٢١شرارتآدمشروراوراخواهدکشت،کسانیکهازنيکاننفرتدارند،محکومومجازاتخواهندشد. ٢٢خداوندجانخدمتگزارانخودرانجاتمیدهد،کسانیکهبهاوپناهمیبرند،محکومنخواهندشد.

عزيزان،آيه١٩رابهخاطرآوريد; مشکلاتانسانخوبزياداست.

شماچطور؟

آياخودرادرمشکلاتبيشماریدرمحاصره می‌ بینید؟

آيادنيایشماتنگوتاريکشدهوهيچراهاميدیبرایخودنمیيابيد؟

آيامیگوييد،منکهبدینکردهاموآدمخوبیهستم،پسچرااينقدرمشکلوگرفتاریوعذاببرايمپيشمیآيد؟

بله،گاهیزندگیاينگونهاست؛ناعادلانهودشوار.

امااميدماايناستکهپدرآسمانیماخودازوجودتمامايندلشکستگیهایماآگاهمیباشد.

راجعبه،چراهایمشکلاتماکهدرطولعمرگريبانگيرمانمیشوند،شايدبتوانساعتهاکههيچبلکهسالهاصحبت

کرد،وشايدآخرامربازهمنتوانيمدليلاصلیآنرابهطورواقعیپيداکردوتوضيحدهيم.

هدفمنايناستکهباکمکخداوند،وراهنمايیهایاودرجلساتآيندهاينموضوعرابيشتربررسیکنيم.

بدينصورتکهباهمکلامخداوندرامطالعهکنيمتادريابيمچرااواجازهمی‌ دهدکهماگاهیدچارمشکلاتیبشويم

آياخداوندناآگاهويابیمحبتاست؟

جواباينسوالدرهمينابتدایامربهصراحتهرچهتمامتر “”نه”” میباشد!

يکدليلبسيارسادهبرایاينجوابمندنبالهآيه١٩میباشدکهميفرمايد:

اماخداوند،اوراازهمهمشکلاتشمیرهاند.

سوالايناستکه،اگرتقصيرمصيبتهأيیکهمااسيرآنهاهستيمبهگردنخداونداستپسچرااوقولآزادیورهائی

ازآنهارامیدهد؟

خداوندما،خدایرحمت،فيضومحبتاست!

لطفابهآيه۴دقتبفرمأييد;

خداوندرابهکمکطلبيدمواومرااجابتفرمودومراازهمهترسهايمرهاساخت.

خداراشکر.

اميدوارمتااينجاتوانستهباشيمسهنکتهمهمراروشننمودهباشيم.

١- خداوندمیفرمايدکهانسانهایخوبهممشکلاتدارند. پستنهابهصرفاينکهبگوييم؛منخوبم،زيادگناه

نميکنموآزارمهمبهکسینمیرسد،دليلبرآننميشودکهماگاهیبامشکلاتمواجهنشويم.

٢ – نکتهدوماينکه،دشواريهاوسختيهأیزندگیماازخداوندپوشيدهنيستند. اوازهمهزندگیمادرهمهزمانهاآگاهمیباشد.

٣ – نکتهسومکهمايلمبيشتررویآنتاکيدکنمايناستکه،خودخداونددرزمانسختيهاومصيبتهأیمامشتاق

کمکبهماست؛اوبهياريمانمیشتابد!

درهرمشکلیدرسیآموختنینهفتهاست.

بهخداونداجازهبدهيدباقلبهأیشماصحبتکردهتادرسهايیکهنيازبهآموختنداريددرپايانهرسختیومصيبتبهشمابياموزد.

خداوندتسلیدهندهیماست.

درمزمور١۴٧وآيهسومدرکلامخدامیخوانيم;

اودلشکستهگانراشفامیبخشدوزخمهایايشانرامیبندد.

آری،خداوندازدلشکستگیهمهماکاملاباخبراست،وهماوبسيارمايلبهعلاجوبستنزخمهایماست.

دوستان،لطفابهاينآيهاميدبخشدراشعيا۴٣ :٢توجهبفرمأييد.

هنگامیکهازآبهأیعميقبگذریمنباتوخواهمبود. هنگامیکهسيلمشکلاتبرتوهجومآورند،نخواهمگذاشت

غرقشوی! هنگامیکهميانآتشظلموستمعبورکنی،شعلههايشتورانخواهدسوزاند!

عزيزان،مشکلاتمنوشمابرایخداوندامریتعجبآورنيست.

ویحتیمیداندکهبعضیاوقاتآنقدرشدتوتعدادسختيهاومشکلاتمازيادهستندکهآنهارابهسيلتشبيهکردهاست.

همينطور،خداوندچهزيباودلسوزانهظلموستمهأيیکهمارااحاطهمیکنندبهآتشتشبيهنمودهاست.

خداوند مهربان، از سيلاب مشکلات شما با خبر است.

اوهمچنينازآتشظلموستمهأيیکهبرشمارواشدهومیشودمطلعاست.

اماچهخوبهکهما،بهقولهأیپدرآسمانیخودايمانداشتهباشيمواميدوارباشيمکهاوهرگزنخواهدگذاشتکهماغرقشويم.

اوهرگزاجازهنخواهددادشعلههایآتشاينزندگیمارابسوزانند!

اگرافسردهوغمگينهستيد،بهقولهأیخداوندمهربانبرایکمکومحافظتبينديشيد.

درمزمورفصل٣٠وآيه۵میخوانيم:

غضباولحظهایاست،امارحمتومحبتاودأيمی! اگرتمامشبنيزاشکبريزم،صبحگاهانبازشادیآغاز

میشود.

بيأييدسيلمشکلاتوآتشظلموستمهأيیکهگريبانگيرشانشدهايمبهخداوندبدهيمودرعوض،شادیوسلامتیرادريافتنمأييم.

باهمدعاکنيم.

خدایقدوسومهربان،مادستدعابهحضورتوبرمیافرازيموتوراسپاسمیگوييم.

تورا سپاسمیگوييم،زيراخدايیبيناوشنواهستی .

خداوندیکهازسيلمشکلاتوآتشظلمهأيیکهمارازخمیکردهاندباخبری.

پدرآسمانی،مادراينلحظهازتوخواهشمیکنيمکهتماممشکلاتماراکهازآنهاباخبریحلکنی.

خداوندا،دردوعذاباينمشکلاتیکهبنابههردليلوبههرشکلوفرمیمرااسيرخودشانساختهاندبهحضورتومیآورم.

همچنين،منراازآتشتمامظلمهاوستمهأيیکهدوروبرمهستندنجاتبده.

خداوندا،منتمامنيازهایاينعزيزانرابههرشکلیکههستبهحضورتومیآورم.

منبرایآنهاطلب،سلامتی – شادی – آرامشونجاتدارم.

همچنين،دعامیکنمکههمگیباقلبیبازوباايمانکاملبهمحبتتوکهدريگانهفرزندتعيسیمسيحبهماثابت

کردی،نجاتپيداکنيم.

درنامعيسیمسيح،آمين.

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان

images/articles/afsordegi3.jpg