مزامیر باب ۳۴

ستایش نیکویی خداوند

۱ خداوند را همیشه ستایش می کنم و شکر او پیوسته بر زبانم جاری است.

۲ او را ستایش می کنم، به خاطر تمام کارهایی که انجام داده، باشد که افسرده دلان بشنوند و شادمان گردند.

۳ بیایید عظمت خداوند را اعلام کنیم و نام او را ستایش نماییم.

۴ به حضور خداوند دعا کردم. او دعایم را مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترسهایم رهانید.

۵ رنجدیدگان، به او نگاه کردند و شادمان گشتند، آنان هرگز شرمنده نخواهند شد.

۶ بینوایان به حضور خداوند دعا کردند و او دعای ایشان را مستجاب فرمود و آنان را از همه مشکلاتشان نجات داد.

۷ فرشته خداوند حافظ و رهاننده کسی است که از خداوند می ترسد و به او احترام می گذارد.

۸ امتحان کنید و ببینید که خداوند چقدر نیکوست. خوشا به حال کسانی که به او پناه می آورند.

۹ ای مؤمنین، خداوند را گرامی بدارید، زیرا کسی که او را گرامی بدارد محتاج به چیزی نمی شود.

۱۰ شیرهای جوان هم، گاهی گرسنه می شوند، امّا کسانی که طالب خداوند هستند هرگز محتاج نخواهند شد.

۱۱ ای فرزندان، بیایید و به من گوش فرا دهید تا راه احترام به خداوند را به شما بیاموزم.

۱۲ آیا می خواهید از زندگی لذّت ببرید؟ آیا طالب عمر طولانی هستید و می خواهید که سعادتمند باشید؟

۱۳ پس از گفتار شریرانه و دروغ بپرهیزید.

۱۴ از شرارت دست بردارید و کارهای نیک انجام دهید، صلح و صفا را جسته و آن را دنبال نمایید.

۱۵ چشمان خداوند بر نیکان است و گوشهای وی متوجّه فریاد آنهاست.

۱۶ خداوند مخالف مردمان شریر و بدکار است و آثار و خاطره ایشان را از روی زمین محو می کند.

۱۷ وقتی اشخاص مؤمن به حضور خداوند دعا می کنند، خداوند دعای ایشان را مستجاب می کند و از سختی ها و مشکلات نجاتشان می دهد.

۱۸ خداوند نزدیک شکسته دلان است و آنها را از ناامیدی نجات می دهد.

۱۹ رنج و زحمت شخص نیکوکار بسیار است، امّا خداوند او را از همه آنها رهایی می دهد.

۲۰ خداوند از او کاملا مراقبت می کند به طوری که حتّی استخوانی از او شکسته نخواهد شد.

۲۱ اشخاص شریر، به شرارت گرفتار می شوند، و کسانی که از نیکوکاران نفرت دارند، به سزای کارهای خود می رسند.

۲۲ خداوند، خادمان خود را نجات می دهد و کسانی را که به او پناه می برند، می بخشد.a

عزيزان، آيه ١٩ را به خاطر آوريد; مشکلات انسان خوب زياد است.

شما چطور؟

آيا خود را در مشکلات بيشماری در محاصره می‌ بینید؟

آيا دنيای شما تنگ و تاريک شده و هيچ راه اميدی برای خود نمی يابيد؟

آيا می گوييد، من که بدی نکرده ام و آدم خوبی هستم، پس چرا اينقدر مشکل و گرفتاری و عذاب برايم پيش می آيد؟

بله، گاهی زندگی اينگونه است؛ ناعادلانه و دشوار.

اما اميد ما اين است که پدر آسمانی ما خود از وجود تمام اين دلشکستگیهای ما آگاه می باشد.

راجع به، چراهای مشکلات ما که در طول عمر گريبانگير ما نمی شوند، شايد بتوان ساعتها که هيچ بلکه سالها صحبت

کرد، وشايد آخر امر باز هم نتوانيم دليل اصلی آنرا به طور واقع پيدا کرد و توضيح دهيم.

هدف من اين است که با کمک خداوند، و راهنمايی های ا و در جلسات آينده اين موضوع را بيشتر بررسی کنيم.

بدينصورت که با هم کلام خداوند را مطالعه کنيم تا دريابيم چرا او اجازه می‌ دهدکه ما گاهی دچار مشکلاتی بشويم

آيا خداوند ناآگاه و يا بی محبت است؟

جواب اين سوال در همين ابتدای امر به صراحت هرچه تمامتر “”نه”” میباشد!

يک دليل بسيار ساده برای اين جواب من دنباله آيه ١٩ می باشد که مي فرمايد:

اما خداوند، او را از همه مشکلاتش می رهاند.

سوال اين است که، اگر تقصير مصيبتهايی که ما اسير آنها هستيم به گردن خداوند است پس چرا او قول آزادی و رهائی

از آنها را می دهد؟

خداوند ما، خدای رحمت، فيض و محبت است!

لطفا به آيه ۴ دقت بفرمأييد;

خداوند را به کمک طلبيدم و او مرا اجابت فرمود و مرا از همه ترسهايم رها ساخت.

خدا را شکر.

اميدوارم تا اين جا توانسته باشيم سه نکته مهم را روشن نموده باشيم.

١- خداوند می فرمايد که انسانهای خوب هم مشکلات دارند. پس تنها به صرف اي نکه بگوييم؛من خوبم، زياد گناه

نمي کنم و آزارم هم به کسی نمیرسد، دليل بر آن نمي شود که ما گاهی با مشکلات مواجه نشويم.

٢ – نکتهدوماينکه،دشواريهاوسختيهأیزندگیماازخداوندپوشيدهنيستند. اوازهمهزندگیمادرهمهزمانهاآگاهمیباشد.

٣ – نکته سوم که مايلم بيشتر روی آن تاکيد کنم اين است که، خود خداوند در زمان سختيها و مصيبتهأی ما مشتاق

کمک به ماست؛ او به ياري ما نمی شتابد!

در هر مشکلی در سی آموختنی نهفته است.

به خداوند اجازه بدهيد باقلب هأی شما صحبت کرده تا درسهايی که نياز به آموختن داريد در پايان هر سختی ومصيبت به شما بياموزد.

خداوند تسلی دهنده ی ماست.

در مزمور ١۴٧ و آيه سوم در کلام خدا می خوانيم;

او دلشکسته گانرا شفا می بخشد و زخمهای ايشانرا می بندد.

آری، خداوند از دلشکستگی های ما کاملا باخبر است، وهم او بسيار مايل به علاج و بستن زخمهای ماست.

دوستان، لطفا به اين آيه اميد بخش در اشعيا ۴٣ : ٢ توجه بفرمأييد.

هنگامی که از آبهأی عميق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سيل مشکلات بر تو هجوم آورند، نخواهم گذاشت

غرق شوی! هنگامی که ميان آتش ظلم و ستم عبور کنی،شعله هايش تو را نخواهد سوزاند!

عزيزان، مشکلات من و شما برای خداوند امری تعجب آور نيست.

وی حتی می داند که بعضی اوقات آنقدر شدت و تعداد سختيها و مشکلات ما زياد هستند که آنها را به سيل تشبيه کرده است.

همينطور، خداوند چه زيبا و دلسوزانه ظلم و ستم هأيی که ما را احاطه می کنند به آتش تشبيه نموده است.

خداوند مهربان، از سيلاب مشکلات شما با خبر است.

او هم چنين از آتش ظلم و ستم هأيی که بر شما روا شده و می شود مطلع است.

اما چه خوبه که ما، به قول هأی پدر آسمانی خود ايمان داشته باشيم و اميدوار باشيم که او هرگز نخواهد گذاشت که ما غرق شويم.

او هرگز اجازه نخواهد داد شعله های آتش اين زندگی ما را بسوزانند!

اگر افسرده وغمگين هستيد، به قول هأی خداوند مهربان برای کمک و محافظت بينديشيد.

در مزمور فصل ٣٠ و آيه ۵ می خوانيم:

غضب اولحظه ای است، اما رحمت ومحبت او دأيمی! اگر تمام شب نيز اشک بريزم،صبحگاهان باز شادی آغاز

می شود.

بيأييد سيل مشکلات وآتش ظلم وستم هأيی که گريبانگيرشان شده ايم به خداوند بدهيم و در عوض، شادی و سلامتی را دريافت نمأييم.

باهم دعا کنيم.

خدای قدوس و مهربان، مادست دعا به حضور تو برمی افرازيم و تو را سپاس می گوييم.

تو را سپاس می گوييم،زيرا خداي یبينا و شنوا هستی .

خداوندی که از سيل مشکلات و آتش ظلم هأيی که ما را زخمی کرده اند باخبری.

پدر آسمانی، مادراين لحظه از تو خواهش می کنيم که تمام مشکلات ما را که از آنها با خبری حل کنی.

خداوندا، درد و عذاب اين مشکلاتی که بنابه هر دليل وبه هر شکل و فرمی مرا اسير خودشان ساخته اند به حضور تومی آورم.

همچنين، من را از آتش تمام ظلمها وستمهأيی که دور و برم هستند نجات بده.

خداوندا، من تمام نيازهای اين عزيزان را به هر شکلی که هست به حضور تو می آورم.

من برای آنها طلب، سلامتی – شادی – آرامش و نجات دارم.

همچنين، دعامی کنم که همگی با قلبی باز و با ايمان کامل به محبت تو که در يگانه فرزندت عيسی مسيح به ما ثابت

کردی، نجات پيدا کنيم.

در نام عيسی مسيح، آمين.

**************************************************************************

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان