فیلیپیان ۳: ۲۰ – ۲۱

۲۰ اما سر منزل اصلی ما آسمان است ، که نجات دهنده ما، عیسی مسیح خداوند نیز در آنجاست ؛ و ما چشم به راه او هستیم تا از آنجا بازگردد.

۲۱ او به هنگام بازگشت خود، این بدنهای فانی ما را دگرگون خواهد ساخت و به شکل بدن پرجلال خود در خواهد آورد. او با همان قدرتی که همه چیزها را تحت سلطه خود در خواهد آورد، ما را نیز دگرگون خواهد ساخت .

قسمت‌های مرتبطِ دیگر در کلام خدا در ارتباط با این موضوع:

انجیل متی ۲۷: ۵۱

انجیل لوقا ۱۶: ۱۹ – ۳۱، ۲۳: ۴۳،

انجیل یوحنا ۳: ۳، ۱۴: ۱ – ۳، ۶

رومیان ۸: ۲۹، ۳۸

۲قرنتیان ۵: ۶ – ۸

فیلیپیان ۱: ۲۲ – ۲۳

۱تسالونکیان ۴: ۱۳ – ۱۷

۲تیموتائوس ۴: ۶ – ۸

عبرانیان ۹: ۲۷

مکاشفه ۲۰: ۱۱ – ۱۵

آیا می‌‌دانید پس از مرگ چه وقایعی در انتظار شماست؟

اگر چه “مرگ” احتمالا آخرین موضوعی است که ما مایلیم در مورد آن فکر یا صحبت کنیم، اما همهٔ ما روزی با آن

روبرو خواهیم شد.

کلام خدا در عبرانیان ۹: ۲۷می‌‌فرماید….:به حکم خداوند، انسان یک بار می میرد و بعد از آن نوبت داوری می رسد،

پس حال که هیچکدام از ما را گریزی از مرگ نیست، لازمه تا درک و شناخت صحیحی از این واقعیت داشته باشیم که،

“بعد از مرگ چه وقایعی برای ما رخ خواهند داد”.

در دنیایی که امروزه ما در آن زندگی می‌‌کنیم، در مورد این که، “بعد از مرگ چه وقایعی را تجربه خواهیم نمود”،

عقاید و ایده‌های بسیاری رایج می‌‌باشد.

اما همهٔ این ایده‌ها با واقعیت مطابقت ندارند.

از آنجایی که خداوند افرینندهٔ ما – دهنده ی روح و جان به ما و صاحب قیامت می‌‌باشد، کلام خود وی تنها منبع معتبری

است که اطلاعات لازم را در مورد این که، بعد از مرگ ما چه تجربه هایی را خواهیم داشت را، در اختیارمان قرار می‌‌دهد.

برای ایمانداران به عیسی مسیح، “مرگ دلیل ترس و نا اطمینانی نیست”!

در کلام خدا، پولس رسول در نوشته‌های خود، با اطمینان و وضوح کامل، راجع به این موضوع بسیار مهم تعلیم داده است.

پولس رسول، وقتی مرگ خود را نزدیک می‌‌دید، مشتاقانه چشم انتظار آن وقایعی بود که پس از مرگ در انتظارش بود.

او در نامهٔ خود در، ۲تیموتا ئوس ۴: ۸می‌‌فرماید:

۸ حال ، تاجی در آسمان انتظار مرا می کشد، تاجی که خداوند ما مسیح ، آن داور عادل ، در روز بازگشت خود به من

عطا خواهد فرمود؛ اما نه فقط به من ، بلکه به تمام کسانی که با زندگی شان نشان می دهند که مشتاقانه منتظر بازگشت او هستند.

پولس به این واقعیت ایمان داشت که، وقتی “روح او” از بدن فیزیکیش جدا گردد، او بلافاصله در بهشت با عیسی مسیح خواهد بود.

به جهت همین اطمینان خود، وی در دوم قرنتیان ۵: ۸می‌‌فرماید:

۸ بنابراین ، از مرگ ترسی نداریم ، بلکه از آن استقبال می کنیم ، چون می دانیم که پس از مرگ نزد خداوند رفته ، در

خانه آسمانی مان بسر خواهیم برد.

چرا ایمانداران به عیسی مسیح هم می‌‌بایستی مرگ را تجربه کنند؟

شاید برای بعضی این سوال وجود داشته باشد که، “چرا ما فرزند خواندگان خانوادهٔ الهی خداوند – ما ایمانداران به

مسیح هم می‌‌بایستی مانند همهٔ انسانهای دیگر، مرگ را تجربه نمأییم؟

بله، ممکن است این سوال بعضی باشد که، حال که مسیح ما را نجات داده و گناهانمان آمرزیده شده اند، آیا سزاوار این

نیستیم که مرگ را تجربه ننمأییم؟

در اینجا می‌‌بایستی یک نکتهٔ بسیار مهمی را به خوبی درک کنیم.

و آن این که، “مرگ مجازاتی برای ایمانداران به مسیح نیست”!

چرا؟ – “زیرا که عیسی مسیح تاوان کامل تمام گناهان ما را، یکبار برای همیشه، بر روی صلیب جلجتا پرداخت نمود”!

به هر حال، در این مطالعه به شناخت دلیلی که چرا خداوند بنا بر خواست و مشیت الهی خود اجازه می‌‌فرماید تا

ایمانداران به مسیح هم مرگ را تجربه نمایند می‌‌پردازم.

۱-اولین دلیل این که چرا ایمانداران به مسیح هم مرگ را تجربه میکنند این است که، “همهٔ ما در دنیایی پر گناه و

سقوط نموده‌ای زندگی می‌‌کنیم”.

وقتی آدم و حوا، یعنی همان پدر و مادر اولیهٔ ما نسبت به خدا گناه ورزیدند، نتیجهٔ آن گناه، لعنت را به این جهان آورد.

در پیِ گناه آدم و حوا، انواع امراض – شرارت – مرگ جسمانی و روحانی هم به این جهان وارد شد.

اگر چه ما ایمانداران به عیسی مسیح باز خرید و رستگار شده ا یم، ولی‌ از نتایجی که گناه با خود به این جهان آورد مصون نیستیم.

تا زمانی که ما بر روی این کرهٔ خاکی زندگی میکنیم، ما هم مانند همهٔ انسانهای دیگر غم – رنج – دلشکستگی – بیماری

و شرارت را تجربه خواهیم نمود.

۲ -دوّمین دلیل این که چرا ایمانداران به عیسی مسیح هم مرگ را تجربه می‌‌نمایند این است که، “خداوند از اجازهٔ

روبرویی ما با مشکلات، چالشها، کمبودها و سختیها، برای به کمال رسانیدن تقدیس ما استفاده می‌‌نماید”.

خداوند، چنین اراده فرموده تا ایمانداران به مسیح به شباهت وی در آیند.

این مهم را ما در رومیان ۸: ۲۹چنین می‌‌خوانیم:

۲۹ زیرا خدا که از ابتدا می دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش

درآیند، تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان ، برادران او.

بله عزیزان، خداوند برای به شباهت در آوردن ما به مسیح، از رنجها – دردها – سختیها و چالشها استفاده می‌‌نماید.

در طول حیات خود، با مواجه شدن با رنجها و مشکلات است که ما به خداوند نزدیکتر شده و رشد روحانی بیشتری را تجربه خواهیم نمود.

پس از آن، در رابطه‌ای نزدیکتر با خداوند و با بر خورداری از رشد روحانی بیشتر، به کمک روح القدس، قادر

خواهیم بود تا دیگران را در سختی‌ها و مشکلاتشان یاری نموده و آرامش دهیم.

در طول حیات زمینی، ما به سوی کامل شدن در تقدیس خود ادامه خواهیم داد.

وقتی عیسی مسیح ما را به نزد خود در بهشت ببرد، آنگاه عمل تقدیس ما به کمال رسیده و کاملا به شباهت او در خواهیم آمد.

۳- سومین دلیل این که، چرا ایمانداران به مسیح هم مرگ را تجربه می‌‌نمایند این است که، “خداوند مایل است تا ما در

اطاعت کامل از وی زندگی کنیم”.

دوستان، خواست خداوند این نیست که ما را بعد از ایمانمان به مسیح و دریافت “نجات”، از رنج – مشکلات – سختیها و

شرارت‌های این دنیا جدا سازد.

در طول حیات زمینی مان، خداوند رابطهٔ ما را با خود عمیقتر ساخته – شناخت ما را از خود وسعت بخشیده و در

روبرویی با رنجها – مشکلات – سختیها و شرارت‌ها محافظت نموده و برای غلبه بر آنها قوت بخشد.

وقتی ما در آزمایش‌های زندگی نسبت به خداوند وفادار و در اطاعت از او پایدار می‌‌مانیم، آنگاه او “در ما” و توسط ما

“در دنیای اطرافمان” عمل خواهد نموده تا ارادهٔ الهی خود را به انجام رساند.

با درک از همین بود که پولس رسول در رسانیدن پیام انجیل به جهانیان آنچنان راسخ و کوشا بود.

پیام انجیل پولس به جهانیان این بود که، “نجات برای هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورد میسر می‌‌باشد”!

با مطالعهٔ خدمات پولس در کلام خدا می‌‌آموزیم که، زحمات – مشکلات – کمبودها – سنگسارها – شلاقها و زندانهای

متعدد به هیچ وجه مانع از اطاعت وی از خداوند نگردیدند.

ما باید برای مرگ آماده باشیم!

از آنجایی که مرگ اجتناب ناپذیر می‌‌باشد و همهٔ ما روزی آن را تجربه خواهیم نمود، عاقلانه است تا بدانیم که آیا برای

روبرویی با مرگ آماده هستیم یا نه.

تهیهٔ وصیت نامه و یاد داشت این که مراسم دفنمان چگونه برگزار شود، عمل پسندیده‌ای است.

ولی‌ عمل دیگری هست که بسیار مهمتر از تعیین چگونگی مراسم دفنمان می‌‌باشد، و آن، “چگونگی کیفیت رابطهٔ

شخصی ما با خداوند است”.

در حقیقت، “این رابطهٔ شخصی ما با خداوند است که تعیین می‌‌کند ما ابدیت را در کجا خواهیم گذرانید”.

انسانهأیی که به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان نیاورده اند، دلیل خوبی برای ترس و نگرانی از مرگ دارند.

ولی‌ ایمانداران به مسیح، با اطمینان از بخشیده شدن گناهان خود، می‌‌دانند که لحظه‌ای پس از جدایی روح از بدنشان –

در حضور خداوند عیسی مسیح در بهشت خواهند بود!

وقتی ما عزیزی را از دست می‌‌دهیم، طبیعتا غمگین می‌‌شویم.

اما اگر آن عزیز از دست رفته ما ایماندار به مسیح بوده، جای ماتم گیری و داشتن غم نیست.

بر عکس، ما در قلب خود شادمان هستیم.

چرا که اطمینان داریم، آن عزیز ایمان دار ما در بهشت با مسیح می‌‌باشد و ما هم روزی به آنها خواهیم پیوست.

به هنگام مرگ چه واقعه‌ای برای ما رخ خواهد داد:

مرگ یک واقعهٔ بسیار مهمی برای ما می‌‌باشد.

چرا که بعد از آن فرصت دیگری برای معاوضه و تعیین مقصد نهایی روحمان تا ابدیت نخواهیم داشت!

این دنیا پر از ایده ها، عقاید عجیب و نا درستی راجع به این که بعد از مرگ چه رخ خواهد داد می‌‌باشد.

به همین دلیل ما می‌‌بایستی ایده‌ها و عقاید متفاوتِ موجود در جامعه‌های خود را در مقابل نور حقیقت کلام خدا قرار دهیم

تا خود خداوند توسط کلامش حقیقت را به ما نشان دهد.

در این قسمت از مطالعهٔ خود، به شناخت چند باور اشتباه و نادرست ولی‌ رایج در مورد این که، “بعد از مرگ چه

اتفاقی برای ما رخ خواهد داد” می‌‌پردازم.

۱ – یک باور اشتباه در مورد این که، “بعد از مرگ چه برای ما رخ خواهد داد” این است که، “ما در خواب و یک

حالت بی‌ هوشی بسر خواهیم برد تا زمانی که عیسی مسیح به ان جهان بازگردد”.

در حالی که با مطالعهٔ کلام خدا در می‌‌یابیم که این نظریه صحیح نیست و با آن مغایرت دارد.

وقتی کلام خدا را مطالعه می‌‌کنیم، در انجیل لوقا ۲۳: ۴۳میخوانیم که عیسی مسیح به آن دزدی که در کنارش مصلوب

شده بود فرمود:

۴۳ عیسی جواب داد: “خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود!”

همچنین با مطالعهٔ دوم قرنتیان ۵: ۸می‌‌آموزیم که پولس رسول نیز بر این حقیقت تأکید داشت که روح ما بعد از جدائی

از بدن فیزیکی مان بلافاصله با مسیح خواهد بود.

در دوم قرنتیان ۵: ۸می‌‌خوانیم که:۸ بنابراین ، از مرگ ترسی نداریم ، بلکه از آن استقبال می کنیم ، چون می دانیم که

پس از مرگ نزد خداوند رفته ، در خانه آسمانی مان بسر خواهیم برد.

اگر ما تا بازگشت مسیح در یک حالت خواب بسر می‌‌بردیم، پولس رسول هرگز نمی گفت که “رفتن به نزد مسیح بهتر

از ماندن در این جهان می‌‌باشد.”

این فرمایش پولس رسول را در فیلیپیان ۱: ۲۲ – ۲۳می‌‌خوانیم.

۲۲ اما اگر زنده ماندن من ، سبب خواهد شد که عده بیشتری را بسوی مسیح هدایت کنم ، در اینصورت واقعاً نمی دانم کدام بهتر است ، مردن یا زنده ماندن .

۲۳ گاه می خواهم زنده بمانم و گاه آرزو می کنم که این زندگی را ترک گویم و به نزد مسیح بشتابم ، که این برای من خیلی بهتر است .

۲ – عقیدهٔ اشتباه دیگری که در میان عدّه‌ای رایج می‌‌باشد این است که، “پس از مرگ هیچ قیامت و آینده‌ای نخواهیم

داشت. ما پس از مرگ کاملا نابود شده و از بین خواهیم رفت”.

ولی‌ کلام خدا می‌‌فرماید که برای هر انسانی پس از مرگش آینده‌ای وجود دارد.

عبرانیان ۹: ۲۷ می‌‌فرماید: همه باید یکبار بمیرند و بعد از آن برای داوری در حضور خدا قرار گیرند ،

۳ – عقیدهٔ اشتباه و رایج دیگر این است که، “ایمانداران پس از مرگ به مکانی به نام برزخ وارد خواهند شد تا در آن

مکان برای مدتی به خاطر گناهانی که در طول عمر خود مرتکب شده اند مجازات شوند.

آنگاه بعد از آن که به اندازهٔ کافی برای گناهان خود مجازات شدند، می‌‌توانند به بهشت بروند.”

پذیرش این عقیدهٔ اشتباه بدین معنا خواهد بود که، “کار تمام شدهٔ مسیح بر روی صلیب که، پرداخت کاملِ تاوان – برای

تمام گناهان بشر – یکبار برای همیشه می‌‌بود، برای رستگاری وی کافی نبوده و باید کار دیگری انجام دهیم.”

ولی‌ کلام خدا به روشنی تمام به ما می‌‌آموزد که، “عیسی مسیح – یک بار برای همیشه – تاوان تمام گناهان ما را – با

هدیهٔ داوطلبانهٔ جان خویش – بر روی صلیب جلجتا پرداخت.”

وقتی ما به او ایمان می‌‌آوریم، بدین معناست که، تمام گناهان ما به خاطر آن عمل کامل عیسی مسیح آمرزیده شده اند!

دیگر جریمه و تاوانی نمانده که ما بپردازیم.

مسیح جریمه و تاوان را به جای ما کاملا پرداخت نموده.

در قیامت و بازگشت مسیح چه رخ خواهد داد؟

مطالعهٔ کلام خدا در اول تسالونیکیان ۴: ۱۳ – ۱۷ به این پرسش ما پاسخ می‌‌دهد.

در این آیات می‌‌خوانیم که:

۱۳ و اینک برادران عزیز، می خواهم که شما از وضعیت ایماندارانی که می میرند آگاه باشید، تا وقتی کسی از شما فوت می کند، شما نیز مانند آنانی که امیدی به عالم آینده ندارند، در غم و غصه فرو نروید.

۱۴ زیرا ما که ایمان داریم عیسی مرد و پس از مرگ زنده شد، باید یقین داشته باشیم که به هنگام بازگشت او، خدا تمام مسیحیانی را که مرده اند، همراه وی به این جهان باز خواهد آورد.

۱۵ این را من از جانب خداوند می گویم : ما که هنگام بازگشت مسیح خداوند زنده باشیم ، زودتر از مردگان به آسمان نخواهیم رفت .

۱۶ زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکان دهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه ، مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند.

۱۷ سپس ، ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم ، همراه ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا همگی ، خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم .

سپس ما در مقابل مسیح خواهیم ایستاد تا پاداش اعمال نیکوی خود را از او دریافت نموده و با او تا ابدیت بسر بریم.

اما کسانی که به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان نیاورده اند، در مقابل تخت بزرگ سفید او قضاوت خواهند شد.

در مورد این مهم در کلام خود مکاشفه ۲۰: ۱۱ – ۱۵ می‌‌خوانیم که:

۱۱ آنگاه‌ تخت‌ بزرگ‌ سفیدی‌ را دیدم‌. بر آن‌ تخت‌ کسی‌ نشسته‌ بود که‌ زمین‌ و آسمان‌ از روی‌ او گریختند و ناپدید شدند.

۱۲ سپس‌ مرده‌ها را دیدم‌ که‌ از بزرگ‌ و کوچک‌ در برابر خدا ایستاده‌اند. دفترها یکی‌ پس‌ از دیگری‌ گشوده‌ شد تا به‌ دفتر حیات‌ رسید. مردگان‌ همگی‌ بر طبق‌ نوشته‌های‌ این‌ دفترها محاکمه‌ شدند.

۱۳ بنابراین‌، دریا و زمین‌ و قبرها،مرده‌هایی‌ را که‌ در خود داشتند، تحویل‌ دادند تا مطابق‌ اعمالشان‌ محاکمه‌ شوند.

۱۴ آنگاه‌ مرگ‌ و دنیای‌ مردگان‌ به‌ دریاچه‌ آتش‌ افکنده‌ شد. اینست‌ مـرگ‌ دوم‌، یعنی‌ همان‌ دریاچه‌ آتش‌.

۱۵ هر کـه‌ نامـش‌ در دفتـر حیات‌ نبود، به‌ دریاچه‌ آتش‌ افکنـده‌ شـد.

بله عزیزان، در ارتباط با انسانهأیی که به عیسی مسیح ایمان نیاورده اند، کلام خدا به ما می‌‌آموزد که، “به جای دریافت

پاداش و زندگی تا ابد با مسیح در بهشت، آنها به دور از مسیح در جهنم وی تا ابدیت بسر خواهند برد”.

خلاصهٔ تعلیم:

در خاتمه یکبار دیگر یادآور این مهم میگردم که ، از آنجأیی که تصمیمات و زندگی حال ما – تعیین کنندهٔ این می‌‌باشند

که ما ابدیتِ خود را در کجا بسر خواهیم برد، عاقلانه است تا برای آن مقصد نهأیی خود را آماده نموده و از آن اطمینان

داشته باشیم”.

به یاد داشته باشید که، حتی کارهای خوب ما، مثل – به کلیسا رفتن – کتاب مقدّس را حفظ نمودن و دعا کردن‌های ما اگر

چه پسندیده می‌‌باشند – اما اینگونه اعمال برای رستگاری و نجات ما کافی نیستند.

تنها راه رستگاری و نجات ما، “پذیرش عیسی مسیح و دریافت فیض اوست”.

پولس رسول در افسسیان ۲: ۸ – ۹این موضوع بسیار حیاتی برای ما بدین گونه بیان فرموده:

۸ بنابراین ، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا وتوسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید؛ و این کار شما نیست ، بلکه هدیه خداست .

۹ نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست ، از اینرو هیچکس نمی تواند به خود ببالد.

بله هر انسانی می‌‌بایستی – به طور شخصی – از عیسی مسیح درخواست بخشش برای گناهانش را نموده – و هدیهٔ نجات

را از او دریافت دارد.

این عملِ ساده ما در ایمان، رستگاری، به بهشت رفتن و نزد مسیح تا ابدیت را به سر بردن ضمانت می‌‌نماید!

این هدیهٔ خداوند را همین لحظه دریافت دارید.

چه ‌چیزی مهمتر از اطمینان از آینده‌اتان تا ابدیت وجود دارد؟

شما می‌‌توانید در همین لحظه مقصد ابدیت خود را با ایمان به مسیح تضمین فرمائید!

او حاضر است تا شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید به آغوش گرم و پر محبت خویش بپذیرد.

***************************************************************************

دوست گرامی، خداوند بسیار شما را دوست دارد !او برای زندگی شما نقشه‌ای بسیار عالی دارد.

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت.

من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان