فیلیپیان ۲: ۱ – ۱۱

مسیح، الگوی فروتنی

۱ ای مسیحیان ، آیا یکدیگر را تشویق و دلگرم می کنید؟ آیا آنقدر یکدیگر را دوست دارید که به هم کمک کنید؟ آیا احساس می کنید که ما همه با هم برادریم و از یک روح برخورداریم ؟ آیا دلسوز و همدرد هستید؟

۲ اگر چنین است ، یکدیگر را محبت نموده ، قلباً با هم توافق داشته و همدل و همفکر باشید، تا مرا واقعاً شاد سازید. ۳ خودخواه نباشید و برای خودنمایی زندگی نکنید. فروتن باشید و دیگـران را از خـود بهتر بدانید. ۴ فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار و مسایل دیگران هم توجه نمایید. ۵ شما باید همان طرز فکری را در پیش گیرید که مسیح داشت . ۶ او با اینکه ماهیت خدایی داشت ، اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند؛ ۷ بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد، و شبیه انسانها شد؛ ۸ و حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت ، تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار، بر روی صلیب اعدام شود. ۹ به همین جهت ، خدا او را بی نهایت سرافراز کردو نامی به او بخشید که از هر نام دیگری والاتر است ، ۱۰ تا به نام “عیسی “، هر آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است ، به زانو درآید، ۱۱ و برای جلال خدای پدر، همه به زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح ، خداوند است .

عیسی مسیح در طول زمانی که در بدنی انسانی بر روی این کره می‌‌زیست، روحی کاملا فروتن داشت.

او با روحی کاملا فروتن زیست و به ما هم یاد داد تا فروتنانه زندگی کنیم.

در اینجا مایلم تا به سه‌ نکتهٔ بسیار مهم که کلام خدا در مورد فروتنی به ما می‌‌آموزد بپردازم.

نکتهٔ اول را درانجیل متی ۱۸: ۴ می‌‌خوانیم که،۴” پس ، هر که خود را مانند این بچه کوچک فروتن سازد، در ملکوت خداوند بزرگترین خواهد بود؛”

این آیه به سادگی به ما می‌‌آموزد که، از چشم خداوند هر که مانند کودکان خوش قلب و فروتن باشد گرامی تر است.

نکتهٔ مهم دوم را در مورد اهمیّت فروتنی یه مسیحی در انجیل مرقس ۹: ۳۵می‌‌خوانیم.

این آیه می‌‌فرماید:۳۵” پس عیسی نشست و آنها را دور خود جمع کرد و گفت : “هر که می خواهد از همه بزرگتر باشد، باید کوچکتر از همه و خدمتگزار همه باشد.”

این قسمت از کلام خدا هم بسیار روشن به ما می‌‌آموزد که، هر که می‌‌خواهد در چشم خداوند گرامی تر باشد می‌‌بایستی فروتنانه خدمت گذار دیگران باشد.

نکتهٔ مهم سوم را در مورد اهمیّت فروتنی در انجیل متی ۲۳: ۱۱ می‌‌خوانیم.

این آیه می‌‌فرماید:۱۱” هر چه بیشتر به دیگران خدمت کنید، بزرگتر خواهیـد بود، زیـرا بزرگـی در خدمت کـردن است .”

درسی که این آیه به می‌‌آموزد خیلی واضح است.

کلام به روشنی می‌‌گوید؛” هر چه بیشتر به دیگران خدمت کنید، بزرگتر خواهیـد بود، زیـرا بزرگـی در خدمت کـردن است .”

خداوند و نجات دهندهٔ ما عیسی مسیح، با تعالیم خود، فروتنی را کاملا متفاوت از آنچه که دنیا آن را معنی می‌‌کرد معنا نمود و به جهانیان آموخت.

در بهشت، خصلت فروتنی بسیار گرامی داشته می‌‌شود.

خداوند برای فروتنی ارزش بسیار والأیی قائل است.

لطفا دقت داشته باشید که فروتنی به صورت خودکار و اتوماتیک حاصل نمی شود.

ما نمیتوانیم شخصی که در این دنیا متعلقات اندک دارد را حتماً شخصی فروتن بدانیم.

همینطور نمی توانیم شخصی که از متعلقات دنیوی خود زیاد به دیگران می‌‌دهد را حتماً شخصی فروتن بدانیم.

همهٔ انسانها صرف نظر از کمی یا زیادی متعلقات و ثروت، می‌‌توانند مغرور و خودخواه باشند.

همین طور که موفقیت یک شخص حتماً دلیل این نمی شود که وی شخصی فروتن گردد، فقر و کم داری هم نمی تواند حتماً دلیل فروتن شدن کسی باشد.

آنچه که فروتنی را به بار می‌‌آورد و شکوفا می‌‌کند، سیرت و نیت پاک و خواست مصمم شخص است.

عیسی مسیح به ما قول داده که فروتنان توسط خداوند – پدر آسمانی گرامی داشته خواهند شد.

در مقابل این قول مسیح همینطور به ما هشدار داده که، خداوند با اشخاص متکبر و مغرور مخالف است.

در کلام خدا یعقوب ۴: ۶می‌‌خوانیم که؛اما نباید فراموش کرد که خدا قدرت لازم برای ایستادگی در مقابل این خواسته های گناه آلود را به ما عطا می فرماید. از اینرو، کتاب آسمانی می فرماید: “خدا به شخص فروتن قوت می بخشد، اما با شخص متکبر و مغرور مخالفت می کند.”

در اینجا یک سوال بوجود می‌‌آید و سوال این است که، فروتنی چطور برای یک شخص حاصل می‌‌شود؟

ما ایمانداران عیسی مسیح چگونه می‌‌توانیم نمونهٔ او را پیروی نموده و فروتنانه زندگی کنیم؟

به این سوال می‌‌توانیم اینطور پاسخ بدهیم.

وقتی ما می‌‌پذیریم که به عنوان یک انسان – تنها یک مخلوقِ محدود در درک و قدرت هستیم، قدم اول را در راه فروتن شدن برداشته ایم.

قدم دوم در راه فروتن شدن این است که ما از صمیم قلب بپذیریم که بدون ایمان کامل به خداوند و اطاعت از او، قادر به انجام هیچ عمل نیکویی مطابق با اراده الهی او نخواهیم بود.

خداوند که خود قلب را در ما آفریده، به خوبی از نیت و هر چیز دیگری که در آن وجود دارد آگاه است.

عیسای مسیح به ما گفته که وی بسیار مایل است تا فروتنی را به ما بیاموزد.

دوست من، آیا اجازه می‌‌دهید تا مسیح شما را بدین گونه خدمت نماید؟

پایان