تیموتائوس دوم ۳: ۱۶ – ۱۷

۱۶ در واقع تمام قسمت های کتاب مقدس را خدا الهام فرموده است . از این جهت ، برای ما بسیار مفید می باشد، زیرا کارهای راست را به ما می آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می دهد و اصلاح می کند، و ما را بسوی زندگی خداپسندانه هدایت می نماید

.۱۷ خدا بوسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می سازد تا به همه نیکی نماییم .

سربازی که از هر لحاظ آماده و مجهز نباشد، نمی تواند در مقابل حملهٔ دشمن دوام آورد.

شیطان دائماً در صدد جنگیدن با ما ایمانداران به عیسی مسیح می‌‌باشد.

شیطان از هر حربه‌ای برای نابودی ما و ایمانمان به مسیح استفاده می‌‌کند.

ما باید برای مقابله با حملات شیطان و غلبه بر او، همواره آماده باشیم.

بهترین راه آماده و مجهز بودن در مقابل حملات شیطان، آگاهی ما از کلام خدا، داشتن ایمانی استوار به وفاداری و محبت او و همچنین قلبی پاک در درونمان می‌‌باشد.

در این مطالعهٔ کوتاه، مختصراً به چند اقدام اصلی برای مقابله با حملات شیطان اشاره می‌‌کنم.

۱( قبل از هر اقدامی ما باید از این حقیقت آگاه باشیم که >شیطان با ما در جنگ است!<

کلام خدا در این مورد خیلی واضح است.

شیطان مصمم به نابودی تمام ایمانداران به مسیح است.

به همین دلیل، ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، زندگی مسیحیمان یک میدان مبارزهٔ دأیمی با شیطان است.

کلام خدا در ۱پطرس ۵: ۸این حقیقت را بدین گونه بیان می‌‌فرماید.

۸ هشیار و مراقب‌ باشید، زیرا دشمن‌ شما، شیطان‌، همچون‌ شیری‌ گرسنه‌، غرّان‌ به‌ هر سو می‌گردد تا طعمه‌ای‌ بیابد و آن‌ را ببلعد.

۲( اقدام دومی که هر ایماندار به عیسی مسیح همچون سربازی آماده و مجهز باید در مقابله با دشمن خود انجام دهد این است که، “دشمن خودش را به بهترین وجه ممکن بشناسد!”

برای ما ایمانداران به مسیح، کلام خدا، گفتار پدر آسمانیان، بهترین منبع برای شناخت شیطان، نحو عملکرد و آگاهی از حیله‌های او می‌‌باشد.

کلام خدا به ما می‌‌آموزد که شیطان زبانی دروغگو و فریبنده دارد.

او همچنین بسیار وسوسه کننده است.

۳(سومین اقدامی که هر ایماندار به مسیح همچون سربازی آماده و مجهز در مقابله با دشمن خود باید انجام دهد این است که، “تعلیم دیده و از فوت و فنِ مبارزه با دشمن کاملا آگاه باشد.”

هر روز از زندگی ما ایمانداران به مسیح، فرصتی است بسیار مناسب تا خودمان را با کلام خدا بیشتر و بیشتر آشنا و مجهز سازیم.

هر روز از زندگی ما همینطور فرصتی است مناسب تا به خداوندمان بیشتر و بیشتر ایمان و اعتماد داشته باشیم.

این یاد گیری روزنهٔ ما از کلام خدا و همچنین، اعتماد روز افزونمان به اوست که ما را برای روزهای دشوار مقابله با حملات شیطان آمده می‌‌سازند.

۴ (چهارمین اقدامی که هر ایماندار به مسیح همچون سربازی آمده و مجهز در مقابله با دشمن خود بایستی انجام دهد این است که، “بداند چگونه از امکانات و وسایل جنگی خود استفاده نمایاد.”

برای این منظور ما باید به بهترین وجه ممکن با کلام خدا خود را آشنا سازیم.

کلام خدا راه زیستن در اراده او را به ما می‌‌آموزد.

همینطور، کلام خدا ما را از چگونگی محافظت خود در مقابل شیطان تعلیم می‌‌دهد.

شناختِ کامل ما از کلام خدا برای ممانعت از نابودی ایمانمان توسط شیطان و داشتنِ زندگی پاک در جهت اراده خداوند، بسیار حائز اهمیت می‌‌باشد.

اسلحهٔ دیگری که در اختیار ماست و در مقابله با شیطان بسیار موثر است، دعا‌های ماست.

دعاهای ما، ما را با فرماندهمان، خداوند در ارتباط مستقیم قرار می‌‌دهند.

در این صورت، ما می‌‌توانیم مستقیما از، ترس‌ها، ضعفها و نیاز‌هایمان به او گفته و در جواب راهنمأیی‌های پر حکمت و پدارانهٔ او را بشنویم.

۵ ( پنجمیناقدامی که هر ایماندار به مسیح همچون سربازی آمده و مجهز در مقابله با دشمن خود بایستی انجام دهد این است که، “فریب تبلیغات دروغین و گزافهٔ دشمن خود را نخورد.”

شیطان از هر حربه‌ای برای به ثمر رسانیدن نقشه‌های مخرب خود استفاده می‌‌کند.

برای مثال، او شاید از، مذاهب دروغین، از سیستمهای علمی و تعلیماتی جامعه، از وسایل ارتباط جمعی و غیره برای گمراه نمودن و تضعیف ایمان ما استفاده کند.

در یک چنین شرایطی، باز این ما هستیم که با علم از کلام خدا، دعا به حضور او و هدایت روح القدس، فریب شیطان را نمیخوریم – و – فکر، ایمان و زندگی خود را محافظت می‌‌کنیم.

این ما هستیم که تعیین می‌‌کنیم چه کسی راهنمای زندگیمان باشد.

ما با اسلحهٔ کلام خدا، هدایت و کمک روح القدس، و همچنین اعتماد کاملمان به خداوند قادریم تا بر شیطان پیروز شده و برای جلال نام او زندگی کنیم.

پایان