امثال ۲: ۱ – ۷

۱ ای‌ پسـرم‌، اگـر بـه‌ سخنانـم‌ گـوش‌ بدهی‌ و دستوراتم‌ را اطاعت‌ كنی‌، ۲ به‌ حكمت‌ گوش‌ فرا دهی‌ و طالب‌ دانایی‌ باشی‌، ۳ و اگر بدنبال‌ فهم‌ و بصیرت‌ بگردی‌ ۴ و آن‌ را مانند نقره‌ بطلبی‌ تا به‌ چنگ‌ آری‌، ۵ آنگاه‌ خدا را خواهی‌ شناخت‌ و اهمیت‌ خداترسی‌ را خواهی‌ آموخت‌.

۶ خداوند بخشنده‌ حكمت‌ است‌ و سخنان‌ دهان‌ او به‌ انسان‌ فهم‌ و دانش‌ می‌بخشد. ۷ او به‌ آدمهای‌ خوب‌ و درستكار كمك‌ می‌كند و از آنها محافظت‌ می‌نماید.

معلومات و اطلاعاتِ در دسترس ما، از جهاتی بسیار با ارزش هستند.

اما مهمتر و بسیار با ارزشتر از معلومات و اطلاعات – حکمت است!

امثال ۸: ۱۱ تا حدی ارزش واقعی حکمت را به ما می‌‌شناساند.

این آیه می‌‌فرماید: ۱۱ ارزش‌ من‌ از یاقوت‌ بیشتر است‌ و هیچ‌چیز را نمی‌توان‌ با من‌ مقایسه‌ كرد.

عزیزان، خداوند مایله تا جهان بینی ما همانند او باشد و همینطور، همهٔ اوامر جهان و زندگیمان را در مقایسه با آموزه‌های کلام وی دیده و بررسی نمأییم.

سوال بسیار مهمی که ما ایمانداران به عیسی مسیح باید به آن جواب بدهیم این است که،”ما چگونه می‌‌توانیم حکمت را که خرد و بینش پدر آسمانیمان است دریافت کنیم؟”

یک جواب روشن و ساده به این سوال این است که، “باید حکمت را جداً خواهان و جویا باشیم!”

بسیاری خواهان داشتن حکمت هستند ولی‌ برای دریافت آن هیچ اقدامی نمی کنند.

مثل هر گنج با ارزش دیگری، باید با دقت و تلاش به دنبال حکمت باشیم و پس از یافتن، آن را از منبع استخراج کنیم.

منبع عظیم و کاملاً قابل اطمینانِ حکمت کلام خداست.

دوستان، امثال ۴: ۲۰ – ۲۲به ما امر می‌‌کند که به کلام خدا توجه داشته باشیم و آن را در قلبمان حفظ کنیم.

امثال ۴: ۲۰ – ۲۲۲۰ ای‌ پسرم‌، به‌ آنچه‌ كه‌ به‌ تو می‌گویم‌ بدقت‌ گوش‌ بده‌. ۲۱ سخنان‌ مرا از نظر دور ندار، بلكه‌ آنها را در دل‌ خود حفظ‌ كن‌، ۲۲ زیرا سخنان‌ من‌ به‌ شنونده‌ حیات‌ و سلامتی‌ كامل‌ می‌بخشد.

در دنیأیی که امروزه ما در آن زندگی می‌‌کنیم، اطلاعت بسیاری در مورد هر ‌چیزی – توسط هر کسی – بنا بر دیدگاه، عقیده و سلیقه وی در میان مردم دنیا پخش می‌‌گردد.

تنها راه قابل اعتمادِ تشخیص صحت و درستی این اطلاعات دریافتی ما این است که، آنها را در مقایسه با کلام خدا با دقت بررسی کنیم.

خداوند توسط حکمت نهفته در کلامش به ما می‌‌گوید که چه اطلاعاتی مطابق با خواست و اراده الهی او هستند و چه اطلاعاتی کذب و نا صحیح.

یک منبع دیگر برای استخراج حکمت برای ما ایمانداران به عیسی مسیح، مشورت با مردان و زنان ایماندار به وی و خدا دوست و خدا ترس است.

در امثال ۱۲: ۱۵کلام خدا می‌‌فرماید: ۱۵ آدم‌ نادان‌ فكر می‌كند هركاری‌ می‌كند درست‌ است‌ و احتیاج‌ به‌ نصیحت‌ ندارد، اما شخص‌ دانا به‌ نصایح‌ دیگران‌ گوش‌ می‌دهد.

خداوند بر اساس حکمت الهی خود، در زمان‌های مختلف اجازهٔ ورود انسانهأیی را به زندگی ما می‌‌دهد تا از طرف وی با ما سخن گویند.

این انسانهای خود پرست بر اساس حکمت دریافت نمودهٔ خود از او، تحت هدایت روح القدس، ما را راهنمأیی، تشویق و اگر لازم باشد حتی در محبت توبیخ می‌‌کنند.

همهٔ اینها بر اساس خواست خدا برای رشد بیشتر ما در ایمان خود به او و زندگی در چهار چوبی که برای ما منظور داشته است صورت می‌‌گیرد.

دوستان، پدر آسمانی مان به ما این اطمینان را داده است که حکمت خود را به کسانی که جویای آن هستند عطا فرماید.

در امثال ۸: ۱۲می‌‌خوانیم که: ۱۷ من‌ كسانی‌ را كه‌ مرا دوست‌ دارند، دوست‌ دارم‌. آنانی‌ كه‌ در جستجوی‌ من‌ باشند مرا خواهند یافت‌.

یک ایماندار کوشا در اطاعتِ خداوند و جویای حکمتِ او، حتما در خواهد یافت که از چه گنج عظیمی بر خوردار می‌‌باشد.

گنج بی‌ پایان حکمت خداوند پدر آسمانیش.

حکمتی که از هر اطلاعات دنیوی والا تر و قابل اطمینان تر است.

خداوند بسیار مشتاقه تا همهٔ شما فرزندان خود را از حکمتش سر شار سازد.

با اطاعت از او، زندگی پاک و بی‌ گناه، فروتنانه حکمت را از او بطلبید.

خداوند با حکمت عطا شده به شما، از زندگیتان برای برخورداری از برکات عظیمش و جلال نام خود استفاده خواهد نمود.