مزامیر ۱۰۰

۱ ای‌ ساكنان‌ روی‌ زمیـن‌، در حضور خداوند فریاد شادمانی‌ سر دهید! ۲ خداوند را با شادی‌ عبادت‌ كنید و سرودخوانان‌ به‌ حضور او بیایید. ۳ بدانید كه‌ او خداست‌. او خالق‌ ماست‌ و ما قوم‌ او هستیم‌ و گوسفندان‌ چراگاه‌ او. ۴

با شكرگزاری‌ از دروازه‌های‌ خانه‌ او داخل‌ شوید؛ سرود خوانان‌ به‌ صحنهای‌ او بیایید. او را پرستش‌ كنید و نام‌ مقدسش‌ را گرامی‌ بدارید. ۵ خداوند نیكوست‌ و رحمت‌ و امانتش‌ را انتهایی‌ نیست‌.

همهٔ ما کسانی‌ را میشناسیم که از از وخامت سلامت ، اوضاع مالی‌ نا مساعد و دیگر مشکلات رنج

میبرند.

چگونه ما این شرایط را بر طبق تعالیم کتاب مقدس که دربارهٔ خوبی‌ خداوند و نیات خیرخواهانه او گفته

شده،پشت سر بگذاریم؟

اولا، شخصیت خداوند بسیار کامل و هر کاری را که انجام میدهد درست است.

۴ خداوند همچون‌ صخره‌ای‌ است‌ و اعمالش‌ كامل‌ و عادل‌، اوست‌ خدای‌ امین‌ و دادگر، از گناه‌ مبرا و با انصاف‌.(تنثیه ۳۲:۴)

او بخشنده و مهربان است.

۸ خداوند بخشنده‌ و مهربان‌ است‌؛ او دیر غضب‌ وپر محبت‌ می‌باشد.(مزامیر۱۰۳:۸)

خدا بر طبق ماهیت خود مهربان است.

ثانیا ، پدر آسمانی خوبی‌ خود را بر طبق هدفش که همانا انطباق با تصویر ‌عیسی مسیح است بیان

می‌کند.

۲۹ زیرا خدا که از ابتدا می دانست چه کسانی به سوی او خواهند آمد، چنین اراده فرمود که اینان به شباهت فرزندش درآیند، تا مسیح فرزند ارشد باشد و آنان ، برادران او.(رومیان۸:۲۹)

از دیدگاه خداوند، هر آنچه که نقشه‌های او را تکمیل می‌کند به سود و منفعت ما است.

بزرگترین نمایش از خوبی‌ خداوند در زندگی‌ و مرگ فرزندش دیده میشود.

‌عیسی مسیح خانهٔ آسمانی خود را ترک کرد و به شکل انسان ظاهر شد، رنج کشید و به جای ما جان باخت

تا ما بتوانیم بخشیده شویم.

۶ او با اینکه ماهیت خدایی داشت ، اما نخواست از اختیار و حق خدایی خود استفاده کند؛ ۷ بلکه قدرت و جلال خود را کنار گذاشت و به شکل یک بنده درآمد، و شبیه انسانها شد؛ ۸ و حتی بیش از این نیز خود را فروتن ساخت ، تا جایی که حاضر شد مانند یک تبهکار، بر روی صلیب اعدام شود.(فیلیپیان ۲: ۶-۸)

بخاطر آنچه که منجی ما متحمل شد، ما به فرزند خواندگی خانوادهٔ خداوند در آمدیم و بهشت خانهٔ ابدی

ماست.

در هنگام به صلیب کشیده شدن ‌عیسی مسیح، شاگردانش هیچ چیز سودمندی در آن نمی‌‌دیدند.

آنها تنها بسیار سوگوار شدند.

اما ما میفهمیم که خداوند پسر خود را برای تکمیل رستگاری و نجات ما فدا کرد.

۳۲ در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیزها را به ما نخواهد بخشید؟ (رومیان۸:۳۲)

تعریف ما از زندگی‌ خوب احتمالا شامل موفقیت‌های مادی، سلامتی‌ و نبود هیچ مشکلی‌ می‌باشد ‌مواردی

که ما را در حال حاضر خوشحال می‌سازد.

اما خداوند چشم اندازی ابدی را دارد، و او همیشه در حال کار است که نقشهٔ دراز مدتی‌ را که برای ما

دارد تکمیل کند.

ما میتوانیم به خوبی‌ خداوند اعتماد کنیم حتی در زمانهایی کهبرای سوالات خود جوابی نمی یابیم بسر می‌بریم.

—————————————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان