مزمور ۲۵: ۴ – ۱۰

۴ ای‌ خداوند، راه‌ خود را به‌ من‌ نشان‌ ده‌ و احكام‌ خود را به‌ من‌ بیاموز. ۵ راستی‌ خود را به‌ من‌ تعلیم‌ ده‌ و مرا هدایت‌ فرما، زیرا تو نجات‌ دهنده‌ من‌ هستی‌ و من‌ همیشه‌ به‌ تو امیدوار بوده‌ام‌. ۶ ای‌ خداوند، رحمت‌ ازلی‌ و محبت‌ عظیم‌ خود را به‌ یاد آر!

۷ خطایا و گناهان‌ جوانی‌ام‌ را ببخش‌! ای‌ خداوند، به‌ رحمت‌ خویش‌ و بخاطر نیكویی‌ خود مرا یاد كن‌! ۸ خداوند نیكو و عادل‌ است‌؛ او راه‌ راست‌ خود را به‌ كسانـی‌ كه‌ از راه‌ منحـرف‌ شوند نشـان‌ خواهد داد. ۹ او شخص‌ فروتن‌ را در انجام‌ كارهای‌ درست‌ هدایت‌ خواهد كـرد و راه‌ خـود را بـه‌ او تعلیـم‌ خواهـد داد. ۱۰ خداوند تمام‌ كسانی‌ را كه‌ عهد او را نگاه‌ می‌دارند و از اوامرش‌ پیروی‌ می‌كنند، با وفاداری‌ و محبت‌هدایت‌ می‌كند.

اگر ما به حقایق کلام خدا اجازه بدهیم تا افکار ما را پر – از احساسات ما محافظت و گفتار و کردار ما را تحت تأثیر خود داشته باشند، آنگاه خداوند ما را بسیار برکت و پاداش خواهد داد.

با مطالعه و تعمق در تعلیمات کلام خدا، ما با راههای خداوند و چگونگی عملکرد او در این جهان و زندگی خودمان آشنا می‌‌شویم.

شناخت راههای خداوند و آشنایی با اراده و عملکرد او در جهان و زندگیمان، ‌چیزی نیست که ما بتوانیم خودمان به آن دست یابیم.

چرا که راههای خداوند بر خلاف ما، بسیار والاتر، برتر و ابدی هستند.

پیروی از خداوند مطابق با خواست و روش وی، موجب عمیقتر شدن رابطه‌های شخصی ما با او می‌‌گردند.

این مهم بدین سبب حاصل می‌‌گردد که خداوند، خود را بر کسانی که او را می‌‌جویند و اوامرش را فروتنانه اطاعت می‌‌کنند مکشوف می‌‌فرماید.

و وقتی ما وفاداری خداوند را در انجام قول‌هایش تجربه می‌‌کنیم، اعتمادمان به وی فزونی می‌‌یابد.

در آن صورت – در هر شرایط و موقعیتی که قرار بگیرید، اطمینان دارید که می‌‌توانید به خداوند اعتماد داشته باشید.

پس از آن، خداوند نگرانی‌های شما را مبدل به امید شادمانه‌ای می‌‌گرداند.

چرا؟ زیرا شما از این اطمینان دارید که خداوند، حتماً به قول خود وفا خواهد نمود و در زندگی شما به طرز شگرفی عمل خواهد کرد.

حتی اگر با شرایطی بسیار دشوار و چالشهأیی عظیم روبرو گردید، شما این اعتماد کامل را در خود حفظ خواهید داشت که خدا از همهٔ آن شرایط، سر انجام برای جلال نام خود و برکت شما استفاده خواهد نمود.

دوستان، زندگی که در حقیقتِ کلام خدا ریشه داشته باشد بسیار قوی و موثر است.

کسانی که با حقیقت کلام خدا روزانه زندگی می‌‌کنند -دارای دیدگاه و بصیرتی الهی از اومی‌‌باشند.

این شناخت الهی مطابق با حقیقت کلام خدا، به این افراد کمک می‌‌کند، تا انتخاب هایی مطابق با خواست خدا در زندگی اتخاذ کنند و از طریق‌های گناه آلود غیر الهی مصون باشند.

و چون این افراد، زندگی خدا پسندانه‌ای مطابق با اراده و حقیقت کلام خدا را در زندگی نشان می‌‌دهند، خداوند هم اجازه می‌‌دهد تا زندگی‌های پاک آنها بر افراد بسیاری به طور موثر تأثیر گذار باشد.

همچنین، خداوند می‌‌بیند که وی می‌‌تواند به افرادی که زندگیشان در حقیقت کلام او ریشه دارد اعتماد داشته باشد.

پس وی به آنها مسؤلیت‌ها و موقعیت هایی بسیار بزرگتر برای خدمت به او و گسترش ملکوتش عطا می‌‌فرماید.

عزیزان، حال با شناخت همهٔ این موهبت‌ها و برکاتی که در انتظار ماست، عاقلانه‌ترین روش زندگی اینه که؛ انرژی و وقت خود را صرف ریشه دوانیدن در کلام خدا نمأییم.

فعالیت‌های دیگری در زندگی، ممکنه که در ظاهر به چشم انسانی ما جذاب تر به نظر برسند، ولی‌ هیچ فعالیتی مانند شناخت کلام خدا – در آن ریشه دوانیدن و بکار گیری تعالیم آن در زندگیمان – مفید تر و با برکت تر نخواهد بود.

دوست من، شما زندگی خود را بر چه پایه‌ای بنا نموده اید؟

اگر پایهٔ زندگی شما غیر از کلام خداست، آیا اطمینان دارید که آن پایه قادر است تا شما را در تمام شرایط زندگی نگاه داشته، پیروز گردانیده و آرامش دهد؟