۲قرنتیان ۳: ۱ – ۶

تنها معرفی نامۀ ما، خود شما هستید

۱ فکر نکنید ما نیز کم کم مانند معلمان دروغین شما می شویم که دوست دارند از خود تعریف کنند و با خود، سفارشنامه های عریض و طویل بیاورند. تصور نمی کنم نیازی داشته باشید که کسی برای معرفی ما، به شما نامه ای بنویسد! اینطور نیست ؟

ما هم نیازی نداریم که از شما معرفی نامه بگیریم ! ۲ تنها نامه ای که ما لازم داریم ، خود شما هستید! چون همه با دیدن دگرگونی های عمیقی که در شما پدید آمده است ، می توانند پی ببرند که چه خدمت بزرگی به شما کرده ایم . ۳ همه می تواننـد ببیننـد که شما نامه مسیح هستید، نامه ای که ما نوشته ایم ، نه با قلم و جوهـر، بلکه بوسیله روح خـدای زنده ؛ و نه روی لوحه ای سنگی ، بلکه بر دل انسان . ۴ اما اگر جرات می کنیم که چنین ادعاهایی درباره خودمان بکنیم ، علتش اینست که بوسیله مسیح به خدا اعتماد کامل داریم که او ما را یاری می دهد تا بتوانیم به ادعاهایمان نیز عمل کنیم ؛ ۵ در غیر اینصورت قادر نخواهیم بود با تکیه به نیروی خود، کار با ارزشی برای خدا انجام دهیم ، چون قابلیتها و موفقیتهای ما از خداست . ۶ اوست که ما را توانایی بخشیده تا به مردم اعلام نماییم که خدا برای نجات بشر، عهد و پیمان جدیدی فراهم کرده است . پیام و محتوای این پیمان جدید، این نیست که اگر کسی تمام قوانین خدا را اطاعت نکند می میرد؛ بلکه پیام اینست که روح خدا به انسان ، زندگی و حیات می بخشد. مطابق پیمان قدیم ، برای نجات می بایست همه احکام موسی را اطاعت کرد؛ و چون هیچکس نمی توانست تمام احکام را اجرا کند، پس همه محکوم به مرگ بودند. اما طبق این پیمان جدید، روح خدا به انسان حیات و زندگی واقعی می بخشد.

اعتماد کامل ما به عیسی مسیح، برکات بسیاری به ما عطا می‌‌کند.

برکاتی مانند، رشد روحانی بیشتر، آرامش واقعی و همینطور دست یابی به چیز هایی که بدون کمک و هدایت مسیح برای ما امکان پذیر نیستند.

هنگامی که تمرکز ما در هر روز زندگی بر مسیح و زیستن در جهتِ ارادهٔ الهی او باشد، هر گاه با چالش و آزمایشی مواجه شویم، می‌‌توانیم با اطمینان خاطر برای دریافت توان و هدایت‌های لازم از او کمک بطلبیم.

چرا که مسیح خود قول فراهم نمودن هر چه را که ما برای زیستن یک زندگی خدا پسندانه بدانها نیاز داریم حتماً به ما خواهد داد. ۲پطرس ۱: ۳

در نتیجهٔ اینگونه روش زندگی، ما حضور روح القدس، و همینطور رشد روحانی بیشتر را تجربه خواهیم نمود.

بله دوستان، وقتی توجه و توکل کامل بر روی مسیح و زیستن در ارادهٔ الهی او باشد، وی حتماً ما را قادر به انجام کارهأیی بسیار فراتر از افکار محدود انسانیمان می‌‌سازد.

وقتی توجه و توکل کامل ما بر مسیح باشد، وی در مواجه با مشکلات و چالشها، به ما آرامشی استوار و پایدار می‌‌دهد.

باید یک نکتهٔ مهمی را در اینجا یاد آور بشوم.

و آن این که، اگر ما در کنار اعتماد به مسیح گاهی مغرور و خود خواه شده، و به توانایی‌های انسانی محدود خودمان برای پیروزی بر مشکلات و چالش‌ها متوکل شویم، در آن صورت اعتماد به نفس ما سست گردیده و آرامش خود را از دست خواهیم داد.

و بدتر از آن اینکه، ما مغلوب چالش و مشکلات خواهیم شد.

وقتی دیگران آرامش پایدار ما را در میان طوفانهای زندگی که در نتیجهٔ اعتماد کاملمان به مسیح به ما عطا شده است مشاهده کنند، خواهند فهمید که خداوند این اعتماد به نفس پایدار و استوار را به ما عطا نموده.

وقتی انسانهای دیگر مشاهده کنند که ما در روبرویی با طوفان‌های زندگی در آرامش باقی مانده و پیروز می‌‌شویم، آنگاه آنها هم خواهان داشتن این آرامش و اعتماد به نفس پایدار می‌‌شوند.

در این مواقع است که ما می‌‌توانیم آنها را با منبع دهندهٔ این آرامش و اعتماد به نفس پایدار که همان عیسی مسیح است آشنا سازیم.

دوستان، اعتماد به نفس پایدار و قابل اعتمادی که ما را در روبرویی با هر مشکلی در آرامش نگاه داشته و پیروز می‌‌گرداند؛ “فقط در داشتن رابطه‌ای صمیمی و منضبط با عیسی مسیح حاصل می‌‌گردد.”

ما زمانی می‌‌توانیم از اعتماد به نفس استوار و قابل اعتماد مسیح بر خوردار گردیم که، کلام او را خوانده و در آن تعمق کنیم.

او را به معنای واقعی شناخته و با وی در رابطه‌ای گرم و صمیمی بسر بریم.

عزیزان، لطفا توجه داشته باشید که، تمرکز بر روی شرایط دشوار زندگی و سعی در حل آنها با تلاش خودمان به عوض اجازهٔ عملکرد به مسیح می‌‌تواند آرامش را از ما سلب نموده و اعتماد به نفس ما را سست و لرزان کند.

همینطور، مخفی نگاه داشتن گناه در خود و اعتراف نکردن آن به خداوند، می‌‌تواند آرامش مسیح را از ما سلب نموده و اعتماد به نفسمان را از بین ببرد.

دوست من، اعمال و زندگی شما چه پیامی را به مردمی که در اطرافتان هستند می‌‌دهد؟

آیا زندگی شما پیام توکل کامل شما را بر مسیح به مردم می‌‌دهد و یا این که پیام زندگی شما این است که؛ برای پیروزی بر مشکلات و چالش‌های زندگی، تنها بر توانایی‌ها و قابلیت‌های انسانی خودتان اعتماد و تکیه دارید؟

آیا حاضرید تا قدم هایی را برای شناخت بهتر از عیسی مسیح و داشتن رابطه‌ای صمیمی تر با او داشته باشید؟

عیسی مسیح به راستی، همیشه شایستهٔ اعتماد کامل ما به اوست!

او حاضره تا شما را در همین لحظه، در هر موقعیت و شرایطی که هستید به آغوش گرم و پدرانهٔ خود بپذیرد و آرامش و اعتماد به نفس پایدار خود را هدیه نماید.

کافی است تا به او اعتماد نموده و ایمان آورید.

انجیل یوحنا ۱۴: ۱۱ “خاطرتان آسوده باشد. شما که به خدا ایمان دارید، به من نیز ایمان داشته باشید.