انجیل یوحنا ۱۶: ۳۳

۳۳ این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد؛ با اینحال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده ام .”

دوستان، کلام خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسای مسیح، در مورد واقعیتِ وجود مصیبت در زندگی ما، کاملا واضح و روراست – با ما صحبت می‌‌کند.

گاهی در مقاطعی از پروسهٔ مسیر رشد و رسیدن به بلوغ در خانوادهٔ خداوند، ما نیش دردناکِ مصیبتهأیی را تجربه می‌‌کنیم.

این نیش دردناک تجربه‌ مصیبت، برای ما خوشایند نیست – ما آن را به زندگی خود دعوت ننموده ایم و به هیچ وجه از آن خوشمان نمی آید.

اما خداوند، که دانای مطلق می‌‌باشد، از اجازهٔ ورود مصیبت به زندگی ما هدفی خاص را دنبال می‌‌کند.

در اکثر مواقع، زمانی که ما با مصیبتی روبرو می‌‌گردیم، از منظور و هدفِ خداوند از اجازهٔ ورود آن مصیبت آگاه نیستیم و شناختی نداریم.

اما یک چیز را می‌‌دانیم، و آن این که “شدت و چگونگی رنج و عذابی که ما از روبرویی با آن مصیبت متحمل می‌‌شویم، از خداوند پنهان نیست.”

عزیزان، کلام خدا به روشنی به ما می‌‌گوید که، “هر واقعه‌ای که در زندگی ما رخ می‌‌دهد، سر انجام منجر به برکت برای ما و جلال نام خداوند می‌‌گردد!”

خداوند اجازهٔ ورود مصیبت و درد را به زندگی ما می‌‌دهد تا توجه ما را به عنوان، ))تنها امید(( و ))تنها منبع کمکِ قابل اعتماد(( به خود جلب نماید.

متاسفانه بعضی این برداشت اشتباه را از مسیحیت دارند که، اگر ما خدارا دوست داشته و با او زندگی کنیم، دیگر هرگز بیمار نخواهیم شد و یا درد و مصیبتی را تجربه نخواهیم نمود و هیچ مشکلی برایمان بوجود نخواهد آمد.

دوستان، اینگونه باور‌ها که، اگر ما به عیسی مسیح ایمان آوریم دیگر هرگز بیمار نمی شویم و یا با چالش و مصیبت هایی روبرو نخواهیم شد، به هیچ وجه صحت ندارند.

عیسی مسیح خود در انجیل یوحنا ۱۶: ۳۳فرموده است که؛۳۳ این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد؛ با اینحال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده ام .”

عزیزان، لطفاً به این نکته توجه بفرمأیید.

“در ایمان و اعتماد کامل به وفاداری و محبت عیسی مسیح، او یا طوفانها و مصیبتهای زندگی ما را آرام می‌‌سازد، و یا وی ما را در میان طوفانها و مصیبت‌هایمان آرام نگاه می‌‌دارد.

در هر دو صورت، ما در ایمان به او در امان خواهیم بود و از فنا و شکست محفوظ.

چرا که مسیح اجازه نخواهد داد تا ما بیش از حد توان وسوسه و آزمایش شویم.

دوست گرامی من، شما امروز با چگونه چالش و مصیبتی روبرو هستید؟

مادی؟ درد جسمی؟ اضطراب یا افسردگی؟ بغرنج‌های خانوادگی؟ ترس از آینده نامعلوم؟ شرمنده و پشیمان از کردار گذشته؟

هر چه که هست، آن را به عیسی مسیح بده.

اجازه بده تا او درس هایی را که می‌‌خواهد شما در این زمان‌های دشوار یاد بگیرید، به شما بیاموزد.

در هر حال بدان که تنها نیستی و مسیح هر لحظه با شماست.

به یاد داشته باش که کلام خدا در رومیان ۸: ۲۸می‌‌فرماید: ۲۸ و ما می دانیم که خدا همه چیزها را برای خیریت کسانی بکار می برد که او را دوست دارند و فراخوانده شده اند تا خواست او را انجام دهند.

کوورش باقری