عبرانیان ۵: ۸

۸ با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما می بایست عملا درد و عذاب می کشید تا به تجربه ، معنی اطاعت را بیاموزد.

این خیلی متداول شده که انسانهای خدا دوست، به هنگام روبرو شدن با مصیبتی، می‌‌پرسند؛ “حالا که من خدا را دوست دارم و از او پیروی می‌‌کنم، چرا نباید از هر چالش و مصیبت مصون باشم؟”

عزیزان مصیبت، به هیچ کس رحم نمی کند و برای هیچ انسانی احترام قائل نیست.

من هم مثل شما در زندگی خودم بارها مصیبت‌های عظیمی را تجربه کرده ام.

در طول آن دوره‌های بسیار دشوار و دردناک روبرویی با مصیبتها، هیچوقت فکر نمی کردم که این بلاها به سر من می‌‌آیند چون که از ارادهٔ خدا خارج شده ام – بلکه متقاعد شده بودم که، کاملاً بر عکس.

گاهی ما با چالش‌ها و مصیبتهایی روبرو می‌‌شویم نه به خاطر این که از خدا دور شده و یا در اطاعت از او کوتاهی نموده ایم؛ بلکه به خاطر این که در اردهٔ خدا زندگی می‌‌کنیم و اوامر او را اطاعت.

بله دوستان، این مهم است که ما بدانیم که، خدا گاهی اجازه می‌‌دهد تا ما با مصیبت و چالش هایی ناگهانی روبرو شویم، نه به خاطر این که داریم بر خلاف خواست او زندگی می‌‌کنیم و یا در گناه هستیم؛ بلکه بر عکس، زیرا که داریم در اطاعت از او راه می‌‌رویم و عملکردمان هم مطابق با خواست خود خداست.

لطفا توجه بفرمأیید.

عیسی مسیح همیشه اعمالش درست و مطابق با ارادهٔ خدا بودند – اما با این وجود، مسیح هم از مصیبتها در امان نماند.

در این مورد، آیهٔ ۸ در فصل پنجم عبرانیان خیلی جالب توضیح می‌‌دهد.

کلام خدا در عبرانیان ۵: ۸می‌‌فرماید: ۸ با اینکه عیسی فرزند خدا بود، اما می بایست عملا درد و عذاب می کشید تا به تجربه ، معنی اطاعت را بیاموزد.

دوستان، با ارزش‌ترین درس هایی را که من در زندگی آموخته ام، در زمان‌های دشوار و دردناک بوده اند.

خداوند بنا بر حکمت الهی خودش، از منتقدین، مشکلات، خطرات و کمبودها استفاده می‌‌کند، تا توجه کامل ما را به خود جلب نموده و ما را به سوی خود باز گرداند.

رمز پیروزی و فائق آمدن بر هر مشکل و مصیبت، این است که؛ “کمتر به خودمان تکیه و توکل داشته باشیم و بیشتر به خدا!”

یکی از بهترین طرقی که ما می‌‌توانیم این درس مهم و با ارزش را فرا گیریم، “همانا روبرویی با مشکلات، چالش‌ها و مصیبتهای دردناک و ناگهانی در زندگی هستند.”

تعداد بسیار کمی از ما به مفهوم واقعی به این حقیقت دردناک پی می‌‌بریم که؛ “شدت درد و رنج روبرویی ما با مشکلات، همانند آتشی هستند که ما را تصفیه می‌‌کنند.”

مصیبتهای زندگی، ناخالصی‌های ما را از ما گرفته و در عوض، به ما حکمت و ایمانی راسخ تر می‌‌دهد تا شخصیتی مسیح گونه پیدا کنیم.

این خواست اصلی و نهأیی خدا از اجازهٔ ورود مصیبتها به زندگی ماست اگر با او زندگی می‌‌کنیم.

کوروش باقری