۲تسالونیکیان ۱: ۳ – ۴

۳ برادران عزیز، موظفیم همواره خدا را برای وجود شما شکر نماییم . بلی ، شایسته است که چنین کنیم ، زیرا ایمان شما بگونه ای چشمگیر رشد کرده ، و محبت شما نسبت به یکدیگر بی نهایت عمیق شده است .

۴ به هر کلیسایی که می رویم ، به وجود شما افتخار می کنیم و برای ایشان بیان می نماییم که چگونه شما با وجود مشکلات طاقت فرسا و آزار و اذیتها، شکیبایی و ایمان کامل به خدا را حفظ کرده اید.

در صحبت با دوستان، اغلب از من خواسته می‌‌شود تا برای تقویت ایمان آنها دعا‌ کنم.

در این نوشتهٔ مختصر، من خدمت شما چند قدم مثبت برای تقویت ایمان بیشتر به خدا را پیشنهاد می‌‌کنم.

۱ – اولین عملی که به ما در تقویت ایمانمان به خدا کمک می‌‌کند، “مطالعهٔ کلام اوست!”

کلام خدا خیلی رک و واضح در رومیان ۱۰: ۱۷می‌‌فرماید؛ “ایمان از شنیدنِ مژدهٔ انجیل بوجود می‌‌آید.”

انجیل یا همان خبر خوش این است که، فیض خداوند به انسان گناه کار عطا شده است.

برای مثال و شناخت بهتر از این خبر خوش یا همان انجیل، شاید رومیان ۸: ۳ – ۴به ما کمک کند.

۳ درواقع ، ما با دانستن احکام مذهبی از چنگال گناه نجات پیدا نکردیم ، زیرا قادر به رعایت آنها نیستیم . به همین علت خدا طرح دیگری برای نجات ما تهیه دید. او فرزند خود عیسی مسیح را در بدنی مانند بدن انسانی ما به این جهان فرستاد، با این تفاوت که بدن او مثل بدن ما تحت سلطه گناه نبود. او آمد و جانش را در راه آمرزش گناهان ما قربانی کرد، تا ما را نیز از سلطه گناه آزاد سازد. ۴ پس حال ، قادریم احکام و دستورات خدا را اطاعت کنیم ، زیرا عنان زندگی ما در دست روح خداست نه در دست طبیعت کهنه و گناه آلود ما.

پس باز تأکید می‌‌کنم که، اولین و موثرترین راه شناخت و تقویت ایمان به خدا، مطالعهٔ دقیق – عمیق و منظبت کلام خود اوست.

۲ – دوّمین عملی که ما را در تقویت ایمانمان به خدا کمک می‌‌کند؛ “تمرین هر میزان ایمانی است که داریم.”

اجازه بفرمایید تا با ذکر مثالی این را روشنتر کنم.

عزیزان یک وزنه بردار از همان روز اول با سعی در بلند کردن یک وزنه چند صد کیلویی شروع نمی کند.

یک وزنه بردار با توجه به موقعیت و وضعیت جسمی و روحی خود، از همان وزنه‌ای شروع می‌‌کند که به راحتی قادر به بلند کردن آن هست.

اما وزنه بردار به همان وزنه روز اول قناعت نمی کند، بلکه وی به تدریج به آن اضافه می‌‌کند.

ایمان هم باید هر روزه به کار گرفته شود.

وقتی ما عملکرد خدا را در شرایط غیر ممکن و پاسخ دعاهایمان را در موارد بسیار دشوار دریافت می‌‌کنیم، به تدریج ایمان ما به خدا نیز تقویت می‌‌شود.

۳ – سومین عملی که موجب تقویت ایمان ما به خدا می‌‌شود این است که؛ “آزمأیش‌ها و چالش‌های زندگی خود را بپذیریم.”

دوستان، کلام خدا در ۱پطرس ۳ – ۹برای ما یک حقیقت مشکل را در مورد آزمایشات و چالش‌های زندگی روشن می‌‌سازد.

آن حقیقت این است که، چگونه روبرویی و استقامت ما با آزمایشات و چالش‌های زندگی، سر انجام منجر به تقویت ایمان بیشتر ما به خدا می‌‌گردند.

همان گونه که آتش یک فلز را تصفیه می‌‌کند و از ناخالصی‌ها جدا می‌‌سازد، آزمایشات و چالش‌های زندگی نیز ما را تصفیه می‌‌کنند و از ناخالصی هأیمان دور و به خدا نزدیکتر می‌‌گردانند.

۴ – چهارمین عملی که موجب تقویت ایمان ما به خدا می‌‌شود این است که؛ “به آزمایشات و چالش هایی که دیگران با آنها روبرو بوده اند گوش فرا دهیم.”

حتماً با من هم عقیده هستید که همهٔ انسانها به نوعی مشکل دارند.

وقتی ما به مشکلات دیگران گوش نموده و توجه کنیم، باید در جستجوی دیدن دست خدا در آن بحبوحه باشیم.

وقتی دست خدا را در بوحبوحهٔ آزمایشات و چالش‌های خود و دیگران دیدیم و شناختیم، آنگاه با نحوه عملکرد او آشنا می‌‌شویم.

دیدن و شنیدن نحوه عملکرد خدا در زندگی دیگران، به ایمان ما به او می‌‌افزاید و دیگر خود را فراموش شده و از یاد رفتهٔ خدا قلمداد نخواهیم نمود.

۵ – پنجمین عملی که موجب تقویت ایمان ما به خدا می‌‌شود این است که؛ “دعا‌ کنیم.”

دوستان، شما چطور یک نفر را خوب خواهید شناخت؟شما چطور به یک نفر اعتماد می‌‌کنید و با او دوست می‌‌شوید؟

وقتی با او صحبت کرده و با افکار و درون او آشنا می‌‌شوید .دعا همان گفتگو با خداست.

لطفاً خوب به این قسمت توجه بفرمایید.

مطمئن باشید که در این گفتگو این فقط شما نیستید که حرف می‌‌زنید بلکه خدا هم حرف می‌‌زند!!

بله خدا بسیار مشتاق است تا با شما صحبت کند .شاید برای همین است که به ما دو تا گوش داده و یک زبان.

۶ – ششمین عملی که به ما در تقویت ایمانمان به خدا کمک می‌‌کند این است که؛ “در اطاعت از خدا بکوشیم.”

دوست من، لطفاً توجه داشته باش که شما هرگز در ایمانتان نسبت به خدا رشد نخواهید نمود اگر – دائماً و آگاهانه – از خواستهٔ او سر باز زده و نا اطاعتی کنید.

یک ایمان کامل نسبت به خدا، محصول اطاعت فروتنانهٔ ما از اوست!

بنابر این، مطمئن باش که صدای خدا را درست می‌‌شنوی و در اطاعت از او زندگی می‌‌کنی!

عزیزان، ایمان به طور تصادفی روش نمی کند.

رشد در ایمان زمان می‌‌برد و تعهد جدی ما را لازم دارد.

امیدوارم که این پیشنهادت به شما در تقویت ایمانتان به خدا کمک نموده باشد.

کوروش باقری