رومیان ۸: ۱۱ – ۱۴

۱۱ و اگر روح خدایی که عیسی مسیح را پس از مرگ زنده کرد، در وجود شما باشد، همان خدا بدنهای فانی شما را نیز پس از مرگ بوسیله همین روح که در وجود شماست ، زنده خواهد کرد.

۱۲ پس ، ای برادران عزیز، شما دیگر به هیچ وجه مجبور نیستید از امیال و خواهشهای طبیعت گناه آلود سابق خود پیروی کنید، ۱۳ زیرا در اینصورت گمراه و هلاک خواهید شد. اما اگر با قدرت روح خدا، این طبیعت کهنه را با اعمال ناپاکش نابود سازید، زنده خواهید ماند. ۱۴ زیرا تمام کسانی که از روح خدا پیروی می کنند، فرزندان خدا هستند.

دوستان در تعلیم قبل با مطالعهٔ کلام خدا آموختیم که، روح القدس یک شخص می‌‌باشد.

در این تعلیم به شناخت ))عملکرد روح القدس(( می‌‌پردازم.

یک تصور اشتباه از روح القدس را که در گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از عزیزان می‌‌ببینم این است که، روح القدس نیرویی است که در قالبی غیر قابل لمس در اختیار آنهاست.

شاید دلیل اصلی این که چرا بسیاری روح القدس را نیرویی نادیدنی و غیر قابل لمس در چارچوبی می‌‌انگارند این است که، این عزیزان حال می‌‌توانند این نیروی محصور شده در خود را به خواست خود نیز اداره نموده و به کار گیرند.

عزیزان، روح القدس نیرویی محصور در چار چوبی در اختیار ما نیست.

روح القدس برای این که از ما دستور گرفته و فرمان بری کند در ما ساکن نشده است.

بلکه روح القدس برای عملکرد روحانی در زندگی ایمانداران به عیسی مسیح در این جهان می‌‌باشد.

لطفاً دقت بفرمأیید.

خداوند ما عیسی مسیح، به خوبی به ما می‌‌آموزد که زندگی مسیحی و خدمت به خداوند از عهدهٔ یک شخص تنها ساخته نیست.

هیچ انسانی به تنهأیی و بدون کمک و راهنمأیی روح القدس به هیچ وجه قادر به انجام هیچ خدمتی برای خداوند نمی باشد!

دوستان خواهش می‌‌کنم این مهم را به یاد داشته باشید – و هرگز – سعی در تک روی و انجام خدمتی نداشته باشید اگر روح القدس شما را به آن نخوانده و در حال کمک به شما نیست!

عزیزان، ما برای قادر به زیستن یک زندگی مسیحی مطابق با ارادهٔ مقدّس خداوند صد در صد به حضور روح القدس در وجودمان و همکاری با او نیاز داریم.

به همین دلیل عیسی مسیح در انجیل لوقا ۲۴: ۴۹به شاگردانش فرمود: ۴۹ ”اینک من روح القُدس را که پدرم به شما وعده داده است ، بر شما خواهم فرستاد. از اینرو پیش از آنکه این پیغام نجاتبخش را به دیگران اعلام کنید، در اورشلیم بمانید تا روح القدس بیاید و شما را با قدرت الهی از عالم بالا، مجهز کند.”

بله، عیسی مسیح حتی شاگردان خودش را هم از انجام هر عملی بدون حضور روح القدس با آنها جداً هشدار داد.

قبل از ادامه باز این مهم را یاد آور می‌‌شوم که، روح القدس پس از ایمان هر شخص به عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی خود و دریافت بخشش گناهانش، در وجود شخص ایماندار سکنا می‌‌گزیند.

از آن لحظه به بعد، کار روح القدس این است که به آن ایماندار کمک نماید تا وی همواره نمونه‌ای از شخصیّت عیسی مسیح در دنیای اطراف خود باشد.

وقتی پولس رسول در فیلیپیان ۴: ۱۳می‌‌فرماید: ۱۳ هر چه خدا از من بخواهد، با کمک مسیح می توانم انجام دهم ، زیرا مسیح قدرت انجام آن را به من می بخشد.

او در حقیقت با این گفته، به قدرتِ عملکرد روح القدس در درون خود اشاره می‌‌نماید.

دوستان، این به سادگی بدین معناست که؛ “در درون هر ایماندار به عیسی مسیح منبع قدرتی بی‌ پایان – غیر قابل شرح و توضیح وجود دارد.”

روح القدس، در – و – توسط – ایماندار به مسیح عمل می‌‌کند تا آنچه را که وی به تنهأیی هرگز قادر به انجام دادن نیست به انجام رساند.

در حقیقت کلام خدا به ما می‌‌گوید که روح القدس بسیار فراتر از آنچه که ما حتی بتوانیم فکر آن را بکنیم برای ما انجام خواهد داد.

افسسیان ۳: ۲۰۲۰ حال ، خدا را جلال باد که قادر است بوسیله آن قدرت عظیمی که در ما کار می کند، برای ما کارهایی بسیار فراتر از خواست و امید و فکر ما انجام دهد.

زندگی و خدمات پولس رسول هم بعد از ملاقاتش با عیسی مسیح این حقیقت را به اثبات می‌‌رسانند.

بدون داشتن روح القدس در خود و برخورداری از کمک‌ها و راهنمأیی‌های او، پولس رسول به هیچ وجه به تنهایی قادر به تحمل آن همه شکنجه‌ها و خدمتی آنچنان درخشان به عیسی مسیح نمی بود.

دوست من، امروز روح القدس از شما چه خواسته‌ای را دارد؟

از عذر و بهانه آوردان دست بردارید و با او مشغول به کار شوید.

اگر به عیسی مسیح به عنوان منجی ایمان دارید، در درون شما قدرتی بس سر شار وجود دارد که حتماً شما را در انجام هر چه که از شما خواسته قادر و موفق خواهد گردانید.

این شما نیستید که دست به اقدامی می‌‌زنید، بلکه نیروی بی‌ نهایت و غیر قابل تشریح و توضیح روح القدس در درون شماست که آن را انجام خواهد داد.

اگر به او اعتماد نموده و فروتنانه خواستهٔ وی را از شما در صدر امور زندگی خود قرار دهید، او قدرت بی‌ نهایت خود را در زندگیتان آزاد خواهد نمود.

فرصت و عمر خود را بیهوده تلف نکنید.

با روح القدس همواره همکار باش تا ارادهٔ مقدس خداوند در زندگی شما انجام پذیرد.

کوروش باقری