رومیان ۱۲: ۱ – ۲

۱ ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا، التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست . شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید.

۲ رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده ، آنچه را که خوب و کامل و موردپسند اوست ، کشف کنید.

مغز انسان یکی از خارق العاده ترینخلقت های خداوند است.

هیچ خلقت دیگری با ظرفیت توانأیی و قدرت خلاقیت مغز انسان برابری نمی کند.

مغز ما در کنترل همه چیز ماست.

مغز ما احساسات ما – افکار ما – کلمات ما و رفتارهای ما را تحت کنترل خودش دارد.

آن کسی که ما بدان مبدل می‌ گردیمو هر چه که در زندگیمان بدان دست می‌ یابیم‌،تا حد بسیار زیادی بستگیِ مستقیم به این مهم دارد که ما “چگونه” و “به چی‌” فکر می‌ کنیم!

بنا بر این عاقلانه است تا اجازه دهیم کسی که مغز ما را خلق نموده‌، خود – نحوه‌ فکر کردن ما را هم هدایت کند.

دوستان،یک مغز پاک – راحت و واضح اندیش، مغزی است که با کلام خدا همتراز است و توسط روح القدس کنترل و هدایت می‌ گردد.

وقتی خداوند هدایت کننده و در کنترل افکار ما باشد، بصیرت الهی او از اندیشه ها و دیدگاه ما نسبت به همه چیز محافظت می‌ کند.

در آن صورت خداوند به ما کمک می‌ نماید تا ورایسطح امور را دیده و هر موقعیتی را واقعاهمانگونه که براستی هست ببینیم.

وقتی خداوند در کنترول افکار ما باشد، آنگاه ما قادر خواهیم بود تا نه تنها “خوب و بد” را از هم تمیز دهیم، بلکه “خوب و بهترین” را هم.

دوستان، خداوند بهما ایمانداران به عیسی مسیح این توانأیی را بخشیده که قادرباشیم تادرمقابلهبا هرشرایطی صحیح و عمیق فکر کنیم.

اما برای داشتن فکری صحیح و عمیق در مصاف با همهٔ شرایط زندگی، افکار ما می‌ بایستی توسط ما “آگاهانهانتخاب شده” و با “جدیت تمام” از آنها محافظت کنیم.

اگر ما افکارمان را از تاثیرات فشار دنیا محافظت نکنیم،فشار دنیاپس مدتی،با زور- افکار ما را به شکل قالب خود مبدل می‌ گرداند.

پس از آن، دیری نخواهد پایید که ما خود را با افکاری پریشانوازهم گسیخته خواهم یافت که قادر به داشتن تمرکز بر خداوند و امور الهی اونیست .

چرا که افکار ما به شکل افکار دنیا در آمده و پر از نگرانی و خواسته های دنیوی گردیده و دیگر قادر نیست تا صاف – شفاف – و صحیحوعمیق مطابق با دیدگاه خداوند بیندیشد.

ما می‌ بایستی بسیار محتاط باشیم که چگونه افکاری را به مغز خود راه می‌ دهیم.

برای چگونگی انتخاب افکار صحیح می‌ بایستی همواره قادر باشیم تا به یک سوال مهم پاسخ دهیم.

به این سوال که؛ “آیا این افکاربه من کمک می‌ کنند تا مبدل به آن شخصی گردم که خدا می‌ خواهد من باشم، یا که این افکار مانع از مبدل شدن من به آن شخصدلخوه خداوند می‌ شوند؟

دوستان، یک مغز نوع شده و قادر به اندیشیدن و تمرکز نمودن بر روی مسائل روحانی و انجام ارادهٔ خدا، “با تسلیم کامل زندگیمان به او در ما به وجود می‌ آید.”

تازمانی که کنترل کامل زندگی و افکار خود را به خداوند نسپارید، شما قدرت نخواهید داشت تا مغز خود را از خرت و پرت های دنیوی که مانع از شنیدن صدای خداست محفوظ نگاه دارید.

اما وقتی به خدا حق تقدیم اول را می‌ دهید، و مغز خود را با کلام او پر می‌ سازید، او شما را کاملا دگرگون خواهد ساخت.

کلام خدا از آن پس همانند فیلتری از ورود افکار دنیوی و ضد خدأیی به مغز شما محافظت به عمل می‌ آورد.

حق تقدم بهخدا و پر نمودن مغزمان از کلام او، به ما کمک می‌ نماید تا قادر به شنیدن صدای خداوند گردیده و در راستای ارادهٔ الهی او زندگی کنیم.

با داشتن مغزی که به خداوند و ارادهٔ او حق تقدم داده، قادر خواهیم بود تا ماننداو اندیشیده و ارادهٔ مقدس او را در زندگیمان به انجام رسانیم.

با اندیشیدن مانند خداوند، مبدل به انسانی خواهیم گردید که وی ما را برای منظورخلق فرموده است.

آیا افکار شما همطراز با افکار خداوند هستند؟

آیا خداوند در زندگی شما حق تقدم اول را دارا هست؟

با به یاد آوری کلام او در رومیان ۱۲: ۱ – ۲از خداوند بخواهید تا در داشتن مغزی سالم و پاک بهشماکمک نماید.

۱ ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا، التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست . شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. ۲ رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده ، آنچه را که خوب و کامل و موردپسند اوست ، کشف کنید.

از خداوند بخواهید تا به شما در داشتن افکاری مانند افکارخود کمک نماید.

او بسیار مشتاق یاری به شماست!

کوروش باقری