دوستان اگر خواستار شفا از عذاب تقصیر و گناه در زندگیان می‌ باشید‌،خداوند راه را به ما نشان داده است.

در این مطالعهٔ کوتاه‌،سعی من بر این است تا با استناد به کلام خدا‌،بیاموزیم که چگونه می‌ توانیم از هر گونه احساس تقصیر و گناه در خود شفا یابیم.

برای این منظور‌،عملکرد حضرت داود در این مورد خاص را که کلام خدا برای آموزش ما در خود حفظ نموده‌،از نزدیک مشاهده می‌ کنیم.

برای مدتی حدود یک سال‌، داود از عذاب تقصیر‌؛ زنا – حیله -نیرنگ و همدستی و شریک جرم بودن در قتل یک انسان بی‌ گناه رنج فراوان می‌ برد.

داود برای باز سازی زندگی خود‌، برای قادر شدن به روبرویی با زندگی آینده آش‌،و همینطور برای رهایی از عذاب تقصیر در خود، یک قدم اساسی برداشت.

او کاملاً برای اعمال خود قبول مسؤلیت نمود و اشتباه خود را به گردن دیگران نینداخت.

بله‌ – “داود مسؤلیت کامل تمام اعمال خود را شخصا پذیرفت.”

این یک قدمی بسیار اساسی است برای شروع شفا و رهایی از هر گونه احساس تقصیر و گناه در هر شخص.

قدم اول اساسی شامل‌، قبول مسؤلیت نمودن کامل برای تمام فعالیت هایمان است!

قدم دوم اساسی که داود در جهت رهایی از عذاب تقصیر گناهان خود برداشت‌؛ “اعتراف گناهانش به خداوند بود.”

در مزمور ۳۲: ۵می‌ خوانیم که داود به خداوند می‌ گوید: ۵ اما وقتی‌ در حضور تو به‌ گناه‌ خود اعتراف‌ می‌كنم‌ و از پوشاندن‌ جرمم‌خودداری‌ نمی‌نمایم‌ و به‌ خود می‌گویم‌: «باید گناه‌ خود را نزد خداوند اقرار كنم‌»، تو نیز گناه‌ مرا می‌آمرزی‌.

عزیزان‌؛ در مزمور۵۱به طور مفصل تری در مورد سعی داود برای باز سازی رابطهٔ خود با خداوند می‌ خوانیم.

در آیهٔ۱۷نابسامانی روحی‌،دل‌ شکستگی و شخصیت بسیار نرم و پشیمان داود رامشاهدهمی‌ کنیم. ‌آیهٔ۱۷

۱۷ قربانی‌ من‌ این‌ قلب‌ شكسته‌ و این‌ روح‌ توبه‌كار من‌ است‌ كه‌ به‌ تو تقدیم‌ می‌كنم‌؛ ای‌ خداوند، می‌دانم‌ كه‌ این‌ هدیه‌ مرا خوار نخواهی‌ شمرد.

در آیات ۳و ۴ ما شاهد روراستی و اعتراف داود به خداوند هستیم. آیات۳و۴

۳ به‌ عمل‌ زشتی‌ كه‌ مرتكب‌ شده‌ام‌ اعتراف‌ می‌كنم‌؛ گناهم‌ همیشه‌ در نظر من‌ است‌. ۴ به‌ تو ای‌ خداوند، بلی‌، تنها به‌ تو گناه‌ كرده‌ام‌ و آنچه‌ را كه‌ در نظر تو بداست‌، انجام‌ داده‌ام‌. حكم‌ تو علیه‌ من‌ عادلانه‌ است‌ و در این‌ داوری‌، تو مصون‌ از خطا هستی‌.

در آیات ۷تا ۹ ما درک داود را از احتیاج مبرم وی به پاک شدن از گناهانش می‌ خوانیم. آیات ۷ تا۹.

۷ گناه‌ مرا از من‌ دور كن‌ تا پاك‌ شوم‌؛ مرا شستشو ده‌ تا سفیدتر از برف‌ شوم‌. ۸ ای‌ كه‌ مرا در هم‌ كوبیده‌ای‌، شادی‌ مرا به‌ من‌ باز گردان‌ تا جان‌ من‌ بار دیگر مسرور شود. ۹ از گناهانم‌ چشم‌ بپوش‌ و همه‌ خطاهایم‌ را محو كن‌.

داود همچنین در آیات ۱۱ تا ۱۶ نیاز خود به پاک شدن از گناهان و دریافت پاکی روح از خداوند را می‌ خوانیم. آیات ۱۱ تا۱۶.

۱۱ مرا از حضورت‌ مران‌ و روح‌ پاك‌ خود را از من‌ مگیر. ۱۲ شادی‌ نجات‌ از گناه‌ را به‌ من‌ باز ده‌ و مرا یاری‌ كن‌ تا با میل‌ و رغبت‌ تو را اطاعت‌ كنم‌. ۱۳ آنگاه‌ احكام‌ تو را به‌ گناهكاران‌ خواهم‌ آموخت‌ و آنان‌ بسوی‌ تو بازگشت‌ خواهند نمود. ۱۴ ای‌ خدایی‌ كه‌ نجات‌دهنده‌ من‌ هستی‌، وجدان‌ مرا از این‌ گناه‌ خونریزی‌ پاك‌ كـن‌ تا بتوانم‌ در وصـف‌ عدالت‌ تو سرود بخوانم‌. ۱۵ خداوندا، كمكم‌ كـن‌ تا بتوانـم‌ دهانم‌ را بگشایـم‌ و تـو را ستایـش‌ كنـم‌. ۱۶ تو از من‌ قربانی‌ حیوانی‌ نخواستی‌، وگرنه‌ آن‌ را تقدیم‌ می‌كردم‌.

دوست عزیز‌؛عملکرد داود که در بالا خدمت شما معرفی شد‌، نمونه صحیح و مفیدی است برای همهٔ ایمانداران به عیسی مسیح ‌تا برای رهایی از احساس تقصیر و گناه در خود از آن پیروی نمایند.

قبول مسؤلیت کامل برای تمام گفتار‌ – کردار و اندیشه های خود!

اعتراف کامل هر گفتار‌،کردار و اندیشه ای که استاندارد خدای قدوس را نقض نموده استبهاو.

توبه از آنها و درخواست بخشش از خداوند.

در این صورت خداوند حتماً شما را خواهد بخشید و به جای عذاب و رنج احساس تقصیر‌، شادی حاصله از دریافت بخشش ، نجات و رابطهٔ تازه با خدا‌،وجودتان را در بر خواهد گرفت.

دوست من‌، همانطور که داود در آیهٔ ۴می‌ فرماید‌؛ هر گناه ما در واقع گناه نسبت به خداوند است. آیهٔ۴

۴ به‌ تو ای‌ خداوند، بلی‌، تنها به‌ تو گناه‌ كرده‌ام‌ و آنچه‌ را كه‌ در نظر تو بداست‌، انجام‌ داده‌ام‌. حكم‌ تو علیه‌ من‌ عادلانه‌ است‌ و در این‌ داوری‌، تو مصون‌ از خطا هستی‌.

عزیزان‌، در اینجا یک نکتهٔ دیگری را نباید فراموش کنیم و آن نکتهاین‌ استکه؛ “اگر ما در حق انسان دیگری گناهی را مرتکب شده ایم‌، باید از وی طلب بخشش کنیم. “

کلامخدا مملوّاز تعلیمات خداوندمان عیسی مسیح در این مورد هست.

دوست من‌؛ کسی جز خدا نمی تواند به شما در راه رهایی از عذاب تقصیر کمک نماید.

یگانه شفا دهندهٔ واقعی همهٔ دردها تنها خداست.

حال که کلام شفا بخش او را در مورد رهایی از عذاب تقصیر آموختی به جاست که آن را فروتنانه به کار برید.

من مطمئن هستم که در صورت خواست و اخلاص قلبی شما‌، روح القدس حتماً شما را در راه آزاد شدن از همهٔ تقصیرها و گناهانتان یاری و راهنمأیی خواهد فرمود.

فرصت را غنیمت شمرده با او برای دریافت شفای کامل از هر گونه عذابِ تقصیر در خود همکار شو.

او مایل به همکاری با شماست!

کوروش باقری