انجیل یوحنا۱۱: ۲۵ – ۲۶

۲۵ عیسی فرمود: “آن کسی که مردگان را زنده می کند و به ایشان زندگی می بخشد، من هستم . هر که به من ایمان داشته باشد، اگر حتی مانند دیگران بمیرد، بار دیگر زنده خواهد شد. ۲۶ و چون به من ایمان دارد، زندگی جاوید یافته ، هرگز هلاک نخواهد شد.

مرتا! آیا به این گفته من ایمان داری ؟”

دوستان‌، کلام خدا از مرگ فیزیکی و روحانی انسانها صحبت می‌ کند.

وقتی انسان می‌ میرد‌، روح و جان بدن او را ترک می‌ کند و بدن بی‌ جان آن شخص بر جای می‌ ماند.

انسانهأیی که به عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی خود ایمان دارند‌، روحشان با خداوند خواهد بود.

اما انسانهأیی که به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان ندارند‌، زیر غضب خداوند باقی مانده و در انتظار قضاوت عادلانه و الهی او خواهند بود.

در اینجا توجه به دو نکته مهم است.

۱” – مرگ فیزیکی” به معنای جدائی روح و جان از “بدن فیزیکی شخص” می‌ باشد.

۲ “ – مرگ روحانی” به معنای جدائی روح و جان از “خدا” می‌ باشد.

این امکان پذیر است که شخص اگر چه از لحاظ فیزیکی زنده است و بر روی کرهٔ زمین زندگی می‌ کند‌، از لحاظ روحانی مرده باشد.

پولس رسول این مهم را در افسسیان ۲: ۱چنین بیانمی‌ کند.

پولس می‌ فرماید: ۱ روزگاری شما نیز بعلت خطایا و گناهانتان ، زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید.

پولس رسول همچنین به نکتهٔ مهم دیگری اشاره می‌ کند و آن این که “گناه توسط آدم به این جهان وارد شد و به همهٔ انسانهای روی کرهٔ زمین سرایت نمود.”

رومیان۵: ۱۲گناه حضرت آدم و بخشش عیسی مسیح

۱۲ وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. درنتیجه ، همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت ، چون انسانها همه گناه کردند.

پولس باز در نامهٔ خود به رومیان‌، در رومیان۶: ۲۳اشاره می‌ فرماید که مزد گناه برای هر انسانی مرگ است.

رومیان۶: ۲۳۲۳ زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت ، مرگ است ؛ اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است .

عزیزان‌، خداوند برای مشکل مرگ روحانی انسان خود راه حلی فراهم نمود.

راه حل خداوند برای مشکل مرگ روحانی انسان این است که او می‌ تواند “توسط ایمانش به عیسی مسیح زندگی گردد و تا ابد زنده بماند.” (افسسیان۲: ۱ (

لطفاً به این نکته توجه خاصی داشته باشید که هر انسانی که از نظر فیزیکی فوت می‌ کند‌، شرایط روحانی او در همان وضعیتی که هست‌، تا ابد به حیات ادامه خواهد داد.

اگر شخص فوت شده به عیسی مسیح ایمان داشته باشد‌، وی از نظر روحانی زنده و روح وی تا ابد در بهشت با مسیح خواهد زیست.

و بر عکس‌، اگر شخص فوت شده به عیسی مسیح ایمان نداشته باشد‌، وی دارای روحی است که تا ابد بدور از خدا خواهد زیست.

از این مهم نتیجه می‌ گیریم که؛

۱ – مرگ فیزیکی یعنی این که‌؛ “روح شخص – از بدن فیزیکی وی – جدا شده است.”

۲ – مرگ روحانی یعنی این که‌، “روح آن شخص – تا ابد – از خدا – جدا خواهد بود.”

دوستان‌، بنابر این‌، برای یک ایماندار به عیسی مسیح‌،مرگ فیزیکی ‌چیزی جز عبور از دروازه ای که ما را به حضور خداوند می‌ رساند تا با او بوده و همیشه زنده بمانیم‌ نخواهد بود.

خداوند ما عیسی مسیح خود این مهم را بسیار روشن در انجیل یوحنا ۱۱: ۲۵ – ۲۶بیان فرموده.

در انجیل یوحنا ۱۱: ۲۵ – ۲۶عیسی مسیح می‌ فرماید: ۲۵ عیسی فرمود: “آن کسی که مردگان را زنده می کند و به ایشان زندگی می بخشد، من هستم . هر که به من ایمان داشته باشد، اگر حتی مانند دیگران بمیرد، بار دیگر زنده خواهد شد. ۲۶ و چون به من ایمان دارد، زندگی جاوید یافته ، هرگز هلاک نخواهد شد. مرتا! آیا به این گفته من ایمان داری ؟”

دوستان گرامی‌، بنا بر آموزه های کلام خدا در بارهٔ مرگ و وقایع پس از آن‌، به این اطمینانِ قلبی می‌ رسیم که برای یک ایماندار به عیسی مسیح هیچ دلیلی برای ترس از مرگ وجود ندارد!

چرا که توسط ایمان به عیسی مسیح ما دارای حیات ابدی هستیم اگر چه از لحاظ فیزیکی خواهیم مرد.

دوستمن، آیا عیسی مسیح یگانه منجی شما هست؟

آیا از مقصد نهائی روح خود اطمینان دارید؟

خدا را سپاس به خاطر این محبت و فیض بی‌ مانندش برای ما.

کوروش باقری