۱قرنتیان ۱۵: ۱۴

۱۴ و اگر مسیح زنده نشده است ، پس تمام پیغامها و موعظه های ما دروغ است و ایمان و اعتماد شما نیز به خدا، بی اساس و بیهوده می باشد.

دوستانگرامی، اگر “آیا امیدی برای این دنیا هست” سوال شماست، در جواب باید عرض کنمکه، “البته که برای این دنیا امید هست!“

کلام خدا ما را از این مهم اطمینان می‌ بخشد.

در۱قرنتیان ۱۵: ۱۴ ، پولس رسول در نامهٔ اول خود به کلیسای قرنتس می‌ نویسد، ۱۴ و اگر مسیح زنده نشده است ، پس تمام پیغامها و موعظه های ما دروغ است و ایمان و اعتماد شما نیز به خدا، بی اساس و بیهوده می باشد.

پولس در چند آیهٔ بعدی،در ۱قرنتیان ۱۵: ۱۹ادامه می‌ دهد، ۱۹ اگر امید ما به مسیح فقط برای زندگی در این دنیا باشد، از تمام مردم دنیا بدبخت تریم .

در واقع، در این جا پولس رسول در مورد امید جاویدی صحبت می‌ کند که بر پایهٔ ایمان به قیام مسیح از مردگان است.

پولس نه تنها امید این دنیا را تا ابد به ایمان هر کس به عیسی مسیح از مرگ قیام نموده ربط می‌ دهد، بلکه وی، این امید را به حالوزندگی در این دنیا نیز مرتبطمی‌ سازد.

به طور خلاصه، امید ما به اعلان حقیقت کلام خدا به تمام مردم جهان می‌ باشد!

هر چه انسانهای بیشتری حقیقت کلام خدا را شنیده، ایمان آورده و تغییرکنند، نتیجتا جامعه های ماهم تغییر یافته و به سوی پارسأییو درستکاری پیشرفت خواهند داشت.

امروزه این دنیا بر این اساس اداره می‌ شود که گویی هچ ارزش متعال، کامل و مطلقی وجود ندارد.

ملت ها و کشورهای بسیاری امروزه اخلاقیات تازه ای را در پیش گرفته ا‌ند.

اخلاقیات و باور هایی که به آنها می‌ گوید، “هیچ چیز نه اشتباه است و نه درست “ .

دوستان، دیگر این باید برای ما به اثبات رسیده باشد که بدون داشتن و بهکار گیری ارزشهای والا و برین که ازخدا هستند، هیچ امیدی برای اصلاح و صلح برای جامعه های ما و کل دنیا وجود ندارد.

توجه بفرمأیید، اما زیستن زندگی مسیح توسط ایمانداران به اودر خانواده و محیط های دیگرزندگی، تنها امیدی است که این دنیا دارد.

عزیزان‌، نهایتاً امید ما به یک دنیای اصلاح شده نیست.

امید ما به دنیای باز خرید شده توسط خداوند است.

یک بهشت و زمینی جدید که کلام خدا در مکاشفه ۲۱: ۱آن را به ما معرفی می‌ کند.

همه چیز تازه می شود

۱ سپس‌ زمین‌ و آسمان‌ تازه‌ای‌ را دیدم‌، چون آن‌ زمین‌ و آسمان‌ اول‌ ناپدید شده‌ بود. از دریا هم‌ دیگر خبری‌ نبود.

کلام خدا به صراحت و روشنی هر چه تمامتر به ما می‌ گوید که این دنیا در حال نابودی است.

این را ما در ۱یوحنا ۲: ۱۷می‌ خوانیم.

۱۷ دنیا نابود خواهد شد و چیزهای‌ گناه‌آلود آن‌ نیز از بین‌ خواهند رفت‌، اما هر که‌ طبق‌ خواست‌ خدا زندگی‌ کند، همیشه‌ برقرار خواهد ماند.

کلام خدا همچنین باز با صراحت و روشنی هر چه تمامتر به ما می‌ گوید که این کرهٔ زمین با آتش خداوند باز سازی خواهد شد.

۲پطرس۳: ۷۷ اکنون نیز به‌ فرمان‌ خدا، آسمان‌ و زمین‌ باقی‌ هستند تا در روز داوری‌ با آتش‌ نابود شوند، یعنی‌ در همان‌ روزی‌ که‌ بدکاران‌ مجازات‌ و هلاک‌ خواهند شد.

سوال اینجاست که در این اثنا ما باید چکار کنیم؟

آیا ما باید امید خودمان را برای پیروزیِ پارسأیی – تقدس – دادگری و عدالت کاملاً از دست بدهیم؟

پاسخ صحیح به این سوال این است که‌؛ نه! هرگز؟

ما ایمانداران به عیسی مسیح زیر یک فرمان بسیار صریح و روشن از طرف خداوندمان زندگی می‌ کنیم.

آن فرمان صریح و روشن خداوندمان به ما این است که‌ انجیل متی۲۸: ۱۸ – ۲۰

۱۸ آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: «تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است . ۱۹ پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید؛ ۲۰ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام ، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم ! »

خداوندمان عیسی مسیح همچنین دستور دیگری را نیز به ما داده است.

دستور او این است که‌،ما همدیگر را دوست بداریم.

انجیل یوحنا۱۳: ۳۴۳۴ ”پس حال ، دستوری تازه به شما می دهم : یکدیگر را دوست بدارید همانگونه که من شما را دوست می دارم.

بله ما باید در هر لحظه از زندگی خود نور و نمک این دنیا باشیم!

باید محیط خود را در محبت‌، بخشش ، آرامش و صلح همانند نمک حفظ کنیم.

ما باید به دنیای اطرافمان با فداکاری‌، محبت‌، سخاوت و نجابت نور بتابانیم.

عیسی مسیح در انجیل متی ۵: ۱۳ – ۱۶می‌ فرماید: ۱۳ شما نمك جهان هستید و به آن طعم می بخشید. اما اگر شما نیز طعم خود را از دست دهید، وضع جهان چه خواهد شد؟ در اینصورت ، شما را همچون نمكی بی مصرف دور انداخته ، پایمال خواهند ساخت . ۱۴ شما نور جهان می باشید. شما همچون شهری هستید كه بر تپه ای بنا شده و در شب می درخشد و همه آن را می بینند. ۱۵ چراغ را روشن نمی كنند تا آنرا زیر كاسه بگذارند، بلكه روی چراغدان ، تا كسانی كه درخانه هستند از نورش استفاده كنند. ۱۶ پس نور خود را پنهان مسازید، بلكه بگذارید نور شما بر مردم بتابد، تا كارهای نیك شما را دیده ، پدر آسمانی تان را تمجید كنند.

عزیزان‌؛ امید ما برای این جهان از بیرون از این جهان می‌ آید.

امید ما به خداوندمان عیسی مسیح است!

باید به یاد داشته باشیم که رکود اخلاقی و روحانی اول از افراد یک جامعه شروع می‌ شود و بعد کّل آن جامعه را به قهقرای پستی و نابودی می‌ کشاند.

بیأید تا دستورات خداوندمان عیسی مسیح را اطاعت کنیم.

بیأیید تا مارسانندگان پیام امید به این دنیا باشیم.

همدیگر را دوست داشته، نور و نمک این دنیا باشیم و حقیقت کلام فیض و محبت او را به جهانیان اعلانکنیم.

کوروش باقری