انجیل اول یوحنا۴: ۸

۸ اما کسی‌ که‌ محبت‌ نمی‌کند، خدا را نمی‌شناسد، زیرا خدا محبت‌ است‌.

دوستان، به نظر شما خدا چگونه شخصیتی دارد؟

وقتی شما به خدا فکر می‌ کنید‌، چگونه احساسی به شما دست می‌ دهد؟

امروزه هر انسانی در ذهن خود‌، تصویر – شناخت و باوری منحصر بفرد از خدا دارد.

بیأیید تا خدای واقعی و یگانه را بدرستی بشناسیم.

برای شناخت صحیح از خداوند‌، شاید در نظر گرفتن یکی از عمیق ترین اظهارات کلام او به ما کمک کند.

بیانی چون‌؛ “خدا محبت است!” (انجیل یوحنا۴: ۸ (

در تمامی دنیا بیانی مهمتر از این وجود ندارد که در جمله ای بسیار کوتاه گنجانیده شده باشد.

جملهٔ خدا محبت است!

لطفاً دقت داشته باشید که خدا فقط محبت نمی کند‌، بلکه او خود محبت است.

ذات و طبیعت واقعی خدا محبت است.

محبت تمام خصلت های دیگر خداوند را کاملاً پوشانیده و در بر گرفته است.

محبتِ خداوند‌ بسیار برتر و قابل دیدتر ازغضب و عصبانیت وی می‌ باشد.

حتی وقتی ما به خدا به عنوان یک خدای عصبانی و پر خشم بیندیشیم، باید بدانیم که حتی خشم او نیز از فیلتر محبت بی‌ مانند او عبور نموده است.

دوستان‌؛ برای شناخت صحیح از خدا همچنین شاید آگاهی از این که؛ “خداوند‌ هرگز نسبت به فرزند خواندگان خانوادهٔ الهی خود عصبانی نمی شود و غضب خود را فرو نمی ریزد کمک نماید.”

فرزندان خانوادهٔ الهی خداوند کسانی هستند که‌، با ایمان قلبی به عیسی مسیح گناهانشان آمرزیده شده است.

تمامی خشم و غضب خداوند متوجّهٔ یگانه فرزند خود عیسی مسیح بر روی صلیب جلجتا شد.

حال دیگر خداوند هرگز از کسانی که به عیسی مسیح که به جای آنها خشم خداوند را به جان خود خرید ایمان دارند‌، غضب نمی کند.

کلام خدا به ما می‌ آموزد که خداوند هر روزه از افراد خبیث‌ – بدکار‌، شرور و بد نهاد عصبانی می‌ شود.

مزمور۷: ۱۱۱۱ خدا داور عادل‌ است‌. او هر روز بر بدكاران‌ خشمگین‌ می‌شود.

اما ما که به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان آورده ایم‌، در چشم خداوند بدکار و بد نهاد نیستیم!

حال ما در چشم خداوند کامل و عادل شمرده می‌ شویم چرا که وقتی خداوند به ما می‌ نگرد‌، او در واقع عیسی مسیح را می‌ بیند که ،‌تاوان تمام گناهان ما را یک بار برای همیشه کاملاً پرداخت نموده است.

کلام او در ۲قرنتیان ۵: ۲۱می‌ فرماید: ۲۱ زیرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسیح بی گناه گذاشت ، تا ما بعنوان پیروان او، آنطور که مورد پسند خداست ، نیک و عادل شویم .

آری‌، تمامی خشم و غضب خداوند به خاطر عصیان و گناه انسان بر مسیح روی صلیب جلجتا ریخته شد.

خداوند ما این محبت بی‌ مانند را برای آشتی دوبارهٔ انسان گناهکار با خود انجام داد.

عیسی مسیح هم به خاطر محبتش برای ما و اطاعت کامل فروتنانه از خدای پدر‌، این ماموریت را به نحو احسن به اتمام رسانید.

عزیزان‌؛ این حقیقت که خداوند محبت است‌، الزامِ کامل و کاملاً بی‌ گناه بودن ما را لغو نمی کند.

خواست خدا از انسان این است که او کاملاً بی‌ گناه و عاری از هر گناه و عصیان علیه او زندگی کند.

ولی‌ از آنجایی که هیچ انسان بی‌ گناهی در این جهان وجود ندارد و نمی تواند بدون گناه زندگی کند‌، خداوند یگانه فرزندش عیسی مسیح را به این جهان فرستاد تا جان خود را بر روی صلیب داوطلبانه بدهد و تاوان کامل گناهان انسان را یکبار برای همیشه پرداخت نماید.

ایمان به مرگ عیسی مسیح بی‌ گناهی کامل را برای ما باز خرید می‌ کند و ما در نظر خداوند کاملاً بی‌ گناه شمرده خواهیم شد.

تنها شرط خداوند برای آشتی و داشتن رابطه ای شخصی انسان با خود و عطای ‌حیات ابدی به او‌، “زندگی کاملاً بی‌ گناه می‌ باشد. “

ایمان به خون ریخته شده‌ – به جان داوطلبانه هدیه شدهٔ مسیح بر روی صلیب‌ – این شرط خداوند را برای انسان گناهکار به جای می‌ آورد.

به خاطر کار تمام شده – یا به عبارتی دیگر‌؛ تاوان کاملاً پرداخت شدهٔ گناهان انسان گناهکار‌، حال هر کس که به عیسی مسیح به عنوان منجی خود ایمان می‌ آورد به عضویت خانوادهٔ الهی خداوند پذیرفته می‌ شود.

انجیل یوحنا۱: ۱۲،۱۲ اما او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند؛ بلی ، فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند.

و انجیل یوحنا۵: ۲۴،۲۴ ”باز تکرار می کنم : هـر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز بخاطر گناهانش بازخواست نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از مرگ نجات پیدا کرده ، به زندگی جاوید خواهد پیوست .

دوست گرامی من‌،اگر بعد از شناخت از این قدوسیت‌ – فداکاری‌ – فروتنی و محبت بی‌ مانند خدا برایتان‌، شما بازهم خدا را موجودی غضبناک و بهانه گیر می‌ پندارید‌، شاید دلیل آن‌ این است که از رابطهٔ شخصی خود با او اطمینان ندارید.

کلام خدا در۲قرنتیان۱۳: ۵ما را تشویق می‌ کند تا ایمان‌،شناخت و رابطهٔ خود با خدا را خوب بشناسیم.

۵ خود را امتحان کنید! آیا مسیحی واقعی هستید؟ آیا از امتحان ایمـان ، سربلنـد بیـرون خواهید آمد؟ آیا حضور و قدرت مسیح را در وجودتان روزبروز بیشتر حس می کنید یا اینـکه فقط در ظاهر مسیحـی هستید؟

دوست عزیز من‌، اگر شما از وجود عیسی مسیح در قلب خود اطمینان ندارید‌، کافی است تا او را به قلب خود دعوت کنید.

مسیح دعوت شما را می‌ پذیرد و گناهان شما را می‌ آمرزد!

او روح القدس را به شما هدیه می‌ کند تا آمده و در قلب شما برای همیشه سکنا گزیند.

آنگاه روح القدس به شما آرامش و این اطمینان که شما فرزند خداوند هستید را خواهد بخشید.

بعد از آن که شما از آمرزش گناهان و وجود روح القدس در خود اطمینان یافته و خود را متعلق به خانوادهٔ الهی خداوند دانستید‌، می‌ توانید با مطالعه منضبط و عمیق کلام او‌، وی را بهتر و بهتر بشناسید.

بله‌ – شما می‌ توانید از پدر آسمانی خود بخواهید تا خود را آنگونه که وی براستی هست‌، هر روزه بهتر و بهتر بر شما مکشوف فرماید.

دوستان گرامی‌، خداوند همهٔ ما را دوست دارد و بسیار مشتاق داشتن رابطه ای شخصی و نزدیک با ما می‌ باشد.

خداوند قول داده که اگر ما واقعا از صمیم قلب خواستار شناخت او باشیم‌، حتماً وی را خواهیم شناخت.

ارمیا۲۹: ۱۳۱۳ و اگر با تمام‌ وجـود مرا بطلبیـد مرا خواهید یافت‌.

آری‌، آنگاه – ما خدا را آنگونه که وی براستی هست خواهیم شناخت!

خداوندی نه غضبناک و بهانه گیر‌، بلکه پدری بسیار مهربان – متین – صبور – و دلسوز برای ما.

آیا شما با او در ارتباتی منظم‌، شخصی و صمیمی بسر می‌ برید؟

آغوش او برای دوستی و مصاحبت با شما همواره گشوده می‌ باشد.

کوروش باقری