مزمور ۹۲: ۱

۱ شکرگزاری از تو، ای خداوند، چه نیکوست. نام تو، ای خدای متعال، شایسته شکر و سپاس است.

دوست من، آیا شما با قلبی شاکر به حضور خدا دعا می‌ کنید؟

آیا با سپاس و ستایش به تختفیض او نزدیک می‌ شوید؟

اگر چنین می‌ کنید، اگر با قلبی شاکر به حضور خدا دعا می‌ کنید، اگر با سپاس و ستایش به تخت فیض او نزدیک می‌ شوید، بدانید که در این صورت شما به بهترینطریق با خداوند وارد گفتگو شده اید!

در اینصورت، شما از نگران بودن به خاطر موقعیت و شرایط دشوارتان، به پرستش و بر افراشتن کسی پرداخته اید که قادر است هر چه که موجب اضطراب و نگرانی شما شده است را حل نماید.

دوستان، در این لحظات پرستش خداستکه پدر آسمانی این اطمینان غیر قابل تغییر را به قلب شما می‌ دهد که، “همه چیز به خیر خواهد گذشت.”

بنا بر این، در همین لحظه خدا را ستایش کنید!

خدا را سپاسگزار باشید، زیرا که قدرت حل تمام مشکلات شما را دارد.

خدا را سپاسگزار باشید، زیراکه او حکمت این که چه چیز برای شما بهترین است را دارد.

خدا را سپاسگزار باشید، زیرا که او فیض و رحمت بخشش خطا ها، سرکشی ها و گناهان شما را دارد.

خدا را بهخاطر محبتش برایتان بپرستید.

خدا را به خاطر نقشه های عالی و مقدسش برای زندگیتان بپرستید.

خدا را بهخاطر تهیهدیدن خانه ای در بهشت برایتان پرستش کنید.

من مطمئن هستم که هر کدام از شما دلایل بسیار دیگریبرای ستایش و پرستش خدا دارید.

یک چیز حتمی است و آن اینکه، “ هیچ چیز دیگری مانند یک قلب شاکر و ستایشگر خدا -در جهترشد رابطهٔ شخصی با او وجود ندارد!”

بنا بر این، خدا را بهخاطر آنکه هست شاکر باش ، ستایش کن و بپرست.

با هم دعا کنیم:

خداوندا، تو نجات دهندهٔ من هستی‌. تو تاوان گناهان من را داوطلبانه کاملا پرداخت کردی. تو شفا دهندهٔ منهستی. تو مشاور پر حکمت من هستی .از تو بهخاطر محبتبی‌ کرانت برایم تشکر می‌کنم. درنامعیسی مسیح،آمین.

کوروش باقری