انجیل متی ۷: ۷ – ۸

بجویید تا بیابید

۷ بخواهید تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید. در بزنید تا به روی شما باز شود. ۸ زیرا هر که چیزی بخواهد، بدست خواهد آورد، و هر که بجوید، خواهد یافت. کافی است در بزنید، که در برویتان باز می‌شود.

دوست من، وقتی میخواهی در مورد موضوعی از خداوند بشنوی و جواب دریافت کنی، “اعتماد به نفس کامل داشته باش که او حتماً به شما بهترین پاسخ را خواهد داد.”

بله، اطمینان کامل داشته باش که خداوند هر چه را برای قادر نمودن شما به پیمودن راهی که خود برگزیده، بر شما مکشوف خواهد فرمود.

ممکن است که خداوند همیشه در آن زمان و به آن روش و طریقی که انتظار شماست پاسختان را ندهد.

ولی‌ خداوند همیشه وفادارانه هر چه را که برای زیستن در ارادهٔ مقدسش، به دانستنشان نیاز دارید به شما خواهد آموخت.

اجازه بفرمایید تا این مهم را کمی روشنتر کنم.

آیا شما از دادن اطلاعات و راهنمأیی‌های ضروری و کافی به فرزندانتان برای قادر ساختن آنها به انجام آنچه که از آنها خواسته اید خودداری خواهید کرد؟

آیا شما به فرزندان خود خواهید گفت، از تو انتظار دارم که خواستهٔ من را از تو انجام دهی ولی‌ به او هیچ راهنمأیی ندهید و برای موفقییتش در انجام خواستهٔ شما، هدایتش نکنید؟

مطمئناً که اینگونه با فرزندان خود رفتار نخواهید کرد.

عزیزان، خداوند، پدر آسمانی ما نیز بدین گونه با ما رفتار نخواهد فرمود.

در کلام او، انجیل متی ۷: ۱۱این اطمینان قلبی کامل را از عیسی مسیح می‌‌شنویم که می‌‌فرماید:

۱۱ پس شما که اینقدر سنگدل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می‌دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی تان، برکات خود را به شما خواهد بخشید، اگر از او بخواهید.

دوست عزیز، هر روزه با خدا همگام باش و به چگونگی عملکرد – نحوه‌ فراهم نمودن برای کمبود‌هایتان و دریافت بهترین پاسخ از وی، اعتماد به نفس کامل داشته باش.

کوروش باقری