کولسیان ۱: ۹ – ۱۰

۹ بنابراین ، از آن روز که این خبر را شنیدیم ، دائما دعا می کنیم و از خدا می طلبیم که به شما یاری کند تا خواست و اراده او را دریابید، و به شما حکمت عطا فرماید تا امور روحانی را درک کنید؛

۱۰ تا به این ترتیب زندگی شما همواره مورد پسند خداوند و باعث جلال او باشد و همیشه به انجام اعمال نیک مشغول باشید و هر روز خدا را بهتر بشناسید.

برای بیشتر مسیحیان، دعایی که موثر واقع شود بدان گونه نیست که به صورت طبیعی‌ روش آن را بدانند،

بلکه می‌بایست آموخته شود.

در واقع، یکی‌ از شاگردان ‌عیسی مسیح در این زمینه از او کمک خواست(لوقا۱۱:۱)

اغلب اوقات درخواست‌هایی‌ را برای برکت، محافظت و کار گشایی را برای فردی میشنویم.

هرچند که اینها دعا‌های خوبی‌ هستند اما راه‌های قویتری نیز برای دعا وجود دارند.

وقتی‌ که با خواندن کتاب مقدس با او صحبت می‌کنیم گفتگوی ما حاوی قدرت خداوند قادر است.

پولس رسول چنین پیامی را برای کلیسای کولسیان نوشت که از طریق آن میفهمیم که چه درخواست‌های

خاصی‌ از خداوند را، به برادران ایمانیش گوشزد کرد.

این پیامها امروزه نیز کاربردی هستند.

در این مبحث به دو مورد از درخواست‌ها اشاره می‌کنیم و چهار مورد‌ باقی‌ مانده را به جلسهٔ بعد موکول

می‌کنیم.

اول اینکه، پولس از ایمان داران به مسیح خواست تا نقشهٔ خداوند را برای زندگی‌ خود را بفهمند.

زیرا خداوند در بیشتر مواقع همه چیز را به یکباره آشکار نمی کند اما او قلبهای جویای حقیقت را می دهد

که به خداوند اعتماد کنند و راه‌های او را دنبال کنند.

دوم اینکه، پولس رسول دعا کرد که مسیحیان کولسی بگونه ای باشند که رفتار آنها شایستهٔ ‌عیسی مسیح باشد و او را خشنود سازد.

پولس آرزو کرد تا حیات آنها ثباتی به همراه یک هویت روحانی حقیقی‌ را به همراه داشته باشد.

یک ایماندار به ‌عیسی مسیح باید برای دیگران گواهی از یک شیوهٔ زندگی‌ خدا گونه به همراه ثمرهٔ

روحانی باشد.

غلاطیان ۵: ۲۲ – ۲۳

یکی‌ از زیبا‌ترین هدایا که میتوانیم به کسی‌ تقدیم کنیم این است که در دعا کردن به او کمک کنیم.

و هیچ چیزی نیرومندتر از آن نیست که از جانب او با کتاب مقدس گفتگو کنیم.

کولسیان ۱: ۹ – ۱۴مثال زیبایی‌ است تا دعا کنیم و دوستان و خود را در مقابل تخت پادشاهی خداوند

بیاوریم.

————————————————————————-

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان