برای درک دعای عیسی مسیح به عنوان خداوند بر روی زمین به جانب پدر آسمانیش، باید درک کنیم که پدر جاودان و پسر جاودان، قبل از اینکه مسیح صورت انسانی‌ به خود بگیرد رابطه‌ای جاودان داشته اند.

لطفا یوحنا ۵: ۲۷ -۱۹ به ویژه آیه ۲۳ را که در آن عیسی می آموزد که پدر پسر را فرستاده است، بخوانید (هم چنین به یوحنا ۱۵:۱۰ مراجعه کنید).

عیسی زمانی که در بیت لحم متولد شد پسر خدا نشد.

او همواره از ازل پسر خدا بوده است، هنوز هم پسر خدا است، و همیشه خواهد بود.

اشعیا ۶:۹ به ما می گوید که پسر داده شد و کودک به دنیا آمد.

عیسی همیشه بخشی از وحدت سه گانه، همراه با روح القدس بوده است.

وحدت سه گانه همیشه وجود داشته است، خدا ی پدر، خدا ی پسر، و روح خدا، نه سه خدا، اما یک خدا، موجود در قالب سه شخصیت.

عیسی آموخت که او و پدرش یکی‌اند (یوحنا ۳۰:۱۰ )، به این معنی که او و پدرش از یک ذات و یک جوهر هستند.

پدر، پسر و روح، سه نفر هم تراز و موجود به عنوان خدا هستند.

این سه شخص رابطه‌ای جاودان، داشته‌اند و خواهند داشت.

هنگامی که عیسی، پسر ابدی خدا، قالب انسانی بی‌گناه را بر خود گرفت، او همچنین صورت یک خادم را که شکوه و عظمت آسمانی خود را رها کرده است پذیرفت (فیلیپیان ۱۱:۲-۵ ).

۵طرز تفکر شما دربارۀ زندگی باید مانند طرز تفکر مسیح عیسی باشد: ۶اگر چه او از ازل دارای اولوهیت بود ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند، ۷بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم نموده به صورت یک غلام در آمد و شبیه انسان شد‌. ۸چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ حتّی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد‌. ۹از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود و نامی را که بالاتر از جمیع نامهاست به او عطا فرمود‌. ۱۰تا اینکه همۀ موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو در آیند۱۱و همه برای جلال خدای پدر، با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است‌.

به عنوان خدا انسان، او باید اطاعت از پدرش را می آموخت (عبرانیان ۸:۵ ) هنگامی که توسط شیطان وسوسه شد، به دروغ توسط مردمان متهم شد، توسط مردم خود طرد شد، و در نهایت به صلیب کشیده شد.

دعای او بر پدر آسمانی اش برای درخواست توان ( یوحنّا ۴۲:۱۱-۴۱ ) و حکمت (مرقس ۳۵:۱، ۶:۴۶ ) بود.

دعای او نشان داد که عیسی مسیح در قالب انسانی برای به انجام رساندن طرح رستگاری، به پدرش وابسته است، به این مطلب به صورت دعای کاهن اعظمی مسیح در یوحنا ۱۷شهادت داده شده است.

دعای او نشان داد که او تسلیم مطلق اراده ی پدر خود، یعنی‌ مصلوب شدن و پرداخت جریمه (مرگ) ما است، به این علت که ما قانون خدا را شکسته ایم (متی‌ ۴۶:۲۶ -۳۱).

البته، او به صورت جسمانی از قبر بر خاست، بخشش و زندگی ابدی را برای کسانی که از گناه توبه کنند و به او به عنوان نجات دهنده ایمان آورند به ارمغان آورد.

هیچ مشکلی در اینکه خدای پسر به جانب خدای پدر دعا کند و یا با او صحبت کند وجود ندارد.

همانطور که گفته شد، آنها قبل ازاینکه مسیح به انسان تبدیل شود رابطه ای ازلی داشته اند.

این رابطه در انجیل به تصویر کشیده شده است و به همین سبب است که ما می توانیم ببینیم که چگونه پسر خدا در انسانیت خود، خواست پدر خود را به انجام رسانید، و در انجام این کار، رستگاری را برای فرزندان او خریداری کرد( یوحنا ۳۸:۶ ).

اطاعت مداوم مسیح از پدر آسمانیش توسط دعا‌های او قدرت یافت و متمرکز شد.

این نوع دعا، سر مشقی برای دعا‌های ماست.

از خدایی عیسی مسیح هنگام دعا به جانب پدر آسمانیش کاسته نشد بود.

او برای ما مجسم ساخت، که حتی به عنوان یک انسان بیگناه، برای به انجام رساندن هدف پدر آسمانی، نیازمند دعا کردن هستیم.

دعا ی عیسی مسیح به جانب پدر، نشانی از رابطه او در تثلیث بود وهم چنین مثالی برای ما که متوجه شویم که برای نیرو و حکمتی که نیاز داریم باید به خدا از طریق دعا تکیه کنیم.

از آنجا که عیسی مسیح، به عنوان خدا انسان، نیاز به یک زندگی همراه با دعای پرطراوت داشت، هم چنین پیروان امروزه ی مسیح به آن نیازمندند.

Amen