او به تمام کسانی که به او (عیسی) ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند (یوحنا 1: 12).

“شما باید تولد تازه پیدا کنید.”

وقتی عیسی با رهبر مذهبی یهودیان نیقودیموس ملاقات کرد، نتنها فورا او را از رفتن به بهشت مطمئن نکرد، بلکه گفت “اگر تولد تازه پیدا نکنی، هرگز نمی توانی ملکوت خدا را ببینی. این که می گویم عین حقیقت است” (یوحنا 3: 3).

اولین باری که یک شخص بدنیا می آید، طبیعت گناه را که از بی اطاعتی آدم در باغ عدن شروع شد به ارث می برد. هیچکس لازم نیست به یک بچه گناه کردن را یاد بدهد.

او خود بطور طبیعی خواسته های اشتباهش را پیروی می کند که به گناهانی مثل دروغ، دزدی، و تنفر می انجامد.

او بجای اینکه فرزند خدا باشد، فرزند بی اطاعتی و غضب است.

“روزگاری شما نیز بعلت خطایا و گناهانتان، زیر لعنت خدا قرار داشتید و محکوم به مرگ ابدی بودید. شما هم مانند دیگران غرق در گناه بودید و شیطان را اطاعت می کردید، شیطانی که رئیس نیروهای پلید است و هم اکنون در قلب مخالفین خدا عمل می کند. ما نیز همگی مانند آنها بودیم. طرز زندگی ما، نشان دهندة ذات ناپاک ما بود. ما اسیر هوسها و افکار کثیف خود بودیم و دست به هر کار زشتی می زدیم. ما با همین طبیعت سرکش به دنیا آمدیم و درست مانند دیگران، زیر خشم و غضب خدا بودیم” افسسیان 2: 1-3).

بعنوان فرزندان غضب، ما لایق بودیم که در جهنم و از خدا دور باشیم.

خدا را شکر که کلام ادامه می یابد و می گوید “اما خدا که لطف و رحمتش بیش از حد تصور ماست، ما را آنقدر دوست داشت که به ما عمر دوباره داد، زیرا که ما بسبب گناهانمان، روحا مرده بودیم و می بایست تا به ابد دور از خدا بسر ببریم.

اما وقتی خدا مسیح را پس از مرگ زنده کرد، به ما نیز عمر دوباره داد.

پس ما صرفا در اثر لطف و فیض خدا نجات پیدا کرده ایم” (افسسیان 2: 4 و 5).

ما چطور با مسیح زنده می شویم / تولد تازه می یابیم / فرزند خدا می شویم؟ ما باید مسیح را دریافت کنیم.

دریافت مسیح

“او به تمام کسانی که به او (مسیح) ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند، بلی فقط کافی بود که به او ایمان آورند تا نجات یابند” (یوحنا 1: 12).

این قسمت بطور واضح بیان می کند که چطور می توان فرزند خدا شد.

ما باید با ایمان مسیح را دریافت کنیم. به چه چیز مسیح باید ایمان بیاوریم؟

اولا، ما باید توجه کنیم که عیسی پسر ابدی خداست که انسان شد.

او بوسیلة قدرت روح القدس از مریم باکره بدنیا آمده، طبیعت گناه آلود آدم را به ارث نبرد.

بنابراین، او آدم دوم خوانده شد (1 قرنتیان 15: 22).

در حالیکه یک بی اطاعتی آدم لعنت گناه را به دنیا آورد، زندگی کامل مسیح می تواند گناهان ما را بپوشاند.

عکس العمل ما باید توبه از گناهان (دوری از گناه) و اعتماد به زندگی کامل مسیح برای پاک کردن مان باشد.

دوما، ما باید به عیسی بعنوان نجات دهنده ایمان داشته باشیم.

نقشة خدا این بود که پسر کامل خود را بر صلیب قربانی کند تا جریمه ای را که بخاطر گناهانمان حق ما بود، یعنی جریمة مرگ را بپردازد.

مرگ مسیح کسانی را که او را دریافت می کنند از جریمه و قدرت گناه می رهاند.

بالاخره، ما باید مسیح را بعنوان خداوند پیروی کنیم.

بعد از قیام و پیروزی مسیح بر گناه و مرگ، خدا تمام قدرت را به او داد (افسسیان 1: 20-23).

عیسی همة کسانی را که به او ایمان آورند، رهبری می کند و همة کسانی را که او را رد می کنند داوری می نماید (اعمال رسولان 10: 42).

با فیض خدا که به ما توبه و ایمان به خداوند و نجات دهنده مان را می بخشد، ما بعنوان فرزندان خدا در یک زندگی جدید تولد تازه می یابیم.

فقط کسانی که مسیح را دریافت می کنند، و نه اینکه فقط دربارة او می دانند، بلکه به او برای نجاتشان تکیه کرده بعنوان اربابشان مطیع او هستند و او را مثل جواهری بی نظیر دوست دارند، فرزند خدا می شوند.

فرزند خدا شوید

“او به تمام کسانی که به او ایمان آوردند، این حق را داد که فرزندان خدا گردند، بلی فقط کافی بود که به او ایمان آورند تا نجات یابند. این اشخاص تولدی نو یافتند، نه همچون تولدهای معمولی که نتیجة امیال و خواسته های آدمی است، بلکه این تولد را خدا به ایشان عطا فرمود” (یوحنا 1: 12و 13).

همانطور که ما در تولد طبیعی خود نقشی نداشتیم، همانطور هم نمی توانیم با انجام اعمال خوب خودمان را در خانوادة الهی متولد کنیم.

و همانطور که آیات بالا می گویند، یک فرزند خدا چیزی برای فخر کردن ندارد بجز خود خداوند (افسسیان 2: 8-9).

یک بچه وقتی بزرگ می شود شبیه والدینش می گردد.

به همین ترتیب، خدا می خواهد که فرزندانش بیشتر و بیشتر شبیه عیسی مسیح شوند.

اگر چه ما فقط در بهشت کامل می شویم، ولی یک فرزند خدا عمدا و بدون توبه گناه نمی کند.

“فرزندان عزیزم، مراقب باشید کسی شما را در این مورد فریب ندهد: هر که اعمال نیک و راست انجام می دهد، به این علت است که درستکار و نیک است، همانگونه که مسیح نیک و درستکار بود. اما کسی که در گناه بسر می برد، نشان می دهد که فرزند شیطان است، زیرا شیطان از همان ابتدا که خود را به گناه آلود، تا بحال گناه می کند. اما فرزند خدا آمد تا اعمال شیطان را باطل سازد. هر که به خانوادة خدا ملحق می شود و فرزند خدا می گردد، به راه گناه نمی رود، زیرا او از طبیعت و حیات الهی برخوردار می شود. بنابراین، دیگر نمی تواند گناه کند، زیرا در او زندگی تازه ای شکل گرفته است که از خدا جریان می یابد و پس به این ترتیب می توان گفت که چه کسی فرزند خداست و چه کسی فرزند شیطان است. هر که زندگی گناه آلود داشته باشد و همنوع خود را دوست نداشته باشد، فرزند خدا نیست”(1 یوحنا 3: 7-10).

اشتباه نکنید، یک فرزند خدا با گناه “طرد” نمی شود.

اما کسانیکه مرتب در گناه می مانند (مثلا از گناه لذت می برند بدون اینکه مسیح و کلام او را اطاعت کنند.) نشان می دهند که هیچوقت تولد تازه نداشته اند.

عیسی به چنین کسانی گفت “شما فرزندان پدر واقعی تان شیطان می باشید و دوست دارید اعمال بد او را انجام دهید.

شیطان از همان اول قاتل بود و از حقیقت نفرت داشت.

در وجود او ذره ای حقیقت پیدا نمی شود، چون ذاتا دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست” (یوحنا 8: 44).

فرزندان خدا اشتیاقی به گناه ندارند بلکه اشتیاق دارند پدر آسمانیشان را بشناسند، او را محبت کنند، و او را جلال دهند.

پاداش فرزند خدا بودن بسیار است.

بعنوان فرزند خدا، ما جزئی از خانوادة خدا (کلیسا) هستیم، که به ما وعدة خانه ای در بهشت داده شده است، و به ما این حق داده شده است که در دعا بعنوان پدر بحضور خدا برویم (افسسیان 2: 19، 1 پطرس 1: 3-6 ، رومیان 8: 15).

به دعوت خدا برای توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح پاسخ دهید و امروز فرزند خدا شوید.