نرفتن به جهنم آسانتر از آن است که فکرش را می کنید. بعضی از مردم فکر می کنند که باید ده فرمان را برای تمام عمرشان انجام دهند تا به جهنم نروند.

بعضی از مردم ایمان دارند که باید مراسم و تشریفات خاصی را انجام دهند تا به جهنم نروند.

بعضی دیگر فکر می کنند که راهی برای مطمئن بودن از این مطلب وجود ندارد.

هیچیک از این دیدها درست نیستند.

کتاب مقدس خیلی روشن در مورد اینکه چطور یکنفر می تواند از رفتن به جهنم بعد از مرگ خودداری کند، صحبت می کند.

کتاب مقدس جهنم را بعنوان یک محل خیلی وحشتناک توضیح می دهد.

جهنم بعنوانهای زیر نامبرده شده است “آتش ابدی” (متی 25: 41)، “آتش خاموش نشدنی” (متی 3: 12) “خجالت و تحقیر جاودانی” (دانیال 12: 2)، و محلی که “آتش آن خاموش نمی شود” (مرقس 9: 44-49)، و “خرابی جاودانی” (2 تسالونیکیان 1: 9).

مکاشفه 20: 10 جهنم را بعنوان “دریاچة آتش و گوگرد” نام می برد که شریران “روز و شب تا به ابد شکنجه می شوند”.

واضحا، جهنم جایی است که باید از آن دوری کرد.

اصلا چرا جهنم وجود دارد و چرا خدا بعضی ها را به آنجا می فرستد؟

کتاب مقدس به ما می گوید که خدا جهنم را برای شیطان و فرشتگان او بعد از اینکه بر علیه خدا یاغی شدند “آماده کرد” (متی 25: 41).

آنهایی که هدیة بخشش خدا را رد می کنند از همان سرنوشت ابدی شیطان و فرشتکان سقوط کرده رنج خواهند برد.

چرا وجود جهنم لازم است؟

همة گناهان بر علیه خدا هستند (مزمور 51: 4)، و از آنجائیکه خدا موجودی ابدیست، فقط تنبیه ابدی می تواند کافی باشد.

جهنم جایی است که عدالت خدای مقدس و عادل اجرا می شود.

جهنم جایی است که خدا گناه و همة کسانی را که او را رد می کنند محکوم می نماید.

کتاب مقدس مشخص می کند که ما همه گناه کرده ایم (جامعه 7: 20، رومیان 3: 10-23)، پس، در نتیجه، همة ما لایق رفتن به جهنم هستیم.

پس ما چطور می توانیم از رفتن به جهنم خودداری کنیم؟

از آنجائیکه فقط یک تنبیه ابدی می تواند کافی باشد، پس یک بهای ابدی هم باید پرداخت شود.

خدا در شخص عیسی مسیح انسان شد.

در عیسی مسیح، خدا در بین ما زندگی کرد، به ما درس داد، و ما را شفا بخشید، اما اینها تنها هدف او نبودند.

خدا انسان شد (یوحنا 1: 1، 14) تا بتواند برای ما بمیرد.

عیسی، خدا در شکل انسان، بر روی صلیب جانش را داد.

بعنوان خدا، مرگ او ارزش ابدی داشت و تمام بها را برای گناه پرداخت کرد (1 یوحنا 2: 2).

خدا ما را دعوت می کند که عیسی مسیح را بعنوان نجات دهندة خود دریافت کنیم، و مرگ او را بعنوان بهای کامل و عادلانه برای گناهانمان قبول نماییم.

خدا وعده می دهد که هر کس که به عیسی ایمان بیاورد (یوحنا 3: 16)، و تنها به او بعنوان نجات دهنده اعتماد کند (یوحنا 14: 6)، نجات خواهد یافت و به جهنم نخواهد رفت.

خدا نمی خواهد که هیچکس به جهنم برود (2 پطرس 3: 9).

برای همین خدا قربانی کافی، کامل، و ابدی را از طرف ما پرداخت.

اگر شما هم نمی خواهید به جهنم بروید، عیسی را بعنوان نجات دهندة خود دریافت کنید.

به همین سادگی.

به خدا بگویید که می دانید گناهکارید و لایق این هستید که به جهنم بروید.

به خدا بگویید که به عیسی مسیح بعنوان نجات دهندة خود اعتماد می کنید.

از خدا برای تامین نجاتتان و خلاصی از جهنم تشکر کنید.

ایمان ساده و اعتماد به عیسی مسیح بعنوان نجات دهنده راهی است که در آن می توانید از رفتنتان به جهنم جلوگیری کنید.