مزمور ۸: ۳ – ۴

۳ وقتی به آسمان تو و به ماه و ستارگانی که آفریده‌ای نگاه می‌کنم، ۴ می گویم انسان چیست که تو به فکر او باشی و او را مورد لطف خود قرار دهی؟ آمین.

دوست من، امروز افکار خودت را بر خداوند متمرکز نگاه دار.

خدای بی‌ نهایت، خلاق و دلسوز برایتان که کنترل همهٔ این هستی‌ را در اختیار دارد.

امروز بیندیش که خدا چگونه تمام این جهان را شکل بخشیده.

به گونه‌ای عالی و پر شکوه، مکان و مسیر ستاره‌ها و سیّاره‌ها را دقیقا مشخص و محدود نموده است.

چگونه او منظومه‌ی شمسی و کهکشان‌ها را خلق فرموده و هر کدام را به خواست خود نام گذاری نموده است.

بله، خدائی که به راستی قادر به انجام هر کاری می‌‌باشد.

هیچ غیر ممکنی برای خدا وجود ندارد!

به خواست و ارادهٔ مقدس او، کرهٔ زمین خانهٔ شما گردید. (پیدایش فصل ۱(

به خواست و امر خداوند در میان دریای سرخ راهی باز شد تا قوم اسرائیل از آن عبور نمایند. (خروج فصل ۱۴(

به دستور خدا، خورشید و ماه از حرکت باز ایستادند. (یوشع ۱۰: ۱۳(

با قربانی پر محبت خداوند، بزرگترین دشمنان شما، یعنی “گناه و مرگ” برای همیشه شکست خوردند. (۱قرنتیان ۱۵: ۵۴ – ۵۷(

و والاتر از همه، خدائی که شما را بی‌ قید و شرط در هر شرایطی که هستید، دوست می‌‌دارد.

آری دوست من، از حضور چنین خدائی در زندگی خود آگاه باش.

در روبرویی با هر چه که امروز در پیش داری، تنها به او توکل داشته باش و از او بخواه.

زیرا با اطمینان از بودن خدائی که محافظ، مهیا کننده و دوستدارتان است، هیچ ‌چیزی نیست که شما از آن ترسان باشید.

کوروش باقری

psalm

Amen

bar Article #265 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری