غلاطیان ۴: ۴

۴ اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا بصورت یک یهودی از یک زن بدنیا بیاید،

دوست عزیز من، آیا این روزها بی‌ صبرانه در انتظار دریافت پاسخی از خداوند هستی‌؟

نا امید نباش!

خداوند وفاداره و همیشه به کلام خود، در زمان و به طریق خود، عمل می‌‌نماید.

لطفاً توجه بفرما.

همان گونه که منجی بشریت (عیسی مسیح) به طریق و در زمانی خود را به جهانیان ظاهر نمود که خارج از توقع و انتظار همگان بود، به همان گونه نیز برکات خداوند و پاسخ‌های او نیز به درخواست‌های شما، مطابق با زمان و طریق خاصِ الهی او می‌‌باشند.

برای مثال:

قوم اسرأییل بر این باور بودند که مسیحا – در زمان بحران ملی آنها به این جهان خواهد آمد.

اما خداوند نقشه‌های عالی تری داشت.

خداوند صبر نمود تا پیام خوش و حیات بخش انجیل – بتواند – به تمام نقاط این کرهٔ خاکی بشارت داده شود.

آمدن عیسی مسیح بدانگونه به این جهان، توقعات قوم اسرأییل را کاملاً نقض نمود.

توقع آنها این بود که، مسیحا به شکل قهرمانی فاتح و جنگ جویی قدرتمند خود را به جهانیان ظاهر سازد و نه نوزادی در آخور اسطبلی.

اما مسیح هدف و نقشه‌ای بس والاتر برای قوم اسرأییل و بشریت داشت.

هدف مسیح، “حفظ جان‌های – انسان گناهکارِ – از خدا جدا شده بود.”

بنا بر این دوست من، اگر تصّور می‌‌کنید که خداوند در پاسخ به درخواست شما تاخیر نموده، دلسرد و نا امید نباش!

کار خداوند با شما و این دنیا به اتمام نرسیده.

پاسخ خداوند ممکنه در آن‌ زمان – و – طریق دلخواه شما – نبوده، ولی‌ مطمئن باش که او در حال عمله.

دوست من آسوده خاطر باش.

خدا نقشه هایی فوق تصور و درک شما برای زندگیتان دارد.

بنا بر این، در اعتماد و اطاعتِ کامل از خداوند پایدار باش.

بیاد داشته باش که، “نقشه‌های خداوند برایتان، همیشه بهتر از درخواست‌های شما از اوست.”

خداوند در زمان، و به طریق و با هدفِ “برکت شما” و “جلال نام خود”، حتماً عمل خواهد نمود.

خداوند، تو را شکر می‌‌کنم که همیشه بالاتر از خواست و تصورم، برایم مهیا می‌‌فرمأیی.

من به خواست، طریق‌ها و زمان‌های تو اعتماد می‌‌کنم.

کوروش باقری

Amen

bar Article #270 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری