انجیل متی ۷: ۷ – ۱۲

بجویید تا بیابید

۷ بخواهید تا به شما داده شود. بجویید تا بیابید. در بزنید تا به روی شما باز شود. ۸ زیرا هر که چیزی بخواهد، بدست خواهد آورد، و هر که بجوید، خواهد یافت.

کافی است در بزنید، که در برویتان باز می‌شود. ۹ اگر کودکی از پدرش نان بخواهد، آیا پدرش به او سنگ می‌دهد؟ ۱۰ اگر از او ماهی بخواهد، آیا به او مار می‌دهد؟ ۱۱ پس شما که اینقدر سنگدل و گناهکار هستید، به فرزندانتان چیزهای خوب می‌دهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی‌تان، برکات خود را به شما خواهد بخشید، اگر از او بخواهید. ۱۲ پس آنچه می‌خواهید دیگران برای شما بکنند، شما همان را برای آنها بکنید. این است خلاصه تورات و کتب انبیاء.

خداوند بسیار مشتاق است تا فرزندان خانوادهٔ الهی وی، از آنچه که در فکرشان می‌‌گذارد و همچنین نیاز‌های خود با او گفتگو کنند.

شاید برای شما این سوال بوجود آید که، “چرا خدا بسیار مشتاق است تا فرزندان خانوادهٔ الهی او (ایمانداران به عیسی مسیح) در مورد نیاز‌ها و افکارشان با او گفتگو کنند؟

پاسخ به این سوال این است که، “زیرا خداوند پدر مهربان و سخاوتمندی است که مایله نیاز‌های فرزندان خود را بر طرف نماید.”

خداوند از معاشرت و مصاحبت فرزندانش با او بسیار شاد می‌‌گردد.

وقتی معاشرت و مصاحبت یکطرفه نباشد، و فقط این ما نباشیم که صحبت می‌‌کنیم بلکه شنوندهٔ خدا هم باشیم، این مصاحبت با خدا یا همان دعا‌های ما به حضور وی، برای خود ما هم بسیار لذت بخش خواهند بود.

چه لذتی بالاتر از این که فرزند از پدر آسمانی خود بشنود و در این اطمینان باشد که پدر آسمانی نیز حرف‌های او را شنیده است.

اما باید یک نکتهٔ بسیار مهم و حیاتی را به خاطر داشته باشیم.

و آن این که، “امتیاز برخورداری از گفتگو با خدا و ارائه خواسته‌هایمان به او، فقط به دلیل ایمان ما به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند است که به ما عطا گردیده است!”(انجیل یوحنا ۱: ۱۲(

۱۲ اما به همۀ کسانی که او را قبول کردند و به او ایمان آوردند این امتیاز را داد که فرزندان خدا شوند،

عزیزان، خداوند هیچ قولی به کسانی که به عیسی مسیح به عنوان منجی ایمان نمی آورند نداده است.

تنها کسانی از این امر مستثنی هستند که به گناهکار بودن خود معترف شده و به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خود ایمان می‌‌آورند.

بله، خداوند در کلامش به این عزیزان قول داده که دعا‌‌های آنها را شنیده و به آنها پاسخ خواهد داد. (رومیان ۱۰: ۹(

۹ زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی، خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت نجات خواهی یافت.

در انجیل متی ۷: ۷عیسی مسیح “سه فعل” به کار می‌‌برد تا “دعا‌” را به درستی تشریح کند.

این سه فعل عبارتند از، ۱- بخواهید، ۲- بجویید، ۳- در بزنید.

دوستان، ان سه فعلی که در این آیه بیان شده اند، به تدریج تسلسلِ شدت در دعا‌ را، از تنها ارائه درخواستمان با فعل “بخواهید” به “بجویید” و سپس، “در بزنید” می‌‌رساند.

این تعلیم عیسی مسیح به ما یاد می‌‌دهد که، “دعا‌ تنها ارائه خواسته‌هایمان به خدا و انتظار دریافت پاسخی سریع از جانب او نیست!”

بلکه دعای کتاب مقدسی، دعایی که عیسی مسیح به ما یاد می‌‌دهد، حتماً شامل شناختِ خواست و ارادهٔ خداوند پدر آسمانیمان نیز هست.

اما چطور ما خواست و ارادهٔ پدر آسمانیمان را بعد از در میان نهادن افکار و نیاز‌هایمان با او دریافت میکنیم؟

در فروتنی صبورانه منتظر سخن گفتن او با ما بودن.

در این اثنا ما باید به خواستن، جستن و در زدن خود ادامه بدهیم.

در زدن یعنی، با تحقیق و کاوش جدی و مستمر، با کمک مشورت‌های الهی، در صدد درک پاسخ خداوند بودن.

عزیزان، عیسی مسیح در آیهٔ هشتم نتیجهٔ کاربرد صحیح این سه فعل را به ما گفته.

عیسی مسیح در انجیل متی ۷: ۸می‌‌فرماید: ۸ زیرا هر که چیزی بخواهد، بدست خواهد آورد، و هر که بجوید، خواهد یافت. کافی است در بزنید، که در برویتان باز می‌شود.

عزیزان این قول خداوند است به فرزندان خانوادهٔ الهی خود.

خداوند خواستار این است که ما نظر او را در مورد درخواستی که از وی داریم بدانیم.

خداوند با مشورت ما با روح القدس، با جستجو در کلامش، در مشاورت با دیگر خواهر و برادران ایماندار، حتماً به ما پاسخ خواهد داد.

این معنای “در زدنی است که مسیح ما را بدان تشویق نموده است.”

دوستان، دعا‌ یا همان گفتگو با خدا، بسیار ساده است، ولی‌ گاهی دعا‌ کردن برای ما مشکل می‌‌شود.

گاهی با روش‌های مختلفی دعا‌ می‌‌کنیم ولی‌ اغلب احساس نا خرسندی داریم و در این حیرت می‌‌مانیم که، “آیا دعا‌‌های من هیچ فایده‌ای هم دارند؟”

دوست عزیز من، از خداوند پدر آسمانی خود بخواه تا شما را در دعا‌ (گفتگوی با خدا) به روشی که عیسی مسیح به ما یاد داده یاری فرماید.

به تدریج آموخته‌های خود را از کلام خدا و شنیده‌های خود را از او به عمل در آور.

مطمئن باش که شادمانی، خرسندی و نتایج شگرف دعا‌‌های خود را تجربه خواهید فرمود.

پس، ۱- بخواهید، ۲- بجویید، ۳- در بزنید.

کوروش باقری

Amen

bar Article #279 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری