پیدایش ۶: ۲۲

۲۲ نوح تمام اوامر خدا را انجام داد.

زمانی که حضرت نوح فرمایش خداوند را حاکی از آمدن سیل بود باور کرد، هیچ نشانه‌ای از نزدیک شدن طوفان و آمدن سیل به طور فیزیکی و مشهود وجود نداشت.

۱۷ «بزودی من سراسر زمین را با آب خواهم پوشانید تا هر موجود زنده‌ای که در آن هست، هلاک گردد) .پیدایش ۶: ۱۷(

ولی‌ نوح به گفتهٔ خداوند ایمان آورد و از وی اطاعت نمود. (پیدایش فصل شش(

عزیزان، اطاعت و فرمان برداری کامل ما از خدا، سنگ زاویهٔ ایمان ما به اوست!

با مطالعهٔ سرگذشت نوح و اطاعت او از خداوند در کلام خدا کتاب پیدایش فصل ۶ تا ۹، در می‌‌یابیم که چگونه فرمان بری وی از خداوند، موجب نجات و برکت برای او شد در حالی که نا اطاعتی دیگر مردم زمان او به نابودی آنها منتهی گردید.

دوستان، در زمان سیلی که خداوند در طول زندگی نوح اجازه داد تا سطح زمین را بپوشاند، “نجات فیزیکی نسل بشر، توسط اطاعت نوح از خدا و ساختن یک کشتی به انجام رسید.”

کشتی که نوح ساخت، پیش آگهی دهنده‌ای بود از مرکز حقیقت نجات بشریّت از گناه که توسط ایمانمان به عیسی مسیح به ما هدیه می‌‌گردد.

درست به همانگونه که اطاعت نوح از خداوند، موجب نجات وی و خانواده‌اش گردید، ایمان ما به عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی، موجب نجات و رستگاری ما می‌‌گردد.

عزیزان، ما فقط با فیض خدا – توسط ایمانمان به عیسی مسیح – به عنوان یگانه منجی – نجات می‌‌یابیم و نه با انجام کارهای خوب.

۸ بنابراین، در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته‌اید؛ و این کار شما نیست، بلکه هدیه خداست. ۹ نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست، از اینرو هیچکس نمی‌تواند به خود ببالد.

) افسسیان ۲: ۸ – ۹(

لطفاً توجه بفرمایید، ساختن کشتی که یک عمل خوب بود، موجب نزدیکتر شدن نوح به خدا نشد، بلکه – ایمان و فرمان بری کامل نوح از خدا موجب نجات و نزدیکی وی به خداوند گردید!

دوست گرامی من، ایمان شما برای رستگاری به کیست؟

شما چگونه از رستگاری خود اطمینان دارید؟

خداوند در ایمان نوح به خود، وی را از مرگ حتمی نجات داد.

او امروز هم حاضر است تا در ایمان شما به یگانه فرزندش عیسی مسیح، گناهان شما را بخشیده و حیات ابدی عطا فرماید.

شما را تشویق می‌‌کنم تا دیر نشده، این دعوت خداوند را بپذیرید.

کوروش باقری

Amen

bar Article #282 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری