انجیل متی ۹: ۹

یک گناهکار شاگرد عیسی می‌شود

۹ عیسی بر سر راه خود، به یک باجگیر به نام «مَتّی» برخورد، که در محل وصول باج و خراج نشسته بود. عیسی به او فرمود: “بیا و مرا پیروی کن!” متی فوراً برخاست و همراه او رفت.

بعد از سالها شمارش سکه‌های مالیاتی دریافت نموده از هموطنان یهودی خود، برای پرداخت به رومیان که در آن زمان کشور اسرأییل را تصرّف نموده بودند، روزی متی دعوتی را شنید که ردّ آن برایش غیر ممکن بود.

دعوتی که متی شنید این بود، “تو نیز بیا مرا پیروی کن.” (انجیل لوقا ۵: ۲۷(

یک باجگیر، شاگرد عیسی می‌شود

۲۷ پس از آن، وقتی عیسی از شهر خارج می‌شد، یکی از مأمورین باج و خراج را دید که در محل کارش نشسته است. نام این شخص، لاوی بود. عیسی به او فرمود: «تو نیز بیا مرا پیروی کن!»

همان لحظه لاوی از همه چیز دست کشید و بدنبال عیسی رفت. (انجیل لوقا ۵: ۲۸(

۲۸ همان لحظه، لاوی از همه چیز دست کشید و بدنبال عیسی براه افتاد.

بله متی همه چیز را رها کرد ولی‌ خدا را شکر که او استعدادِ خاصِ ثبت رکورد از وقایع را حفظ نمود.

قبل از پذیرش دعوت عیسی مسیح، نام او لاوی بود پسر حلفی. (انجیل مرقس ۲: ۱۴(

۱۴ سپس هنگامی که می‌رفت، لاوی پسر حلفی را دید؛ او مأمور جمع آوری باج و خراج بود و در محل کارش نشسته بود. عیسی به او فرمود: «بیا و از من پیروی کن.» لاوی نیز بلافاصله بدنبال او براه افتاد.

اما بعد از پذیرش دعوتِ عیسی و پیروی از او، وی نام جدیدی دریافت نمود.

نام جدید وی متی بود، به معنای،”هدیهٔ خداوند.”

وقتی لوقا و مرقس به متی اشاره دارند، آنها وی را لاوی می‌‌خوانند.

اما در انجیل متی او خود را، “متی باجگیر معروف” معرفی می‌‌کند. (انجیل متی ۱۰: ۳(

۳ فیلیپ، برتولما، توما، متی (باجگیر معروف)، یعقوب (پسر حلفی)، تِدی،

متی با این عمل خود سعی به بیان این حقیقت دارد که وی برای پیروی کامل از عیسی مسیح چه ‌چیزی را رها کرده بود.

دوست گرامی من، شما برای پیروی از عیسی مسیح چه چیز یا چیز هایی را رها نموده اید؟

برای پیروی راستین عیسی مسیح بودن، او امروز از شما می‌‌خواهد چه ‌چیزی را رها کنید؟

آیا رها کردن، “قلب نبخشنده” – “زبان تند و زیان بخش” – “بی‌ محبتی به دیگران” – “عادت‌های گناه آلود” و “طمع” از جمله چیز هایی هستند که او به یاد شما می‌‌آورد؟

بیأید تا آنچه که مانع پیروی کامل ما از عیسی مسیح می‌‌گردد را از خود دور کنیم تا او بتواند ارادهٔ مقدس خود را در زندگی ما به کمال رساند.

کمی به زندگی گذاشته خود بیندیشید و از عیسی مسیح برای دعوت او از شما برای پیروی از خود تشکر کنید.

زندگی به معنای واقعی آن است که شخص به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خود ایمان داشته و در جهت اجرای اراده و خواست او، پیرو وی باشد!

کوروش باقری

Amen

bar Article #285 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری