مزمور ۲۵: ۳ – ۵

۳ بلی‌، آنانی‌ كه‌ به‌ تو امیدوارند هرگز سرافكنده‌ نخواهند شد، اما كسانی‌ كه‌ بیجهت‌ از اوامر تو سرپیچی‌ می‌كنند خوار خواهند شد. ۴ ای‌ خداوند، راه‌ خود را به‌ من‌ نشان‌ ده‌ و احكام‌ خود را به‌ من‌ بیاموز. ۵ راستی‌ خود را به‌ من‌ تعلیم‌ ده‌ و مرا هدایت‌ فرما،

زیرا تو نجات‌ دهنده‌ من‌ هستی‌ و من‌ همیشه‌ به‌ تو امیدوار بوده‌ام‌.

صبر برای زمان مناسب خداوند، نه غیر فعال است و نه، وقت گذرانی.

صبر در خداوند، مستلزم انظباط و تعهد مستحکممامی‌‌باشد.

به نظر من، لزومات اولیه برای یک، “صبر موفق”، چهار خصلت می‌‌باشند.

۱ – ایمان:

طریق و زمان‌های خداوند به هیچ وجه شبیه طریقها و زمان‌های ما نیستند.

اشعیا ۵۵: ۸ – ۹

۸ خداوند می‌فرماید: «فكرهای‌ من‌ فكرهای‌ شما نیست‌، و راه‌های‌ من‌ هم‌ راه‌های‌ شما نیست‌. ۹ به‌ همان‌ اندازه‌ كه‌ آسمان‌ بلندتر از زمین‌ است‌، راه‌های‌ من‌ نیز از راه‌های‌ شما و فكرهای‌ من‌ از فكرهای‌ شما بلندتر و برتر است‌.

از دیدگاه انسانی، خداوند همیشه طرق و زمان هایی را انتخاب می‌‌کند که با ما متفاوت هستند.

ولی‌ به تدریج که در صبر و ایمان به او، منتظر نتیجه می‌‌شویم، در می‌‌یابیم که طروق و زمان‌های او آنچنان هم غیر منطقی نبوده اند.

و از آنجایی که ما می‌‌آموزیم تا موزون و هماهنگ با، “خواست و زمان های” خداوند به سر ببریم، علت انتخاب زمان‌های او را شناخته و ارج خواهیم نهاد.

۲ – فروتنی:

در صبر برای اقدام خداوند، ما می‌‌بایستی به نیاز خود به او یقین داشته باشیم.

تسلیم اراده و زمان خداوند شدن، فروتنی و تواضع کامل ما را لازم دارد.

ما نمی توانیم بنا بر خواست و زمان خود، تصمیم گیری نموده و به زندگی ادامه دهیم، و در عین حال ادعا کنیم که زندگیمان را کاملاً به خداوند سپرده ایم.

۳ – تحمل:

آیا شما حاضرید در شرایط فعلی خود باقی بمانید تا زمانی که هدایت مقدس و واضح خداوند را دریافت نمأیید؟

صبر برای زمان خداوند و شنیدن از او، به این مفهوم نیست که ما در حال فعالیت نیستیم و اجازه داده ایم در طول این زمان، شرایط و موقعیت ما از هم پاشیده شوند.

برای هماهنگ و موزون بودن با زمان خداوند، باید تصمیم بگیریم تا با جدیت متحمل شرایط خود بشویم.

۴ – شجاعت:

از دیگر لزومات برای حصول یک صبر موفقیت آمیز ، “شجاعت” ما می‌‌باشد.

اگر شجاع و مواظب نباشیم، این امکان وجود دارد که ما دست از شنیدن از خداوند کشیده، به نصیحت‌های غیر الهی گوش فرا دهیم.

ما می‌‌بایستی گوش خود را به شنیدن از خداوند عادت بدهیم.

در آن صورت است که اشتباه نخواهیم کرد و به بیراهه نخواهیم رفت.

صبر برای خداوند یکی از حکیمانه‌ترین و مهمترین عاداتی است که ما در زندگی خود اتخاذ می‌‌کنیم.

این صبر، وقت گذرانی و تنبلی ما نیست.

بلکه اینگونه صبر، یک تلاش فعال می‌‌باشد که، ایمان، فروتنی، تحمل و شجاعت ما را لازم دارد.

وقتی با خداوند صبر می‌‌کنیم، و اجازه می‌‌دهیم تا امور بنا بر اراده و زمان الهی او پیش روند، تمام قسمت‌های زندگی ما در جای صحیح خودشان قرار خواهند گرفت.

—————————————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان