عبرانیان ۱۱: ۲۳ – ۲۹
۲۳- وقتی موسی متولد شد و والدینش دیدند که او کودک زیبائی بود آنها از روی ایمان او را مدت سه ماه در منزل پنهان کردند و از نافرمانی از دستور پادشاه نترسیدند.

۲۴- ایمان باعث شد که موسی وقتی به سن بلوغ رسید از مقام و لقب « پسر دختر فرعون » بودن صرفنظر نموده آن را رد کند
۲۵- و تحمل سختی ها با قوم خدا را به لذت های زودگذر گناه ترجیح دهد.
۲۶- ننگ و خواری به خاطر مسیح را ثروتی عظیم تر از گنج های مصر دانست ، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود.
۲۷- ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم شاه نهراسد ، زیرا او مانند کسی که خدای نادیده را همیشه در جلوی چشمان خود می بیند ثابت قدم بود.
۲۸- به وسیلهً ایمان موسی فصح رابرقرار نمود و خون را پاشید تا فرشتهً مرگ ، نخست زادگان اسرائیل را نکشد.
۲۹- از راه ایمان بود که قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور کرد چنانکه گوئی از زمین خشک می گذرد ، اما وقتی مصریان سعی کردند از آن بگذرند غرق شدند.آمین.

عزیزان، مطالعهٔ این قسمت از کلام خدا، به ما می‌‌گوید که چگونه موسی در روبرویی با زمان‌های دشوار زندگی خود شکیبأیی نشان می‌‌داد.

با ایمان!

دوست من، هیچ انسانی حتی ایمانداران به عیسی مسیح هم در طول زندگی، از تجربهٔ زمان‌های دشوار مصون نیستند.

بسیار مهم است ما این حقیقت را بپذیریم که؛ “زندگی -بدون گاهی روبرویی با زمان‌های دشوار – غیر ممکن است!”

کلام خدا در ایوب ۵: ۷خیلی جالب این را بیان می‌‌کند:

– بلکه همان طور که شعله از آتش بلند می شود، بدبختی هم از خود انسان سرچشمه می گیرد.

بله، هر کدام از ما در طول زندگی، حتماً با شرایطی بغرنج و دشوار در زمینه های، سلامتی روحی و جسمی – کار و در آمد مالی – روابطِ خانوادگی یا اجتماعی و بسیاری مسائل دیگر روبرو خواهیم شد.

بنا بر این، بسیار ضروری است که ما راه مقابله با زمان‌های دشوار را، آنگونه که پدر آسمانیان خداوند می‌‌خواهد، دانسته و مطابق با آن عمل کنیم.

دوستان، بسته به این که ما چگونه با زمان‌های دشوار زندگی خود برخورد داشته باشیم، آنها می‌‌توانند ما را نابود کنند یا بسازند.

آیا شما تاکنون متوجه شده اید که چگونه هر کس در مقابل شرایط دشوار خود، واکنش نشان می‌‌دهد؟

هر شخصی بسته به نوع دیدگاه خود، عکس العمل خاص خود را نشان می‌‌دهد.

حتی در روبرویی با زمان‌هایِ دشوارِ مشابه هم، هر انسانی عکس العمل متفاوتی نشان می‌‌دهد.

بعضی در اوج شرایط بغرنجِ زندگی، همچنان استوار و متمرکز باقی می‌‌مانند، در حالی که بعضی دیگر اجازه می‌‌دهند تا شرایط بغرنج، آنها را از پای در آورده و حتی نابودشان کند.

این که ما چگونه واکنشی در روبرویی با زمان‌های دشوار زندگیمان خواهیم داشت، بستگی مستقیم به دیدگاه ما نسبت به خود – آن شرایط دشوار و خداوند دارد.

به گفته‌ای دیگر، “آیا دیدگاه ما در مرکز خود – خدا – را دارد یا که – شرایط دشوارمان – را.”

دوست من، کلید موفقیت در روبرویی با شرایط دشوار زندگی، این است که؛ “ما یاد بگیریم تا هر لحظه را با اطمینان از وجود خداوند با خودمان سپری کنیم!”

رمز موفقیت موسی برای انجام ماموریت خود، که آزادی قوم اسرائیل از بردگی مصریان بود، همین بود.

موسی آموخته بود که خدای قادر مطلق – دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضر را، در همهٔ شرایط، در کنار خود دارد.

تمرکز موسی بر روی مصریان، قدرت فرعون و سرکشی قوم اسرائیل نبود.

تمرکز موسی در برابر هر کدام از این مشکلاتش،بر خداوند و حضور دائم او با وی بود!

دوست من، شما چقدر از حضور دأیمی خداوند با خود اطمینان دارید؟

آیا اطمینان از حضور دأیمی خداوند با خود، نگرانی‌های شما را کمتر می‌‌کند؟

زیرا که او مهیا کنندهٔ هر نیاز شما است.

آیا اطمینان از حضور دأیمی خداوند با خود، ترس‌های شما را از بین می‌‌برد؟

زیرا که او محافظ قدرتمند شماست.

آیا اطمینان از حضور دأیمی خداوند با خود، به شما آرامش می‌‌دهد؟

زیرا که وی برای حل مشکلاتتان، حکمت لازمه را خواهد بخشید.

موسی همهٔ این اطمینان خاطر‌ها را در ابتدای اطاعتش از خدا نداشت، بلکه او آنها را به مرور و با ایمان به خدا آموخت و در خود پرورش داد.

من و شما هم این اطمینان خاطر را در روبرویی با شرایط دشوار زندگیمان خواهیم داشت، اگر به خداوند و حضور دائم او با خود در هر لحظه‌ ایمان داشته باشیم.

آرامش عیسی مسیح با شما باشد.آمین کوروش باقری

Amen

bar Article #291 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری