۱پطرس ۵: ۱۰
۱۰- اما ، پس از این که اندک زمانی رنج و زحمت دیدید ، خدا که بخشندهً تمام برکات روحانی است و شما را در مسیح دعوت کرده است که در جلال جاودانی او شریک شوید ، شما را کامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت.آمین.

دوست من، خداوند قادره تا از همه چیز، در جهت مثبت، برای برکت شما و جلال نام خود استفاده کنه.

در هر موقعیتی که امروز هستی‌ و با هر شرایطی که روبرو هستی‌، دو نکتهٔ مهم را فراموش نکن.

اول این که، شما به طور تصادفی در این شرایط و موقعیت قرار نگرفته اید.

دوم این که، مطمئن باش خداوند هدفی والا برای این زمانِ زندگی شما دارد.

هنگامی که حضرت داود در دوران نو جوانی خود برای محافظت از گلّهٔ پدرش مجبور بود تا گاهی با خرسها و شیر‌ها بجنگد، به فکرش هم نرسیده بود که خداوند داشت وی را برای مبارزه با جلیات در آینده آماده می‌‌کرد.

و زمانی که حضرت داود برای فراری دادن صیادانی که به گلّهٔ تحت محافظت او حمله می‌‌کردند، از فلاخن استفاده می‌‌کرد، از این حقیقت آگاه نبود که خداوند داشت او را در فنّ استفاده از فلاخن و نشانه گیری دقیق با آن پرورش می‌‌داد.

بله، هیچ کدام از وقایعی که در زندگی داود به‌ وقوع می‌‌پیوستند، شانسی و تصادفی نبودند.

بلکه خداوند با منظور و هدفی عالی وقوع هر کدام از آنها را ممکن می‌‌ساخت.

همچنین این شانسی و تصادفی نیست که شما در شرایط و موقعیتی که امروز هستید قرار گرفته اید.

شما ممکن است که در شرایط حاضر خود، کار آموزنده، تطهیر کننده و تزکیهٔ خداوند را در زندگی خود تشخیص نمی دهید.

اما خداوند، پدر آسمانی شما داره توسط هر موقعیتی که در آن هستید، برای درمان، برقراری، جایگزینی و توان دادن به شما استفاده می‌‌کند.

دوست من، خدا هرگز اشتباه نمی کند و هرگز هیچ عملی را هم بدون هدفی خاص، روشن و والا انجام نمی دهد.

این شرایط نا خوشایند و موقعیت دشواری که امروز در آن هستی‌، حتماً برای برکت شما به کار برده خواهد شد.

دوست گرامی من، آرامش خاطر داشته باش از این که دست خدا در هر شرایط زندگی شما در کاره.

در ایمان و آرامش از خداوند به خاطر حضورش با شما، کمکش به شما و دادن امید و پیروزی سپاسگزار باشید.

با هم دعا‌ کنیم.

خداوند، از تو سپاسگزارم که در این شرایط بسیار دشوارم با من هستی‌.

من به حکمت و محبت تو اطمینان دارم و می‌‌دانم که تو نهایتاً از این شرایط و موقعیت بسیار دشوار من، برای شفا – بنا شدن – تغییر یافتن و تزکیهٔ من استفاده خواهی نمود.

من زندگی خود را کاملاً به تو می‌‌سپارم تا تو مرا به آن انسانی که می‌‌خواهی باشم، مبدل گردانی.

در نام عیسی مسیح، آمین.

کوروش باقری

Amen

bar Article #292 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری