۱تسالونیکیان ۵: ۲۳ – ۲۴

۲۳ خدایی که سرچشمه آرامش است شما را کاملا پاک گرداند و عطا فرماید که روح و جان و بدن شما سالم بماند تا در وقت آمدن خداوند ما عیسی مسیح از هر نوع عیب و نقصی به دور باشید‌. ۲۴ او که شما را به سوی خود دعوت کرده است قابل اعتماد است و این کار را خواهد کرد‌.آمین.

دوستان طرح اصلی خداوند برای شما ایمانداران به عیسی مسیح، طرحی است واقعی، شگفت انگیز و والاتر از هر تصوّر تان.

در حقیقت، این زندگی محدود به کرهٔ زمین که حال ما داریم، آنقدر ما را مجذوب خواسته‌های خودش نموده که بیشترِ ما کمتر به زندگی آینده و طرح اصلی خداوند برایمان فکر می‌‌کنیم.

خواست خداوند برای همهٔ ایمانداران به عیسی مسیح، “تقدیس” آنها می‌‌باشد!

در این مطالعه، به شناخت تقدیس می‌‌پردازم.

عزیزان، در لحظه‌ای که ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود ایمان می‌‌آوریم، خداوند ما را برای خود جدا می‌‌سازد، ما به عنوان فرزند خوانده به عضویتِ خانوادهٔ الهی او پذیرفته می‌‌شویم.

از آن لحظه به بعد، در سر تا سر زندگی زمینیمان، خداوند در زندگی ما کار می‌‌کند، تا بتدریج ما را متحول و شبیه فرزندش عیسی مسیح بگرداند.

حقیقت این است که، نهایتاً روزی ما به درجهٔ عالی و پر جلال تقدیس نائل خواهیم شد!

دوست عزیز، در حال حاضر، مادامی که ما در این بدن‌های فانی بر روی کرهٔ زمین زندگی می‌‌کنیم، با گناه دست به گریبان و در مبارزه خواهیم بود.

اما وقتی فوت می‌‌کنیم، روح ما صعود نموده – به بهشت رفته و در آنجا کاملاً بی‌ گناه خواهد بود.

آنجاست که ما منجی خود، عیسی مسیح را روبرو خواهیم دید و شادی غیر قابل تصوری را تجربه خواهیم نمود.

از آن به بعد، دیگر ما هرگز با غرور و نخوت زندگی، و یا شهوات بدن در مبارزه نخواهیم بود.

۱یوحنا ۲: ۱۶

۱۶ زیرا وابستگی‌های این دنیا و خواسته‌های ناپاک، میل به داشتن و تصاحب هر آنچه که بنظر جالب می‌آید، و غرور ناشی از ثروت و مقام، هیچیک از خدا نیست؛ بلکه از این دنیای گناه آلود می‌باشد.

در حالی که این تجربه بسیار عالی و فوق تصور ما و مسرت بخش است، اما مرحلهٔ آخرِ طرح خداوند برای ما ایمانداران به عیسی مسیح نیست.

) از شما تقاضا می‌‌کنم تا به این قسمت از تعلیم توجه خاصی مبذول بفرمأیید.(

عزیزان، روزی در آینده، عیسی مسیح از آسمان (بهشت) نزول خواهد فرمود و روح‌های انسان هایی را که به او ایمان داشته و فوت نموده و به نزد وی بالا برده شده‌ بودند، با خود باز خواهد آورد.

آن‌ روح‌های باز آورده شده از بهشت توسط عیسی مسیح، با بدن‌های رستاخیز یافته‌شان پیوسته ویکپارچه می‌‌شوند.

ایماندارانی نیز که هنوز زنده اند، در لحظه‌ای تغییر می‌‌یابند.

۱تسالونیکیان ۴: ۱۴ – ۱۷

۱۴ زیرا اگر ما معتقدیم که عیسی مرد و دوباره زنده شد، همچنین ایمان داریم که خدا آنانی را که در ایمان به عیسی مرده‌اند همراه عیسی باز خواهد آورد‌.

۱۵ ما این را به حکم خدا به شما می‌گوییم: آن کسانی از ما که تا روز آمدن خداوند زنده می‌مانند زودتر از مردگان صعود نخواهند کرد‌.

۱۶ در همان موقع که فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور شنیده می‌شود خود خداوند از آسمان به زیر خواهد آمد و اول کسانی که در ایمان به مسیح مرده‌اند خواهند برخاست

۱۷ و سپس آن کسانی که از میان ما زنده می‌مانند همراه با آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود‌.آمین.

۱قرنتیان ۱۵: ۵۱ – ۵۴

۵۱ گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم‌. همۀ ما نخواهیم مرد

۵۲ بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن به محض آنکه صدای شیپور آخر شنیده شود تغییر خواهیم یافت زیرا شیپور به صدا در می‌آید و مردگان برای حیات فنا ناپذیر زنده می‌شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت

۵۳ زیرا فنا باید با بقاء پوشیده شود و مرگ به حیات جاودان ملبس گردد‌.

۵۴ حیات پوشیده شود آنچه کلام خدا می‌فرماید به حقیقت خواهد پیوست که «مرگ نابود گشته و پیروزی، کامل گردیده است»آمین.

در آن زمان است که “تقدیس ما” به کمال می‌‌رسد.

دوست عزیز من، این یک افسانهٔ ساخت فکر بشر نیست!

ما ایمانداران به عیسی مسیح، فرجامی معین شده از طرف خداوند داریم.

خود او قول داده تا ما را به این فرجام مبارک برساند.

در آن زمان و در آن مکان، در حضور پر جلال خداوند، ما کاملاً پاک و بدون هیچ نکوهشی از جانب وی، تا ابدیت در نزدش خواهیم زیست!

دوست من، حال که با طرح خدا برای خود آشنا شدید، از این به بعد چگونه خواهید زیست؟

قول نجات و دریافت حیات ابدی در نزد خداوند در بهشت برای این نیست که فقط امیدی به ما بدهد.

بلکه تا برای – زیستن با او – و برای او – مشوق و راهنما باشد.

فیض و آرامش خداوندمان عیسی مسیح همواره با شما باشد.آمین.

کوروش باقری

Amen

bar Article #305 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری