انجیل متی ۶: ۹ – ۱۵

۹ پس شما اینطور دعا کنید: ”ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدّس باد‌. ۱۰ پادشاهی تو بیاید‌. اراده تو همان طور که در آسمان اجرا می‌شود در زمین نیز اجرا شود‌.۱۱ نان روزانه ما را امروز به ما بده‌.

۱۲ خطایای ما را ببخش، چنانکه ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده‌اند بخشیده‌‌ایم‌.

۱۳ ما را از وسوسه‌ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است‌.

۱۴ «چون اگر شما خطایای دیگران را ببخشید پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید

۱۵ اما اگر شما مردم را نبخشید پدر آسمانی شما نیز خطایای شما را نخواهد بخشید‌. آمین.“

عزیزان،عیسی مسیح در نمونهٔ دعأیی که به شاگردانش آموخت، به ما “شش اصل” می‌‌آموزد که تشکیل دهندهٔ یک دعای واقعی مسیحی می‌‌باشند.

بسیاری از ایمانداران به عیسی مسیح، دعأیی را که عیسی مسیح به شاگردان خود یاد داد حفظ می‌‌کنند، با این هدف که آن را در وقت نیازشان و گفتگو با خدا تکرار کنند.

اما حقیقت این است که، اگر چه در بیان این دعا اشکالی وجود ندارد، اما خداوند ما عیسی مسیح این دعا‌ را به ما نیاموخت تا ما آن را حفظ نموده و وقت و بی‌ وقت بر زبان آورده و تکرار کنیم.

ما در انجیل یوحنا فصل هفده (۱۷) می‌‌بینیم که عیسی مسیح دعای یاد داده شده به شاگردانش در انجیل متی فصل شش را تکرار نمی فرماید.

عیسی مسیح با در نظر داشتن و رعایت شش اصلی که در چگونه دعا کردن به شاگردانش در انجیل متی فصل شش می‌‌آموزد، خود – با کلماتی دیگر، برای نیازی خاص دعا‌ می‌‌کند.

به عبارتی دیگر، شش اصلِ دعای انجیل متی رعایت – ولی‌ کلماتی دیگر بکار برده می‌‌شوند.

دقت بفرمأیید، که شاگردان عیسی مسیح از او نخواستند تا وی به آنها “یک دعا‌” را بیاموزد؛ بلکه، با آنها بیاموزد که “چگونه دعا‌ کنند.”

انجیل لوقا ۱۱: ۱ تعلیم دعا ۱ روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود‌. وقتی از دعا فراغت یافت یکی از شاگردان به او گفت: «خداوندا، همان طور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعا کردن را به ما یاد بده‌‌.»

واضح است که تفاوت فاحشی وجود دارد بین، یاد گرفتن “یک دعا‌” و یاد گرفتن این که، “چگونه باید دعا‌ کرد.”

عیسی مسیح در آغاز آموزش روش صحیحِ یک دعای واقعی به شاگردانش فرمود؛ “پس شما اینگونه دعا‌ کنید.”

انجیل متی ۶: ۹

منظور مسیح این نبود که شما از این به بعد در هر موقعیتی دقیقا همین کلمات را بکار برید.

بلکه منظور عیسی مسیح این بود که، شاگردان باید >>اصول یاد داده شده در این دعا‌ را<< همواره در تمامی دعا‌‌های آینده خود رعایت کنند!

دعای عیسی مسیح در انجیل متی فصل شش، “الگوی یک دعای همگانی جامع” را به شاگردان خود آموخت.

بگونه‌‌ای که قاعده و ضوابطِ بیان گردیده در آن دعا‌؛ در تمامی دعا‌های دیگر عهد جدید آشکار می‌‌باشند.

عزیزان، دعایی که عیسی مسیح به ما آموخت – به طور کلی به ما می‌‌آموزد که شش (۶) اصل را در دعاهایمان رعایت کنیم.

۱ – اول این که، “نام خداوند تکریم گردیده و گرامی داشته شود!”

۲ – دوم این که، “خداوند ملکوت یا همان پادشاهی خود را به زمین آورد!”

۳ – سوم این که، “ارادهٔ خداوند انجام شود!”

۴ – چهارم این که، “خداوند نیاز‌های روزانهٔ ما را بر آورده سازد!”

۵ – پنجم این که، ” خداوند گناهان ما را ببخشد!”

۶ – ششم این که، “خداوند ما را از وسوسه‌ها حفظ فرماید!”

عزیزان دقت داشته باشید که هر کدام از این اصول، در نمونهٔ دعأیی که مسیح به ما آموخت، به هدف نهأیی هر دعأیی که جلال دادنِ خداوند است کمک می‌‌کند.

اصول چهار – پنج و شش، روش و راه رسیدن و به انجام رسانیدن سه‌ اصل اولیهٔ اول، دوم و سوم هستند.

بدین گونه، همان طور که خداوند برای ما نان روزانه مهیا می‌‌فرماید، و گناهان ما را می‌‌بخشد، و ما را در مقابله با وسوسه‌ها محافظت می‌‌فرماید، نتیجتا – او در نام خود، پادشاهی و ارادهٔ الهیش ستوده شده و بر آفراشته می‌‌گردد.

دوست من، آیا دعاهای شما منعکس کنندهٔ ۶ اصلی که عیسی مسیح در نمونهٔ دعای خود به شاگردانش آموخت هستند؟

از پدر آسمانی خود بخواهید تا شما را در رعایت این مهم که چگونه این اصول را در دعاهای خود رعایت کنید یاری فرماید.

آرامش عیسی مسیح با شما باشد .کوروش باقری

Amen

bar Article #306 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری