انجیل یوحنا ۶: ۳۵

۳۵ عیسی به آنها گفت: «من نان حیات هستم، هر که نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر که به من ایمان بیاورد هرگز تشنه نخواهد گردید‌. آمین.

برای هزاران سال، قوم یهود )اسرائیل) یک دست نویسِ مخصوص برای چگونه بر گذار نمودن مهمترین واقعهٔ هر سال، یعنی “عید فصح” در اختیار داشتند و دقیقا از اصول آن متابعت می‌‌نمودند.

این دست نوشته با دقتِ تمام رویداد “عید فصح” را که شامل چگونگی رفتار مردم – نظم و ترتیب کلماتی که می‌‌بایستی به کار برده می‌‌شد – نوع غذاها – مزه‌ها – نمادها و تمامی جزئیات دیگر این عید بود را در خود داشت.

قوم یهود به خوبی از تعالیم مندرج در این دست نویس در مورد “عید فصح” آگاه بودند و هر ساله آنها را اجرا می‌‌نمودند.

به طوری که اگر در طی اجرای مراسم این عید عظیم، شخصی مرتکب اشتبا می‌‌شد، حاضرین متوجهٔ اشتباه آن شخص می‌‌شدند.

با توجه به این، در کلام خدا (انجیل متی ۲۶: ۱ – ۳۰) ما خداوندمان عیسی مسیح را می‌‌بینیم در حالی که در شرفِ مصلوب شدن بود، و شاگردانش نیز در کنارش بودند، در مراسم شام آخر شرکت جسته است.

آن شب، شبی معمولی بود که عید فصح در آن انجام می‌‌گرفت.

در حقیقت، عیسی مسیح و شاگردانش مراسمی را جشن گرفته بودند که قوم یهود برای قرنها آن را گرامی داشته و اجرا نموده بودند.

در جشنی که عیسی مسیح و شاگردانش داشتند، همه چیز به صورت معمول خود پیش می‌‌رفت تا این که، عیسی مسیح دانسته و به طور عمدی از رعایت دقیق قانون دست نویس قوم یهود در مورد عید فصح خارج شد و شروع به صحبت کردن در مورد خود نمود.

به عنوان نجات دهنده، عیسی مسیح نان عید فصح را در دست‌های خود گرفت و کلماتی شکه آور بر زبان آورد.

او فرمود: انجیل متی ۲۶: ۲۶

۲۶ شام هنوز تمام نشده بود که عیسی نان را برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرده به شاگردان داد و گفت: «بگیرید و بخورید، این است بدن من» آمین.

عزیزان، عید فصح فقط در مورد نجاتِ قوم خاصِ یهود بود از اسارت به آزادی کامل.

اما تعلیمات کلام خدا در عهد قدیم و همینطور عهد جدید، حکایت به آزادی رسانیدن عمیقتر و وسیع تری از تنها قومی توسط قومی دیگر دارد.

کلام خدا همواره تأکید به “نجات و رستگاری تمامی بشریت” از “اسارت غم انگیز گناه دارد!”

دوستان، همان گونه که خداوند ما عیسی مسیح، نان را در شب عید فصح در دست‌های خود گرفته بود، وی به آرامی اعلان داشت که در حقیقت بدن خورد شده‌‌ٔ (مصلوب) او تنها منبع کافی و قابل پذیرش برای نجات بشر از مجازات گناهانش می‌‌باشد.

انجیل لوقا ۲۲: ۱۹

۱۹ همچنین کمی نان برداشت و پس از شکرگزاری آن را پاره کرد و به آنان داد و فرمود: «این بدن من است که برای شما تسلیم می‌شود‌. این کار را به یادبود من انجام دهید‌‌.» آمین.

عیسی مسیح از پیروی قانون دست نویس مراسم عید فصح خارج شد و کاری جدید انجام داد تا برای آشتی ما انسان‌های گناهکار با خدا و دریافت رستگاری، پیشگام شده باشد.

عیسی مسیح مادامی که به سوی صلیب می‌‌رفت تا جان خدا را برای تمامی نسل بشر یکبار برای همیشه هدیه کند، در مراسم شام آخر این عمل را به نمایش گذارد تا به بشریت اعلان نماید که حال وی “همهٔ انسانها را از هر قوم و نژاد دوست دارد و در دریافت او رستگار خواهد فرمود.”

عزیزان، عیسی مسیح بود که راه آشتی با انسان گناهکار را گشود و خود قدم اول را در آن نهاد.

توسط قطعه‌ای نان در شب مراسم عید فصح، عیسی مسیح به بشریت آموخت که وی چگونه می‌‌تواند از اسارت گناه آزاد شده و رستگار گردد.

آرامش عیسی مسیح با شما باشد.

کوروش باقری

Amen

bar Article #308 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری