انجیل متی ۲۶: ۲۸

۲۸ …. این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود.آمین.

دوستان، در خلال اولین شام آخر، عیسی مسیح پیاله‌ای از شراب را در دست گرفت و فرمود؛ “…. این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود “.

یک بار دیگر کلماتِ عیسی مسیح شنوندگان خود را در طول اجرای مراسم شام آخر بهت زده کرد.

عزیزان، هر یهودی از قوم اسرائیل حکایت قدیمی “عهد اولیهٔ خدا با قوم اسرائیل” را شنیده، خوانده و به یاد داشت.

عهدی که خداوند در کلامش در کتاب خروج ۶: ۷تکرار فرموده بود.

۷ شما را قوم خود خواهم ساخت و خدای شما خواهم بود. وقتی شما را از بردگی مصری‌ها نجات دادم، خواهید دانست که من خدای شما هستم. آمین.

اما با ادامهٔ مطالعهٔ کلام خدا و آگاهی از چگونگی رفتار انسان در می‌‌یابیم که انسان باز به سوی گناه گرایش پیدا کرد.

بله، همهٔ انسانها دوباره گناه کردند و سهم خود را در عهد اولیه با خداوند اجرا نکردند، بلکه با ارتکاب گناهان خود، آن را نقض نمودند.

اما خداوند انسان را- در گناهش – و -به دور از خود- رها نفرمود.

از آن به بعد، در سراسر کلام خدا می‌‌خوانیم که چگونه خداوند مکرراً به دنبال انسان گناهکار بوده و به او قول می‌‌دهد که عهد دیگری بین او و انسان خواهد بود.

عهد جدیدی که اولین عهدِ بین او و انسان گناهکار را فسخ نمی نماید و از میان بر نمی دارد، بلکه آن را به کمال می‌‌رساند.

حال در آن شبِ شام آخر، عیسی مسیح با در دست داشتن پیاله‌ای از شراب گفته‌ای خارج از قوه تفکر را اعلان می‌‌کند.

عیسی مسیح به طور واضح بیان می‌‌فرماید که آن عهدِ جدید خداوند با انسان گناهکار در همان زمان – توسط او – در آنجا حاضر شده بود.

عیسی مسیح بسیار مختصر و واضح می‌‌فرماید؛ ۲۸ …. این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود.آمین). اجیل متی ۲۶: ۲۸ (

درست به همان گونه که عیسی مسیح به عنوان برّه خدا گناه بشریت را آمرزید. انجیل یوحنا ۱: ۲۹

۲۹ و در فردای آن روز یحیی عیسی را دید که به جانب او می‌آید. پس گفت: «اینک بره خدا که گناه جهان را بر می‌دارد! آمین.

عزیزان، خداوند ما، منجی ما، عیسی مسیح، در مقابل این فرمایش خود – “ما را به عکس العمل فرا می‌‌خواند!”

واکنش و عکس العمل صحیح هر انسانی بعد از شنیدن این گفته مسیح، این است که؛ “پیالهٔ هدیه شدهٔ او را بنوشد.”

به عبارتی دیگر، “خون ریخته شدهٔ عیسی مسیح را – به جای خون خود – برای پرداختتاوان گناهانش بپذیرد!”

عزیزان بیأیید برای لحظه‌ای خودمان را در آن صحنه‌ای که عیسی مسیح این گفته را فرمود قرار دهیم.

با این کار به یک حقیقت پی می‌‌بریم، و آن این که، “ما هم درست مانند شاگردان عیسی مسیح در کنارش در آن‌ زمان، گناهکاریم و از خداوندِ قدوس بدور.”

هیچ کدام از ما کاملاً بی‌ گناه نیست، ولی‌ سعی در نشان دادن بی‌ گناهی خود داریم و در این رفتار خود مصریم.

بله، ما هم مانند شاگردان عیسی مسیح به او خیانت خواهیم کرد و مرتکب گناه خواهیم شد.

اما با این وجود، او نه تنها با ما دوست می‌‌ماند، با ما می‌‌خورد و می‌‌آشامد، بلکه جان خود را نیز به ما هدیه می‌‌کند.

دوستان، وقتی عیسی مسیح فرمود،۲۸ زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری بجهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود)انجیل ۲۶: ۲۸ (در واقع نبوت ارمیا نبی به تحقق پیوست.

کلام خدا در ارمیا ۳۱: ۳۴فرموده بود:۳۴ در آن زمان دیگر نیازی نخواهد بود کسی به دیگری تعلیم دهد تا مرا بشناسد، چون همه از کوچک تا بزرگ، مرا خواهند شناخت. من نیز خطایای ایشان را خواهم بخشید و گناهانشان را دیگر به یاد نخواهم آورد!» آمین.

و با به تحقق‌ پیوستن این نبوت در ارمیا ۳۱: ۳۴، عهد جدید خداوند، در حال حاضر – در مقابل چشمان ما – بر قرار گردیده است.

این هدیه‌ای خالص و ناب است که براستی هر انسانی را به حیرت می‌‌اندازد.

آری عزیزان، عیسی مسیح حال از ما واکنش می‌‌خواهد.

او می‌‌خواهد ما خون هدیه شدهٔ او را بپذیریم. انجیل متی ۲۶: ۲۷

۲۷ و پیاله را گرفته، شکر نمود و بدیشان داده، گفت: «همه شما از این بنوشید!!!آمین

عیسی مسیح می‌‌خواهد ما ایمان داشته و بپذیریم که، وی براستی جان (خون) خود را برای ما داد تا حال ما از اسارت گناه و پرداخت تاوان گناهانمان آزاد باشیم.

چه فیض عظیمی!

قلب خود را گشوده و تا فرصت هست، هدیهٔ مسیح را از او دریافت نمأیید.

آرامش الهی عیسی مسیح با شما باشد .کوروش باقری

Amen

bar Article #309 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری