انجیل متی ۱: ۲۰ – ۲۱

۲۰ یوسف هنوز در این فکر بود که فرشته خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت: «ای یوسف پسر داود، از بردن مریم به خانه خود نترس‌. زیرا آنچه در رحم او است از روح‌القدس است‌.

۲۱ او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد‌‌‌.»آمین.

تا زمانی که یوسف مریم را به نامزدی خود انتخاب نکرده بود، زندگی او معمولی و شبیه همهٔ مردان دیگر در شهری که او زندگی می‌‌کرد بود.

بدون شک او هم مانند دیگر مردان شهر و زمان خود در فکر کار و کاسبی و ساختن آینده‌ای دلخواه برای خود بود.

هیچ فکر و واقعه‌ای درزندگی روزانهٔ او اختلالی وارد نمی کرد تا روزی که مریم به وی گفت که او آبستن می‌‌باشد.

در آن زمان بود که یوسف خصلت‌های خدا پرستانهٔ خود را بروز داد.

در عین حالی که یوسف از شنیدنِ آبستنی مریم شوکه شده بود، ولی‌ او آشکارا نگرانِ آبرو و حیثیت مریم نیز بود.

خداوند حال پریشان و نگرانی یوسف برای مریم را دید و برای آرامش او فرشته‌ای را فرستاد تا به‌ وی بگوید،

«ای یوسف پسر داود، از بردن مریم به خانه خود نترس‌. زیرا آنچه در رحم او است از روح‌القدس است‌. ۲۱ او پسری به دنیا خواهد آورد و تو او را عیسی خواهی نامید زیرا او قوم خود را از گناهانشان رهایی خواهد داد‌‌‌.»آمین.

انجیل متی ۱: ۲۱ – ۲۲

از آن لحظه به بعد یوسف دیگر هیچ گونه شکی نداشت که خداوند وی را برگزیده بود تا از مریم و فرزندش مراقبت نماید.

یوسف به وظیفه‌ای که خداوند به وی محول فرموده بود، که آن، محبّت و مراقبت از مریم و فرزندش بود، وفادار ماند.

یوسف با شجاعت و در روحیه‌ای بالا، به شایعات کذبی که در مورد حاملگی مریم در میان مردم شهر می‌‌چرخید اعتنأیی نداشت.

یوسف نسبت به آن چه “خدا” از وی خواسته بود وفادار بود و اجازه نمی داد تا شایعات مردم مانع مراقبت او از مریم و فرزندش شود.

بعد از تولد عیسی، فرشته‌ای یوسف را از خطر جانی قریب الوقوع برای فرزندش آگاه ساخت.

یوسف بلا درنگ مریم و عیسی را به کشور مصر برد و در آنجا ماند تا خطری که جان عیسی را تهدید می‌‌کرد بر طرف گردید.

فرار به مصر

۱۳ پس از رفتن آنان فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت: «برخیز، کودک و مادرش را بردار و به مصر فرار کن و تا وقتی که به تو می‌گویم در آنجا بمان زیرا هیرودیس می‌خواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند‌‌‌.» ۱۴ پس یوسف برخاست و مادر و طفل را برداشته در همان شب عازم مصر شد‌. ۱۵ و تا وقت مرگ هیرویس در آنجا ماند و به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود تحقق یافت که: «پسر خود را از مصر فرا خواندم‌‌‌.» آمین.

انجیل متی ۲: ۱۳ – ۱۵

یوسف این مرد فروتن با اطاعت خود از خواستهٔ خدا – خداوند را ارج نهاد.

یوسف استوار و محکم در قناعت تمام، در اطاعت از خدا زندگی کرد و توجهی به بهأیی که می‌‌بایستی برای اطاعت خود از خدا می‌‌پرداخت نمی نمود.

دوست من، شما چگونه می‌‌توانید آنقدر در ایمان خود به خدا رشد داشته باشید که نام او در زندگیتان جلال یابد؟

می‌ توانید با مطالعهٔ منضبط کلام خدا و تعمق در آن‌ و زندگی روزانه با عیسی مسیح آغاز کنید.

آغازی اینچنین، به شما کمک خواهد کرد تا ارادهٔ خدا را برای زندگیتان شناخته و در آن راستا زندگی کنید.

عزیزان، وقتی یوسف هیچ کس را نداشت که وی را هدایت نموده و آرامش بخشد، او به خدا نزدیکتر می‌‌شد و حکمت، قوت و آرامش لازمه را از وی دریافت می‌‌نمود تا قادر گردد در اجرای ماموریت خطر ناک خود برای خداوند موفق باشد.

امروز هم خداوند به من و شما حکمت، قوت و آرامش لازمه برای زیستن در ارادهٔ خود را خواهد داد، اگر ماندن یوسف به او حق تقدم اول را در زندگی خود بدهیم.

آرامش عیسی مسیح با شما باشد.

کوروش باقری

Amen

bar Article #312 www.radioaramesh.org نویسنده: کورش باقری