دوستان – آيا کاملا ايمان داريد که خداوند شما را بدون هيچ قيد و شرطی دوست دارد؟

آيا ايمان داريد که خداوند بسيار مشتاق است تا با شما دوست بوده و رابطه‌ای شخصی و صميمی داشته باشد؟

آيا باور داريد که خداوند آنقدر شما را دوست دارد که حتی فرزند خود خوانده – به خانواده الهی خود پذيرفته و محبت می نمايد ؟

برای شروع اين رابطه قشنگ و آرامش بخش پدر و فرزندی با خداوند می توانيد روح او را به قلبتان دعوت کنيد!

اگر مايل به شروع اين رابطه بيمانند پدر و فرزندی با خداوند هستيد بايد اول شرط خداوند را که موجب بخشيدن گناهان ما در گذشته و آينده گرديده بپذيريد.

بله دوستان، رابطه شکسته من و شما با خداوند از بدی و بيوفايی او نبوده و نيست!

اشتباهات، قصورت و گناهان ما موجب جدائی و ايجاد فاصله بين ما و خداوند گرديده.

اما خداوند از روی محبت و حکمت الهيش برای بر طرف کردن اين جدائی راه چاره‌ای مهيا فرمود.

او يگانه پسرش عيسی مسيح را چون هديه‌ای بينظير به اين جهان فرستاد.

ما با دريافت اين هديه خٔداوند و قبول اين حقيقت که گناهکار ميباشيم و حال آماده أيم عيسی مسيح را به عنوان

منجی و نجات دهنده خود بپذيريم با خداوند تجديد رابطه برقرار می نمأييم.

خدا را شکر به خاطر اين لطف و محبت بی‌مانندش!

از شما دعوت مينمايم تا برای شروع يک رابطه جاويدان پدر و فرزندی با خداوند در فروتنی کامل به او چنين بگوييد.

خداوندا؛ من به تو ايمان دارم! من اعتراف ميکنم که گناهکارم و با تمام سعی و تلاش انسانيم و انجام مراسم مذهبی نتوانسته‌ام کاملا بی‌گناه زندگی کنم. در اين لحظه من هديه عزيز تو را که فدا شدن پسرت عيسی مسيح برای گناهان من بوده را نياز داشته و می پذيرم. من ايمان دارم، که عيسی مسيح برای تمام گناهان من قربانی شد. او تاوان گناهان مرا کاملا, يکبار برای هميشه پرداخت، و پس از سه روز از مردگان قيام فرمود و اکنون در کنار تو برای ما شفاعت ميکند. خواهش ميکنم به قلب من وارد شو و کنترل زندگی مرا در دستهأی پر قدرت خودت بگير. در نام عيسی مسيح دعا می کنم، آمين.

با خوش آمد به شما برای دريافت اين نجات ابدی و به عضويت در آمدن خانواده خداوند.

حال ببينيم قولهأی خداوند برای ما چيست و چگونه وی ما را در مصاف با نگرانی‌های زندگی همانند پدری دلسوز و مهربان کمک و راهنمايی ميفرمايد.

در کلام خدا، کتاب عبرانيان فصل ۴ و آيه ٣ می خوانيم:

فقط ما که به خدا ايمان داريم ميتوانيم به آرامش خدا دسترسی پيدا کنيم. او فرموده است، در خشم و غضب خود قسم خورده‌ام آنانی که به من ايمان نياورند، هرگز روی آرامش را نخواهند ديد. آمين.

پس ملاحظه می فرمائيد که در اين آيه خداوند آرامش خود را برای ايمان دارانش ضمانت ميکند.

در ادامه گفتگوی خود در مورد چگونه زيستن و چگونه رفتار کردن بعد از ايمان آوردن به مسيح، و عضو خانواده خداوند شدن آياتی ديگر از کلام خداوند را با هم در اين مورد مطالعه ميکنيم.

اميدوارم که اين آيات بتوانند راهنما و آرامش بخش شما عزيزان باشند.

در کلام خداوند کتاب کولسيان فصل سوم و آيات ١۴ – ١۵ می خوانيم:

مهمتر از همه بگذاريد محبت هادی زندگی شما باشد; زيرا محبت, عامل همبستگی کامل مسيحيان است. بگذريد آرامشی که مسيح عطا ميکند همواره بر دلهأی شما مسلط باشد، چون همه ما بايد مانند اعضائ يک بدن در هماهنگی و صفا زندگی کنيم. در ضمن، هميشه شکر گذر باشيد. آمين.

در ادامه قولهأی خداوند برای نجات ما از نگرانی‌های اين دنيا آياتی را از انجيل مت ۶: ٢۵ – ٣۴

مطالعه ميکنيم.

نصيحت من اين است که برای خوراک و پوشاک غصه نخوريد! برای همين زندگی و بدنی که داريد شاد باشيد. آيا ارزش زندگی و بدن، بيشتر از خوراک و پوشاک نيست؟٢۶ به پرندگان نگاه کنيد، غصه ندارند که چه بخورند. نه ميکارند و نه درو ميکنند، و نه در انبارها ذخيره ميکنند، ولی پدر آسمانی شما خوراک آنها را فراهم ميسازد. آيا شما برای خدا بيشتر از اين پرندگان ارزش نداريد؟٢٧ آيا غصه خوردن ميتواند يک لحظه عمرتان را طولانی تر کند؟

٢٨ چرا برای لباس و پوشاک غصه ميخوريد؟ به گلهأی سوسن که در صحرا هستند، نگاه کنيد. آنها برای لباس غصه نميخورند. ٢٩ با اين حال به شما ميگويم که سليمان هم با تمام شکوه و ثروت خود، هرگز لباسی به زيبايی

اين گلهأی صحرايی نپوشيد. ٣٠ پس اگر خدا در فکر گلهايی است که امروز هستند و فردا از بين ميروند، چقدر بيشتر در فکر شماست، ائ کم ايمانان. ٣١،٣٢ پس غصه خوراک و پوشاک را نخوريد. چون بی‌ايما نان در باره اين چيزها دائما فکر ميکنند و سخن ميگويند. شما با ايشان فرق داريد. پدر آسمانی شما کاملا ميداند شما به چه نياز داريد.

٣٣ اگر شما قبل از هر چيز، به ملکوت و عدالت خدا دل ببنديد، او همه اين نياز‌های شما را بر آورده خواهد ساخت.

٣۴ پس غصه فردا را نخوريد، چون خدا در فکر فردای شما نيز ميباشد. مشکلات هر روز برای همان روز کافی است، لازم نيست مشکلات روز بعد را نيز به آن بيفزاييد. آمين.

من برای صرفه جويی در وقت از تکرار همه آيات خود داری می کنم، ولی بجاست که اين آيات را با تامل و دقت بيشتری مطالعه کنيم.

اميدوارم که شنيدن آنها توانسته باشد تا حدی از غصه‌ها و نگرانی‌های شما کاسته باشد.

آيه ٢۶ را به خاطر آوريد، که ميگويد; آيا شما برای خدا بيشتر از پرندگان ارزش نداريد؟

اجازه بفرمائيد تا آيه ٢٧ را هم به شما خاطر نشان کنم;

آيا غصه خوردن می تواند يک لحظه عمرتان را طولانی تر کند؟

دوستان، خداوند اين را از من و شما سوال ميکند تا به خود آييم.

جواب شما به اين سوال خداوند چيست؟

در آيه ٣٢ خوانديم که فرمود، پدر آسمانی شما کاملا ميداند شما به چه نياز داريد.

آيا اين آيه هم به شما در کمبودها و مشکلات روزمره آرامش و اطمينان می بخشد؟ پس غصه فردا را نخوريد.

از شما دعوت می کنم تا با هم قسمت ديگری از کلام خداوند را مطالعه کنيم.

در فيليپيان فصل ۴ وآيه ۴ٔ می خوانيم:

“در خداوند دائما شاد باشيد و باز هم می گويم، شاد باشد.”

دوستان، خداوند می خواهد که ما چگونه باشيم؟ شاد!!

البته که اين شادی با شادی که هرزه گی به دنبال دارد فرق می کند.

چون خداوند کاملا پاک، قدوس و مبرا از هر گناهی می باشد ما نيز به عنوان ايمانداران به او و همينطور فرزند خانواده الهی او وظيفه داريم که پاک زندگی کنيم.

شادی که خداوند ما را به آن دعوت می فرمايد يک شادی کاملا پاک درونی و مقدسی است که فقط خود خداوند آن را بر دلهأی ما حاکم می سازد.

حتی اگر ما در روزهای سخت و مشکلاتی دشوار گرفتار شويم باز اين شادی در ما باقی خواهد ماند, چون شادی خداوند درون ما با فشار مشکلات اين زندگی از بين نخواهد رفت.

بقيه آيه‌های فصل ۴ از همان کتاب فيليپيان آيه پنجم;

در هرکاری, از خود گذشتگی نشان بدهيد و ملاحظه حال ديگران را بکنيد. به خاطر داشته باشيد که خداوند به زودی بر ميگردد. برای هيچ چيز غصه نخوريد، در عوض برای همه چيز دعا کنيد و هر چه لازم داريد به خداوند بگوييد و فراموش نکنيد که برای جواب دعاها، از او تشکر کنيد.

اگر چنين کنيد، از آرامش خداوند بهره مند خواهيد شد، آرمشی که فکر انسان قادر به درک آن نيست. اين آرامش الهی به فکر و دل شما که به عيسی مسيح ايمان آورده ايد، راحتی و آسايش خواهد بخشيد.

کلام خداوند همچنين در آيه ٨ ادامه می دهد:

برادران عزيز، در خاتمه بگذاريد اين را نيز بگويم، فکرتان را بر روی هر چه راست و درست است ثابت نگاه داريد.

در باره چيز هايی فکر کنيد که پاک و زيباست. در صفات خوب و پسنديده ديگران تامل کنيد. در باره چيز هايی فکر کنيد که می توانيد خدا را برای آنها شکر کنيد و به وجود آنها خوش باشيد. آمين. خدا را شکر.

دوستان، حتما به ياد داريد که در جواب اين سوال که نگرانی چگونه و از چه راهی به وجود ما راه پيدا ميکند، گفتيم که از راه “”فکر”” ما.

خداوند در اين آيه ها، به زيبايی و صراحت راه درمان را بيان فرموده است.

برای جلو گيری از نفوذ افکار منفی، خطر ناک و مسموم کننده، کلام خداوند ميفرمايد که؛ فکرتان را بر روی هر چه راست و خوب و درست است، ثابت نگاه داريد.

در باره چيز هايی فکر کنيد که پاک و زيباست.

خداوند می فرمايد؛ در صفات خوب و پسنديده ديگران تامل کنيد.

در باره چيز هايی فکر کنيد که به عوض بياد آوردن خاطرات تلخ و بد از انسانها و کلنجار رفتن با آنها در ذهنمان،

می توانيد خدا را برای آنها شکر کنيد و به وجود آنها خوش باشيد.

من اطمينان دارم؛ اگر از صميم قلب تصميم بگيريم که امر خداوند را اطاعت کرده و مطابق کلام او زندگی کنيم، با کمک روح قدوس او می توانيم افکارمان را عوض کرده و از رنج، غصه و اشفتگی‌های درونی مان رها بشويم!

از شما دعوت ميکنم تا با هم به حضور خداوند برويم و آرامش الهی را که وعده داده است دريافت داريم.

پدر آسمانی، من با سپاس و شکر گذاری به حضور تو آمده ام. پدر جان، از تو تقاضا می کنم که از آرامش و شادی که در کلامت وعده داده‌ای به ما ارزانی دار. پدر ما را با روح پاک خودت بشوی و آرامش ببخش. ما محتاج تو هستيم، کمکمان کن تا قلبی پاک و روحی شاد داشته باشيم. کمکمان کن تا غم و غصه چيز‌های گذشته و بی‌ارزش زندگی را از خود دور کنيم. پدر عزيز، کمکمان کن تا بتوانيم افکارمان را آنگونه که رضايت تو در آن است هدايت کنيم. کمکمان کن تا ديگران را انگونه که تو دستور داده‌ای دوست داشته و محبت کنيم.

در نام عيسی مسيح دعا می کنيم، آمين.

آرامش عیسی مسیح با شما باشد.

کوروش باقری