مزمور ۲۷: ۱۳-۱۴

۱۳ اگر مطمئن‌ نبودم‌ كه‌ نیكویی‌ خداوند را بار دیگر در این‌ دنیا می‌بینم‌، تابه‌ حال‌ از بین‌ رفته‌ بودم‌. ۱۴ به‌ خداوند امیدوار باش‌ و بر او توكل‌ كن‌. ایمان‌ داشته‌ باش‌ و ناامید مشو.

آیا شما در حال حاضر منتظر دیدن مداخله خداوند در زندگی‌ خود و یا یکی‌ از عزیزانتان می‌‌باشید؟

یکی‌ از بغرنج‌ترین سوالاتی که ما به عنوان ایماندار به ‌عیسی مسیح با آن روبرو هستیم این است که

“چرا پدر آسمانی ما گاهی‌ در عمل آوردن آرزوها و خواستهایی که برای ما ضروری می‌‌باشند تاخیر

می‌کند؟”

به عبارتی دیگر، چرا خداوند کار ما را مناسب با آن زمانی‌ که ما از او انتظار داریم به انجام

نمی رساند؟

جواب به این سوال را فقط خود خداوند می‌داند و بس!

به هر حال برای در آرامش زیستن در بیقراری‌هایمان زمانی‌ که منتظر عملکرد خداوند در شرایطی

هستیم، می‌‌توانیم در نگرش و طرز برخوردمان با صبر خداوند تغییراتی را بوجود آوریم.

تمرکز خود را مشخص کنید:

در اوقاتی که ما در اشتیاق و عجله فراوان به سر می‌بریم، بسیار احتمال دارد که توجه ما تماما بر

روی خواست ما متمرکز باشد تا خداوند و خواست و مشیت الهی پدرانه او!

ما ممکن است در ابتدا با خداوند در به رسیدن به مقصودی شروع کرده باشیم ولی‌ اگر توجه و تمرکز خواست ما، رضایت پدر آسمانیمان نباشد، بسیار آسان است تا به تدریج فقط در پی‌ انجام خواست انسانی‌ خودمان باشیم.

اگر این نگرش غلط را پیروی کنیم، دیری نمی‌‌پاید که توجه کامل ما از اجرای خواست مقدس خداوند و

این که ما در او کی‌ هستیم، بر این پایه بنا خواهد شد که او باید کاری برای ما انجام دهد!

گاهی‌ خداوند، با وجود اشتیاق به درخواست شدید ما برای مداخله در امری تاخیر می نماید تا توجه

کامل ما را به خود و رابطه‌ای که می‌باید با او داشته باشیم جلب کند.

به عبارتی دیگر، تا ما را از خودخواهی به خدا خواهی‌ و با او همگام بودن هدایت کند!

خواست اول خداوند همیشه برای ما این است که به او اعتماد و ایمان کامل داشته باشیم و رابطهٔ پدر و

فرزندی خود را با او در صدر هر چیزی در زندگی‌ قرار دهیم.

دومین کار صحیحی که ما میتوانیم برای در آرامش زیستن در صبر خداوند انجام دهیم این است که:

توقعات و انتظارات خودمان را در دست پر قدرت او بنهیم.

خداوند همچون پدری دلسوز و مهربان که همواره همهٔ نیازهای ما را می‌داند، پیشاپیش ما، برای

خیریت ما در کار می‌باشد.

ولی‌ گاهی ما آنقدر خودخواهانه به نتیجه و پی‌ آمد خواستهٔ خود چسبیده ایم که برای خداوند و عملکرد

او جایی‌ باقی‌ نمی‌‌ماند.

در این زماناستکه او در محبت خود مداخله برای رسیدن به آن نتیجه‌ای که ما خواهان آن می‌‌باشیم

تاخیر می‌کند، تا زمانی‌ که ما به خود آمده و فروتنانه اختیار همه چیز را به وی بسپاریم.

توقعات و انتظارت ما نمی بایستی به دور از خواست مقدس پدر آسمانی و نقشه مقدس او برای

زندگیمان باشد.

همیشه در این انتظار و توقع به سر بردن که خداوند چه وقت و به چه صورت باید در امری مداخله

کرده و نتیجهٔ عملکرد او چه باشد، از نظر روحی‌ و روانی‌ برای ما بسیار دشوار و طاقت فرسا است.

ما نمی توانیم خداوند را به عجله وا داشته یا نظر او را در موردی عوضکنیم!

بنابراین مدام در حسرت و امید این که،‌ای کاش خداوند در این زمان خاص و بدان صورتی که ما

برایش نقشه کشیده و آرزویش را داریم -کاری کسل کننده و گاهی دردناک می‌‌باشد و عملی‌ است کاملا اشتباه!

یک چنین روشی‌ آرامش و سلامتی‌ را به تدریج از ما سلب می‌‌کند.

در حالی‌ که آرامش واقعی‌ و پیروزی قطعی‌ از آن کسانی‌ خواهد بود که به خداوند و اینکه او بهترین

را برای ما در نظر دارد یقین داشته باشیم و اجازه بدهیم تا وی در زمان مناسب مداخله کرده و نتیجه

را به نفع ما به پایان برساند.

خلاصه:

عزیزان، می‌بایست همواره به یاد داشته باشیم -مادامیکه در صبر به سر می‌بریم خداوند به گونه‌ای

فعال در کار می‌باشد.

خداوند تمام تصویر را به خوبی‌ می نگرد و در پشت صحنه برای خیریت و صلاح ما در کار می‌‌باشد

تا همه چیز را مناسب و مطابق با خواست و مشیت خدایی خویش منطبق و مناسب سازد.

یکی‌ از مهمترین کار‌هایی‌ که خداوند در حینصبر خود برای ما به عمل می‌‌آورد این است که – رابطهٔ شخصی‌ خود را با ما عمیقتر و صمیمانه تر می‌سازد.

در صبر با خداوند رابطه‌های ما قویتر شده و ایمانی‌ استوار تر در ما به وجود می‌‌آید.

————————————————————————————————

آیا به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود اعتماد کرده اید؟

آیا مشتاق داشتن یک رابطه شخصی با کسیکه شما را خلق فرموده و همواره دوست میدارد می باشید؟

برای شروع رابطه ای شخصی با خالق پر محبت خود می توانید اینگونه شروع کنید:

پدر آسمانی، من اعتراف می کنم که گناهکارم و احتیاج به بخشش تو دارم .

من ایمان می آورم که عیسی مسیح تاوان گناهان مرا با مرگ داوطلبانه خود بر روی صلیب تماما پرداخت. من احتیاج به فیض تو دارم .

قلب و زندگی ام را به تو تقدیم می کنم، به من نشان بده چگونه برای تو زندگی کنم.

به خانواده خداوند خوش آمدید!

لطفا سوالات، نظرات و پیشنهادات محترمتان را به وسیلهٔ:

info@radioaramesh.org

radioaramesh@shaw.ca

با ما در میان بگذارید.

پایان