رومیان ۵: ۶ – ۱۱

۶ زیرا در آن هنگام که ما هنوز درمانده بودیم مسیح در زمانی که خدا معین کرده بود در راه بی دینان جان سپرد‌. ۷ به ندرت می‌توان کسی را یافت که حاضر باشد حتّی برای یک شخص نیکو از جان خود بگذرد،

اگر چه ممکن است گاهی کسی به خاطر یک دوست خیرخواه جرأت قبول مرگ را داشته باشد‌. ۸ اما خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح به خاطر ما مرد‌. ۹ ما که با ریختن خون او کاملا نیک شمرده شدیم چقدر بیشتر به وسیلۀ خود او از غضب خدا خواهیم رست! ۱۰ وقتی ما با خدا دشمن بودیم او با مرگ پسر خویش دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد، پس حالا که دوست او هستیم چقدر بیشتر زندگانی مسیح باعث نجات ما خواهد شد! ۱۱ نه تنها این بلکه ما به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح که ما را دوستان خدا گردانیده در خدا شادی می‌کنیم‌.آمین.

دوست من، وقتی شما تصویر عیسی مسیح را بر روی صلیب می‌‌بینید، به چه فکر می‌‌کنید؟

بیشتر ما وقتی تصویر عیسی مسیح را بر روی صلیب مشاهده می‌‌کنیم، به یاد درد و رنج‌های فیزیکی و احساسی که او متحمل شد می‌‌افتیم.

به یاد تازیانه ها، تاج خار، میخها، مسخره شدن‌ها و شرم و خجالتی که مسیح در طی مصلوب شدن خود متحمل گردید.

ما با دیدن صحنهٔ عیسی مسیح بر روی صلیب، از بی‌ رحمی و ستمکاری رومیان و قساوت حکمرانانِ یهودی آن زمان حیرت می‌‌کنیم.

اما در طی مصلوب سازی عیسی مسیح، حقایق بسیار مهم دیگری داشتند بوقوع می‌‌پیوستند که به چشم نمی خورند.

عزیزان، در طی مصلوب شدن مسیح، خداوند داشت نقشهٔ خود را برای نجاتِ انسان گناهکار تکمیل می‌‌نمود.

۱ – خداوند با مصلوب شدن عیسی مسیح “ما را از گرو گناه آزاد ساخت!”

عیسی مسیح با مرگِ داوطلبانهٔ خود بر روی صلیب، تاوان تمامی گناهان ما را یکبار برای همیشه کاملاً پرداخت نمود.”

۲ – بخشش ما.

خداوند با پرداخت گناهانمان توسط عیسی مسیح ما را کاملاً بخشید.

خداوند پس از آن ما را از مجازاتی که سزاوار آن بودیم آزاد ساخت.

۳ – خداوند خشنود گردید.

دوستان، بهأیی که عیسی مسیح برای تاوان گناهان ما پرداخت نمود، “خداوند را خشنود ساخت و در عین حال عدالت او را نیزاجرا نمود.”

۴ – بر اساس قربانی عیسی مسیح، حال ما ایماندارانِ به وی، در چشم خداوند “عادل” یعنی بی‌ گناه محصوب می‌‌شویم.

این عهدی است بین انسان و خدا که هرگز لغو نمی شود.

۵ – آشتی با خدا.

عزیزان، گناه ما مانعِ بودن ما با خداوند بود.

دقت بفرمایید، توسط مرگ مسیح به جای ما، -مجازات گناه ما از – ما جدا شد.

حال ما فرزندان خداوند گردیده و با وی مستقیما در رفاقت و مصاحبت هستیم.

عزیزان، مصلوب شدن عیسی مسیح، تنها راه نجات انسان گمشده و غرق در گناه بود.

به همین دلیل است که صلیبِ مسیح والاترین کردار محبّت را به ما یاد آور می‌‌گردد.

خدا را شکر برای این فیض و محبت بی‌ مانندش برای ما.

کوروش باقری