۸- خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. آمین. ) انجیل متی ۵: ۸(

دوستان، خداوند به کیفیت افکار ما ایمانداران به عیسی مسیح بسیار توجه دارد.

به همین خاطره که پولس رسول تحت هدایت روح القدس در نامهٔ خود به رومیان می‌‌فرماید:
۲- همشکل این جهان نشوید بلکه بوسیلۀ تجدید افکار ، وجود شما تغییر شکل یابد تا بتوانید ارادۀ خدا را تشخیص بدهید و آنچه را که مفید و پسندیده و کامل است بشناسید. آمین) .رومیان ۱۲: ۲(

عزیزان، پولس رسول باز هم برای کمک به ما ایمانداران به عیسی مسیح، برای برخورداری از افکاری خدا پسندانه و مطابق با آموزه‌های کلام خدا می‌‌فرماید:
۸- در خاتمه ای برادران ، در بارۀ هر آنچه راست ، شریف ، درست ، پاک ، دوست داشتنی ، نیکنام و هر چه عالی و قابل ستایش است بیندیشید . آمین) .فیلیپیان ۴: ۸(

وقتی خداوند ما عیسی مسیح در انجیل متی ۵: ۸به اهمیّت پاکدلی ایماندارانِ به خود اشاره می‌‌کند، در واقع، “افکار مقدس و تقدیس شده” منظور او بود.

توجه بفرمأیید.

لغت یونانی کلمهٔ “د‌ل” در انجیل متی ۵: ۸، “کاردیا” می‌‌باشد که امروزه ما لغت، “کاردیاک” به انگلیسی را از این لغت می‌‌گیریم.

لغت – کاردیاک- به انگلیسی در واقع همان “د‌ل” و “امور مربوط به د‌ل” در “زبان فارسی” می‌‌باشد.

عزیزان، مادامی که “ما” قلب را با “احساسات شخص” ارتباط می‌‌دهیم، مثلاً می‌‌گوئیم، “فلانی دلش شکسته”، کتاب مقدس این کلمه را به “عقل، خرد و قدرت تفکر” هر شخص ارتباط می‌‌دهد.

شاید ذکر دو مثال از کلام خدا، این مهم را برای ما بیشتر روشن سازد.

اول، در انجیل متی ۱۵: ۹می‌‌خوانیم که:
۹- عبادت آنها بیهوده است زیرا اوامر انسانی را به جای احکام الهی تعلیم می دهند.»

دوم، در امثال سلیمان ۴: ۲۳می‌‌خوانیم که:

۲۳- توجّه داشته باش که چطور فکر می ‌کنی، زیرا افکار تو سرچشمه زندگی توست.

لطفاً همچنین به این نکتهٔ مهم توجه داشته باشید که، قلب با خواست، اراده و تصمیم و بعلاوه، با احساسات هر شخص در ارتباط است.

به عبارتی دیگر، اراده، خواست و تصمیمات و همینطور احساسات هر انسان، تحت تأثیر مستقیم عقل خرد و قدرت تفکر وی می‌‌باشد.

دقت بفرمأیید.

اگر شما متعهد به ‌چیزی باشید، آن تعهد بر روی ارادهٔ شما تأثیر خواهد داشت و در بازگشت، احساسات شما را نیز تأیین می‌‌کند.

دوستان، مترادف کلمهِٔ “پاک” قبل از کلمهٔ “دل‌” در انجیل متی ۵: ۸به معنای ستردن و تزکیه کردن است.

وقتی از نظر اخلاقی به این آیه دقت می‌‌کنیم، به سادگی بدین معناست که، شخص را در نداشتن پلیدی، فسادِ اخلاقی و گناه در خود تشویق می‌‌کند.

کلمهٔ “پاک” در قبل از کلمهٔ “دل‌” در انجیل متی ۵: ۸، همچنین به وجود ‌چیزی که کاملاً خالصه و قاطی با ‌چیز دیگری نیست اشاره دارد.

دوستان، کمال و بی‌ نقصی روحانی و همچنین نیّت‌های صادقانه و بی‌ ریا، از جمله خصوصیاتی هستند که برای یک “قلب پاک” در زندگی “یک مسیحی” منظور می‌‌باشد.

عیسی مسیح با بیان این آیه (انجیل متی ۵: ۸) می‌‌خواست بگه که، “شهروندان پادشاهی خدا، یعنی ما ایمانداران به او، برکت خاصی از وی دریافت خواهیم نمود”!

چرا؟ زیرا که یک مسیحی واقعی “افکار پاک و خالص و همنیطور، انگیزه و نیّت خالص و بی‌ ریا درخود دارد!”

با داشتن افکار پاک و خالص – و – انگیزه‌های خالص، به کمک روح القدس است که شخص می‌‌تواند زندگی مسیحی را در چار چوب ارادهٔ خدا برایش زندگی کند.

دوست من، اگر ما فقط در جلسات کلیسأیی شرکت کنیم، کتاب مقدس را با خود اینطرف و آنطراف حمل کنیم و ادای ایماندار به عیسی مسیح بودن را بازی کنیم، ولی‌ “دلی پاک” در خود نداشته باشیم، متاسفانه ما هنوز خدا را ملاقات نکرده ایم و مطابق به استاندارد‌های او برای یک ایماندار به عیسی مسیح زندگی نمی کنیم!

دوست من، ما باید ارادهٔ خدا را با “دلی پاک” انجام دهیم!
۶- اطاعت شما فقط به خاطر این نباشد که تحت مراقبت هستید و یا می خواهید دیگران را خوشنود سازید ، بلکه به عنوان غلامان مسیح ، ارادۀ خدا را از جان و دل بجا آورید.آمین.) افسسیان ۶: ۶(

عزیزان، شما را تشویق می‌‌کنم تا با حضرت داود هم صدا شده و بگویید،
۱۰- خدایا، دل پاک در من بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان.) مزمور ۵۱: ۱۰(

همینطور شما را تشویق می‌‌کنم تا مزمور ۱۹: ۱۴را در دعا‌‌های هر روزه‌ خود داشته باشید.
۱۴- ای خداوند، ای پناهگاه و ای نجات دهنده من، سخنان زبانم و دعاهایم مقبول درگاه تو باشد.آمین

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما عزیزان باشد.

کوروش باقری