عبرانیان ۱۱: ۲۳ – ۲۸

۲۳ وقتی موسی متولد شد و والدینش دیدند که او کودک زیبایی بود آنها از روی ایمان او را مدت سه ماه در منزل پنهان کردند و از نافرمانی از دستور پادشاه نترسیدند‌.

۲۴ ایمان باعث شد که موسی وقتی به سن بلوغ رسید از مقام و لقب «پسر دختر فرعون» بودن صرفنظر نموده آن را رد کند ۲۵ و تحمل سختی‌ها با قوم خدا را به لذت‌های زودگذر گناه ترجیح دهد‌. ۲۶ ننگ و خواری به خاطر مسیح را ثروتی عظیم‌تر از گنج‌های مصر دانست، زیرا او به پاداش عالم آینده چشم دوخته بود‌. ۲۷ ایمان باعث شد که موسی مصر را ترک کند و از خشم شاه نهراسد، زیرا او مانند کسی که خدای نادیده را همیشه در جلوی چشمان خود می‌بیند ثابت قدم بود‌. ۲۸ به وسیلهً ایمان موسی فصح را برقرار نمود و خون را پاشید تا فرشتهً مرگ، نخست زادگان اسرائیل را نکشد‌. آمین.

دوستان در کلام خدا -کتاب خروج، می‌‌خوانیم که چگونه موسی، که چوپانی بیش نبود، در مقابل فرعون، حکمرانِ قدرتمند مصر ایستاد و به او فرمان داد تا قوم اسرائیل را از بردگی خود آزاد کند.

وقتی روبرویی شخصی چون فرعون مصر را با آن همه قدرت و موسی‌ را، با وجودی که چوپان ساده‌ای بیش نبود در ذهن مجسم می‌‌کنیم، این موجب حیرت ما می‌‌شود.

روبرویی موسی با فرعون مصر، حتی موجب حیرتِ همان مردمی بود که موسی برای آزادی آنها از بردگی، به کشور مصر بازگشته بود.

این واقعه با عقل و خرد محدود انسانی سازگار نبود که چوپانی آمده و به فرعون مصر دستور آزادی میلیونها برده را می‌‌دهد.

اما باز در کلام خدا، کتاب خروج می‌‌خوانیم که چگونه بعد از تجربهٔ ده بلا و برخوردهای متعدد با فرعون، موسی کشور مصر و فرعون را تنها با “ایمان خود به خدا” به زانو در آورد.

دوست گرامی من، انتخابِ زندگی کردن با ایمان کامل و راسخ به خدا، به جای پیروی از احساسات انسانی خود، نظرات مردم و منطق انسانی، اغلب موجب سؤ تفاهم و درک نشدن توسط دیگران می‌‌شود.

وقتی ما با ایمان راسخ به خدا عمل می‌‌کنیم، در نظر انسانهأیی که به عیسی مسیح ایمان ندارند، اعمال ما غیر منطقی و نا معقول جلوه می‌‌کنند.

اما چه عملی منطقی تر و خردمندانه تر از این که، اجرای فرمان خداوند از ما باشد و خود وی، هادی و مددکار ما در انجام آن.

دوست عزیز، وقتی ما هم مانند موسی متوجه می‌‌شویم که توانایی و استعداد‌های شخصی مان برای انجام خواست خداوند از ما کافی نیستند، آنوقت است که نیاز خود به کمک و هدایت خداوند را به راستی درک می‌‌کنیم.

وقتی برای قادر به انجام ارادهٔ خداوند شدن – به خود وی کاملاً اعتماد کرده و ایمان داشته باشیم، آنوقت است که قدرت روح القدس در ما، آنچه را که از ما خواسته خود به کمال میرساند.

۲قرنتیان ۱۲: ۹

اما او در جواب به من گفت: «فیض من برای تو کافیست، زیرا قدرت من در ضعف تو کامل می‌گردد»‌. پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد‌. آمین.

دوست من، اغلبِ خواسته‌های خداوند از ما، به فکر ما – درک ما و دانش محدود ما، غیر منطقی و حتی گاهی نامعقول هستند.

اما خدای دانای مطلق و قادر مطلق ما، در صورت اطاعت کامل ما از او، به گونه‌ای شرایط زندگی ما و اطراف ما را تغییر می‌‌دهد، که حتماً خواست او؛ “توسط فرمان برداری کامل ما از او انجام می‌‌پذیرد.”

ما می‌‌توانیم به کسی که از یک چوپان برای مقابله با فرعون مصر استفاده نمود، کاملاً اعتماد و ایمان داشته باشیم.

و او کسی جز خداوند قادر مطلق ما نیست.

لازمهٔ یک زندگیِ در ایمان کامل به خدا این است که، “ما منطق انسانی خود را کنار گذارده و کاملاً به خدای قادر مطلق و دانای مطلق متکی باشیم!”

زندگی در ایمانِ کامل به خدا گاهی از ما این خواسته را دارد که؛ “‌چیزی را بگوئیم و کاری را انجام دهیم که به فکر و منطق ما عاقلانه نیست.”

دوست عزیز، آیا می‌‌دانید امروز خداوند از شما چه خواسته‌ای را دارد؟

مطمئن باش که در صورت اعتماد و ایمان کامل به خداوند، موفقیت شما در انجام خواستهٔ او حتمی است!

خداوند به خوبی قادر است تا شما را در مقابل تمامی فرعون‌های زندگیتان پیروز سازد.

آرامش خداوندمان عیسی مسیح با شما.

کوروش باقری