اشعیا ۴۰: ۴ – ۵

۴ هر درّه پر شود. و کوه‌ها هم سطح شوند. تپّه‌ها به دشت مبدّل شوند، راه‌های کج راست، و راه‌های ناهموار، هموار خواهند شد. ۵ آنگاه جلال خداوند آشکار خواهد شد، و تمام مردم آن را خواهند دید. خداوند خودش چنین گفته است.

دوست من، وقتی در مسیر زندگی با کوه عظیمی از مشکلات بر خورد می‌‌کنید، یک حق انتخاب دارید.

یا می‌‌توانید اجازه بدهید تا آن کوه شما را در هم بکوبد و از پای در آورد، یا که قوتی تازه دریابید چرا که میدانید نجات دهند ه تان (عیسی مسیح) در این موقعیت، عملکرد خود را برای کمک به شما، به گونه‌ای بسیار ژرف و پر محتوا مکشوف خواهد فرمود.

در روبرویی با کوه‌های زندگی شاید اولین فکری که به ذهن شما خطور می‌‌کند این است که؛ من از ارادهٔ خداوند برای زندگیم خارج شده ام.

اگر در ارادهٔ خدا زندگی می‌‌کردم حتماً با چنین مانعی برخورد نمی کردم، این هم مانعی به این بزرگی، همچون کوه.

دوست من این واقعیت نداره.

شما دشمنی دارید که همیشه با شما در ضدیت است.

او همواره در هر جایی که ببیند خداوند دارد از شما برای جلال نام خود استفاده می‌‌کند مخالفت می‌‌کند.

بله، شما می‌‌توانید در ارادهٔ خداوند باشید و دقیقا در حال انجام آن چه که او از شما خواسته، ولی‌ هنوز با کوهی از مخالفت برخورد کنید.

دوست گرامی من، توجّه کامل خودت را بر روی کوه مقابلت متمرکز نساز.

بلکه به خداوندِ قادر مطلق که شما را بی‌ قید و شرط بی‌ نهایت دوست دارد و قادر است هر نیازتان را بر طرف سازد.

خداوند قادره به شما برای غلبه بر کوه مقابلتان کمک کنه.

در کلام خدا، انجیل متی ۲۱: ۲۱ – ۲۲می‌‌خوانیم که:

۲۱ عیسی در پاسخ به آنان گفت: «یقین بدانید که اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید، نه تنها قادر خواهید بود آنچه را که نسبت به این درخت انجام شد انجام دهید، بلکه اگر به این کوه بگویید که از جای خود کنده و به دریا پرتاپ شود چنین خواهد شد ۲۲ و هر چه با ایمان در دعا طلب کنید خواهید یافت‌‌.» آمین.

اگر در مقابله با کوه زندگی خود، با ایمان به عیسی مسیح، به گونه‌ای صحیح عکس العمل نشان دهید، رابطهٔ شما با او رشد می‌‌کند، و سر انجام نام او جلال می‌‌یابد.

دوست من، در مقابله با کوه زندگیت نا امید نشو و از پای درنیا.

به خداوند نگاه کن و به او اعتماد داشته باش.

او قادر است هر کوهی را که در مقابل شماست، صاف کند.

با هم دعا‌ کنیم.

خداوند – از تو سپاسگزارم که کوه مشکلات – کمبودها – ترس‌ها – نگرانی‌ها و ندانم کاری‌های زندگی من را صاف می‌‌گردانی.

انجام این کار برای تو بسیار آسان است.

جلال بر نام تو نجات دهندهٔ مهربانم.

آمین.

کوروش باقری