اشعیا ۵۵: ۸ – ۹

۸ خداوند می‌گوید: «افکار من، افکار شما نیست و نه روشهای من، مثل روشهای شما. ۹ همان قدر که آسمانها از زمین بلندتر هستند، همان قدر، افکار من از افکار شما بلندتر است.

دوست گرامی من، وقتی مشکلات و حوادث غیر مترقبه به شما حمله می‌‌کنند، این میتواند شما را به سیاه چال بی‌ انتهای نا امیدی، دل‌ شکستگی و سر خردگی پرتاب کند.

شاید شما بوجود آمدن مشکلات و حوادثِ غیر مترقبه را در زندگی خود یک عقب نشینی و وقفه‌ای در پیشرفت خود قلمداد کنید.

ولی‌ آنها از دیدگاه خداوند زمان هایی هستند برای پیشرفت شگرف شما، در راستای ارادهٔ الهیش برای زندگیتان.

لطفاً توجه بفرمأیید،

هدف خداوند از اجازهٔ ورود مشکلات و اتفاقات غیر منتظره به زندگی شما این نیست که ضعیف یا نابودتان سازد؛ “بلکه تا رشد روحانی را در شما بر انگیزاند.”

در حکمت و دانش بی‌ پایانش، خداوندِ ما به خوبی آگاه است که چگونه از یک شرایط بسیار نا هموار، دردناک و تلخ در زندگی شما، برای مبدل نمودنتان به شخصیّت عیسی مسیح و انجام ارادهٔ الهیش استفاده نماید.

دوست من، هر مانع – چالش – مشکل و حادثه در زندگی شما، از غربال حکمت و توانِ بی‌ پایان خداوند عبور نموده و آمده تا خواستش را در شما به انجام رساند.

توجه داشته باشید که خداوند مشکل و حادثه را بوجود نمی آورد و به زندگی شما اجازهٔ ورودش را نمی دهد تا منظورش را به انجام رساند.

بلکه خداوند از مشکلات و حوادثی که بیشتر خود ما مسبب آنها بوده ایم؛ “برای ساختن شخصیّت ما استفاده می‌‌کند.”

اگر چه حضور بعضی از درد و رنج هایی که ما تجربه می‌‌کنیم به فکر ما غیر منطقی هستند و بی‌ معنی، ولی‌ باید تصدیق کنیم که ما چشم انداز و دید بسیار محدودی داریم و قادر نیستیم تا همیشه به طور دقیق، کاملا درک کنیم که خداوند دارد چه منظوری را دنبال می‌‌فرماید.

خداوند تمام جوانب زندگی ما را مشاهده می‌‌کند ولی‌ دید و درک ما محدود به آن است که، در مقابل خود می‌‌بینیم.

دوست من، نقشه‌های خداوند نه تنها شامل شماست، بلکه تمامی خلقت خود!

اگر چه ما هرگز نمی توانیم فکر بی‌ مرز و حد و حصر خداوند را کاملاً درک کنیم، اما می‌‌توانیم، محبت و وفاداری او را بشناسیم.

زمانی که در اوج درد و رنج و مشکلات قادر به شناختِ خواست و راه‌های خداوند نیستید، بر روی دانشِ کامل، حکمت، و توانمندی خداوند تمرکز داشته باش تا درجهٔ مشقاتی که در آن هستید.

به یاد داشته باش که؛ “خداوند تمام تصویر گذشته، حال و آینده را به خوبی می‌‌بیند و آن را در کنترل کامل دارد!”

به یاد داشته باش که؛ “خداوند شما را بیشتر از تصورتان دوست دارد!”

به یاد داشته باش که” خداوند همیشه با شماست و هرگز ترکتان نمی کند.”

زمان روبرویی با مشکلات، درد و رنج‌های غیر مترقبه؛ “زمان هایی هستند که باید با ایمان کامل به خدا جلو رفت!”

فیض و آرامش خداوندمان عیسی مسیح همواره با شما باشد.

کوروش باقری