مزمور ۱۲۱: ۱ – ۳

خداوند پشتیبان ماست

۱ با چشمان خود به سوی کوه‌ها نگاه می‌کنم! از کجا برای من کمک خواهد رسید؟ ۲ کمک من از جانب خداوندی است،

که آسمان و زمین را آفرید. ۳ او مرا از لغزش باز می‌دارد. او پشتیبانی است که همیشه بیدار است. آمین.

دوستان، در کلام خدا، در مزمور ۱۲۱، داوود، حفاظت و حمایتی را که در خداوند یافته بود تشریح می‌‌فرماید.

در این مطالعهٔ کوتاه، با هم به این قسمت از کلام خدا نگاهی نزدیکتر خواهیم داشت، تا ما هم حفاظت و حمایتی را که از خداوند داریم بهتر بشناسیم.

درآیات۱ و ۲ در مزمور ۱۲۱می‌‌خوانیم که: ۱ با چشمان خود به سوی کوه‌ها نگاه می‌کنم! از کجا برای من کمک خواهد رسید؟ ۲ کمک من از جانب خداوندی است، که آسمان و زمین را آفرید.

عزیزان، در زمانی که داوود این جملات را می‌‌نوشت، راهزنان در کوهستان‌های محل زندگی داوود سکونت داشتند.

آنها همواره در کمین مسافرین و عابرین بی‌ خبر بودند تا اموال آنها را دزدیده و سپس، برای محفوظ نگاه داشتن هویتشان، آن عابرین را به قتل برسانند.

این امر موجب گردیده بود تا رهگذران آن دیار، به هنگام سفر، با استرس و بی‌ قراری زیادی روبرو باشند، و آرامش خود را از دست بدهند.

در آن‌ زمان، و در آن‌ مکانِ بسیار خطر ناک و نا امن، شغل داوود که چوپانی می‌‌بود، همواره در تهدید این بود که وی نه تنها با راهزنان و قاتلین آن منطقه در کلنجار باشد، بلکه از حملهٔ حیوانات وحشی چون شیر وخرس‌ها هم در امان نباشد.

دوست من، زندگی ما هم امروزه می‌‌تواند مورد هر گونه تهدید، خطر و تجاوزی قرار بگیرد.

دنیای ما هم امروزه مثل منطقهٔ کوهستانی که داوود در آن زندگی می‌‌کرد، عاری از خطرات مهلک نیست.

با پذیرفتن این واقعیت، اجازه بدهید تا از شما سوالی بپرسم.

عکس العمل شما به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح، در مقابل خطرات این دنیا چیست؟

آیا شما “تنها با تکیه به خودتان” به آینده می‌‌اندیشید و نگران هستید که چه خطراتی ممکن است به سراغتان بیایند؟

دوست گرامی من، اگر شما به عیسی مسیح به عنوان یگانه منجی خود ایمان آورده اید، حال روح القدس با شماست.

روح القدس، همیشه – در همه جا و در همهٔ شرایط با شماست تا از شما محافظت کند.

روح القدس، همیشه – در همه جا و در همهٔ شرایط با شماست تا به شما حکمت الهیِ عطا کند.

بنابر این، با روح القدس لحظه‌های زندگی را سپری کردن، موجب می‌‌گردد تا ما از او زیاد دور نشده و همیشه از پشتیبانی، حفاظت و حمایت او برخوردار باشیم.

به یاد داشته باشید که، هیچ خطری در این عالم وجود ندارد که روح القدس قادر به کمک به ما برای غلبه بر آن نباشد!

در آیهٔ سوم در مزمور ۱۲۱می‌‌خوانیم که: ۳ او مرا از لغزش باز می‌دارد. او پشتیبانی است که همیشه بیدار است.

دوست من، خداوند برای پرهیز ما از گناه هر چه را که بدان احتیاج داریم برایمان مهیا فرموده است.

روح القدس، هدایت می‌‌کند و قوتِ مقابله با گناه را به ما می‌‌بخشد.

بله، براستی که او نخواهد گذاشت پای شما بلغزد.آیهٔ (۳(

با این وجود، متاسفانه گاهی ما انتخاب می‌‌کنیم تا گناه کنیم.

اگر چه خداوند می‌‌تواند مانع از ارتکاب گناه توسط ما بشود، ولی‌ او مانعِ ارادهٔ آزاد ما نمی شود.

خداوند به ما ارادهٔ آزاد داده تا یا او را اطاعت و پیروی کنیم، و یا سرکشی از وی و گناه.

به هر حال، خداوند، پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، در فیض و محبت بی‌ مانندش برای ما، از ما محافظت می‌‌فرماید.

خداوند ما را از گناه بیرون می‌‌کشد و در مسیری که به شبیه مسیح شدن منتهی می‌‌گردد، باز می‌‌گرداند.

دوستان، آیات ۱ تا ۳ در مزمور ۱۲۱، به خوبی بیان کنندهٔ توانأیی و خواست خداوند برای حفاظت و حمایت از ما در لحظاتِ خطرناک و گول زنندهٔ زندگی هستند!

در هر صورت، منبع بوجود آورندهٔ درد سرها و مشکلات ما چه دیگران باشند، چه شرایط و اوضاع خارج از کنترل ما، و چه گناهان خودمان، باید این اطمینان را داشته باشیم که از حفاظت و حمایت خداوندمان برخورداریم.

بله، ما پدر آسمانی داریم که قادر مطلق – دانای مطلق و همیشه در همه جا حاضر است تا فرزندان خانوادهٔ الهی خود را محافظت و حمایت فرماید.

آیا شما با این پدر آسمانی پر فیض و مهربان در رابطه‌ای شخصی و صمیمی بسر می‌‌برید؟

آرامش عیسی مسیح همواره با شما باشد.

کوروش باقری