عبرانیان ۴: ۱۲ – ۱۳

۱۲ زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دو دم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ می‌کند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار می‌سازد‌. ۱۳ در آفرینش چیزی نیست که از خدا پوشیده بماند‌. همه چیز در برابر چشمان او برهنه و رو باز است و همهً ما باید حساب خود را به او پس بدهیم‌.آمین.

دوستان، از آنجأیی که بر خورداری از “بصیرت روحانی مسیحی” دانش کافی از شناختِ دیدگاه خداوند می‌‌باشد، بنا بر این، ما باید حتماً قادر باشیم تا بدانیم خداوند ما – پدر آسمانیمان – چگونه می‌‌اندیشد و چگونه عمل می‌‌کند.

بهترین طریق شناخت دیدگاه خداوند – افکار وی و نحوه‌ عملکرد او در هر موردی، مطالعهٔ کلام خود اوست!

انجیل، تورات و کتب عهد عتیق، که ما ایمانداران به عیسی مسیح امروزه به آن “کتابِ مقدس” می‌‌گوییم، یگانه منبعِ موثق، خطا ناپذیر و تغییر نا پذیری است که “سیرتِ خداوند”، پدر آسمانی ما را به بهترین نحو برای ما مکشوف می سازد.

در سراسر کلام خدا، (انجیل، تورات و کتب عهد عتیق) خداوند به صراحت توضیح می‌‌دهد که سیرت وی چگونه است و او چگونه در این دنیأیی که خود آفریده و همینطور زندگی ما، عمل می‌‌کند.

عزیزان، اگر چه کلام خدا، که همان کتاب مقدس ما ایمانداران به عیسی مسیح است، کتابی است کهن، ولی‌ آن به هیچ وجه کتابی مرده نیست.

کلام خدا زنده است و تازه!

هر گاه که ما آن را مطالعه می‌‌کنیم، گویی خداوند دارد در همان لحظه با ما توسط کلامش صحبت می‌‌کند.

حکایت‌های بیان شده در کلام خدا اگر چه قرن‌ها پیش به وقوع پیوسته اند، ولی‌ اصول اخلاقی و تعالیمی که به پرورش بصیرت مسیحی در ما کمک می‌‌کنند تازه و به زندگی هر روزه‌ ما بسیار مربوط می‌‌باشند.

کلام خدا، دستور العمل خداوند است برای زندگی ما در هر موردی.

کلام خدا همچنین فعال – موثر و نفوذ کننده می‌‌باشد.

کلماتی که در کتاب مقدس می‌‌خوانیم، تنها کلماتی نیستند که بر روی کاغذی به تحریر در آمده باشند.

عزیزان، کلماتِ موجود در کتاب مقدس که در واقع همان کلام خداست، به داخل قلب ما نفوذ می‌‌کند و قلب و افکار ما و نیّت‌های نهانی ما را می‌‌شناسد.

این خاصیت منحصر به فردِ کلام خدا، که قلبها را و نیّت‌های نهانی قلبها را دیده و قضاوت می‌‌کند، برای بسیاری بهانه‌ای است تا آن را مطالعه نکنند.

اما برای ما فرزندان پدر آسمانی – ایمانداران به عیسی مسیح، مطالعهٔ کلام خدا و اطاعتِ از آن، حیاتی است!

چرا که دانش از کلام خدا، مسیر زندگی پر برکتِ خداوند را به ما می‌‌شناساند و از ارتکابِ خطا و گناه باز می‌‌دارد.

عزیزان بسیاری هستند که زندگی مسیحی سطحی دارند؛ “چرا که دانش آنها از محتویات و آموزه‌های کلام خدا کافی نیست.”

به همین دلیل، این عزیزان،اغلب در بر خورد با مسائل پیچیدهٔ زندگی و یا بروز مصأئب و چالش ها، واکنش‌های اشتباهی از خود نشان می‌‌دهند.

چرا که واکنش‌های آنها از افکار و درک محدود انسانی آنها سر چشمه گرفته و نه از حکمت الهی خداوند که در کلام او به ما هدیه شده.

ولی وقتی ما با فروتنی و قلبی باز و نیت خوش ، برای شناخت خداوند و راه‌های او کلامش را مطالعه می‌‌کنیم، آموزه‌های او چراغ راه ما می‌‌گردند.

یا، گناهان ما را به ما نشان می‌‌دهند – یا، نیت‌های ما را از هم تمیز داده و به ما کمک می‌‌کنند تا در چار چوب اراده خداوند زندگی کنیم.

دوست من، بصیرت روحانی مسیحی، تنها مشاهدهٔ خود و شرایطی را که در آن هستیم نیست؛ “بلکه، دیدن خود و شرایط زندگی خود از دیدگاه خداوند!”

دوست عزیز من، آیا شما طریق استفادهٔ صحیح از کلام خدا را آموخته اید؟

یا این که بنا به هر دلیل، سعی در دوری نمودن از آن دارید؟

به یاد داشته باش که خداوند شما را برای هدفِ مقدسی آفریده، و تنها مطالعهٔ کلام اوست که به شما آن نقشه را نشان خواهد داد و همینطور، طریق زیستن در آن را!

پاسخ سؤالات زندگی شما در کلام خداست!

خدأیی که شما را در حکمت و توان الهی خویش آفریده و از تمام قابلیت‌ها و همچنین، نیاز‌ها و ضعف‌های شما آگاه است.

خالق خود – افکار او، و نحوه‌ عملکرد او را در هستی‌ و زندگی خود با مطالعهٔ کلامش بیاموز.

تنها در آن صورت است که برکات و آرامش الهی او را به معنای واقعی تجربه خواهید نمود.

فیض و آرامش عیسی مسیح با شما باشد.

کوروش باقری