۱یوحنا ۴: ۱۸

۱۸ کسی که محبت دارد نمی‌ترسد و هر که بترسد هنوز به محبت کامل نرسیده است، زیرا محبت کامل ترس را دور می‌سازد ولی شخصی می‌ترسد که در انتظار مجازات است‌.آمین.

عزیزن، قلب بی‌ کرانِ خدای لایتناهی، در محبت به سوی خداوند ما عیسی مسیح جاریست.

در نهادِ عیسی مسیح هیچ ترسی وجود ندارد.

در ایمان به عیسی مسیح، شما مجبور نیستید، دیگر حتی ساعتی را در ترس و دلواپسی زندگی کنید.

چرا که عیسی مسیح هرگونه رنجی را که شما از آن‌ در هراسید به جان خود خریده و متحمل شده.

حال – او جان پناهِ قابل اعتمادی برای هر انسانِ پریشان، ترسان و دلواپس می‌‌باشد.

جان پناهی استوار، وفادار و توانا، در روزهای دشوار زندگی.

دوست من، به عیسی مسیح چشم بدوز و به او ایمان و اعتماد داشته باش تا هر گونه ترس، تشویش و دلواپسی از شما بیرون رود!

با اطمینان کامل، به سوی عیسی مسیح برو و تمامی مشکلات، ترس‌ها و دلواپسی‌های خود را به او بسپار، تا از آرامش الهی او برخوردار گردی.

نام عیسی مسیح را بخوان و فروتنانه قلب خود را برای ورود او بدان و کنترل زندگیت به او بسیار تا از فشار رنج، عذاب و ترسهایت رهأیی یافته و نجات یابی.

دوست من، آیا می‌‌گویی، من آنقدر گناهکار و ضعیف هستم که حتی نمیتوانم به عیسی مسیح بنگرم؟

آیا می‌‌گویی، من آنقدر دردمند و رنجورم که نمی توانم به سوی مسیح بروم؟

آیا می‌‌گویی، من آنقدر دلواپس و نا امیدم که نمی توانم از مسیح طللب کمک کنم؟

آیا می‌‌گویی، من آنقدر درمانده، شرمنده و پریشانم که قدرت انجام هیچ کاری را ندارم؟

آیا شرمنده گی و پشیمانی از گذشته و ترس از آینده‌ای نا معلوم شما را زمین گیر نموده؟

دوست من به این حقیقت گوش کن تا جانت حیاتی نو یابد.

عیسی مسیح، برای تمامی بینوایان نجات دهنده است!

لطفاً دقت کن؛ “عیسی مسیح تنها مددکار و نجات دهندهٔ دلسوز برای تمامی بینوایانی است که حتی توان رفتن به سوی او و انجام هیچ کاری را ندارند.”

اما دوست من، عیسی مسیح نه تنها نیاز، بلکه اشتیاق قلب شما را می‌‌بینه،

اگر عیسی مسیح اشتیاقِ به خود را در قلب شما بجوید، شادمانه بدان آمده، از آرامش الهی خود آن را مملو می‌‌سازد.

عیسی مسیح در صورت خواست و اجازهٔ عملکرد به او در شما، تمامی غم‌ها – افسردگی‌ها – شرمنده گی‌ها ی‌‌ گذشته و ترس از آینده را از شما دور می‌‌سازد.

او گناهان شما را بخشیده و به شما حیاتی نو می‌‌بخشد.

آیا امروز قلب شما او را می‌‌خواند؟

آیا قلب شما نیازتان به عیسی مسیح را باور دارد؟

قلب خود را به روی عیسی مسیح مهربان بگشا تا وی برای شفای روح و جانتان، بخشش گناهانتان، امیدی سرشار و حیاتی تازه و پر برکت با خود، به آن‌ وارد شود.

فیض و آرامش عیسی مسیح همواره با شما باشد.

کوروش باقری